Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Velilerden Taleplerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Requests Of Pre-School Educational Institutions From Parents

Mustafa Cinoğlu, H. İsmail Arslantaş, Metin Öztürk
3.280 2.119

Öz


Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarının velilerden talep ettiği para ve malzemelerin neler olduğunu; bu taleplerin yasal dayanaklarını ve bu taleplerle ilgili paydaş görüşlerini tespit ederek bu taleplerin daha uygun bir şekilde karşılanmasına dönük öneriler sunmaktır. Veriler, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında, Kilis ili merkez ilçesinde bulunan anaokulları ve ana sınıflarında görev yapan öğretmenler, idareciler ve velilerden anket, görüşme ve literatür tarama yoluyla toplanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim-öğretim süreci içerisinde velilerden “İlk Kayıt Ücreti”, “Malzeme Listesi”, “Aylık Ücret (Aidat)” ve “Aylık Ücret Dışı Parasal Talepler” olmak üzere dört ayrı ana kalemde malzeme olarak ya da parasal olarak taleplerde bulunduğu görülmüştür. Aylık ücretlerin (Aidat) yasal mevzuata uygun olduğu fakat bunun dışında yasal olmayan parasal taleplerin de bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber, okul öncesi eğitim kurumları tarafından talep edilen malzemelerin bir kısmının yasalara uygunluk gösterdiği fakat öğrencinin kişisel kullanımı dışında kalan bölümünün velilerden talep edilmesinin yasalara göre uygun olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Kayıt Parası, Eğitimin Finansmanı.

Abstract

The purpose of this study is to determine what kind of the funds and course materials requested from parents by pre-school educational institutions and is to determine legal foundations of these requests and recommend some better suggestions to meet the needs of these pre-school institutions according to the views of stakeholders. The data were collected through questionnaires, interview and literature review from parents, teachers and school principals who works in pre-school institutions in center district in Kilis. The pre-school institutions are requested funds and course materials from parents in four ways: “first registration fee”, “material list”, “monthly fee” and “money except for monthly fee. The study found that monthly fee is legal but these schools have some other fee requests illegally from parents. Moreover, it is determined that some of the course materials requested from parents by pre-school educational institutions were legal but requesting the course materials which is except of the students personal usage from parents was not legal.

Key Words: Pre-school Education, Registration Fee, Financing of Education.


Tam metin:

PDF ()

Referanslar


Koç, H. (2007). “Eğitim Sisteminin Finansmanı”. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 39-50.

MEB (2001). Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtımı. Genelge No: 2001/62. Sayı. B.08.0.İGM.0.08.01.02/310.3-9773. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/986.html adresinden 01.10.2011 tarihinde indirilmiştir.

MEB (2004). Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği. Resmî Gazete. Sayı: 2562. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25486_.html adresinden 01.10.2011 tarihinde indirilmiştir.

MEB (2006). 17. Millî Eğitim Şurası, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/suralar/17_sura.pdf adresinden 05.10.2011 tarihinde indirilmiştir.

MEB (2010). Okul Öncesinde Yapılacak Çalışmalar ve Uyulacak Hususlar. Genelge No: 2010/31.Sayı:B.08.0.OÖG.0.72.03.00-010.06.02/1606. http://ooegm.meb.gov.tr/mevzuat/genelge_2010_31.pdf adresinden 02.10.2011 tarihinde indirilmiştir.

MEB (2011a). Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması genelgesi. No: 2011/44. Sayı. B.08.0.OÖG.0.06.03.000/010.06-1984. http://mevzuat.meb.gov.tr adresinden 02.10.2011 tarihinde indirilmiştir.

MEB (2011b). Öğrenci Kayıt ve Kabullerinde ve Diploma Karşılığı Bağış Alınmaması Hakkında Genelge. Genelge No: 2011/40. Sayı. B.08.0.MÜB.003.00.00-010.06/577. http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2011/mub/ogrencikayit2011.pdf adresinden 02.10.2011 tarihinde indirilmiştir.

MEB (2011c). Millî Eğitim İstatistikleri – Örgün Eğitim. Ankara.

MEB (2012). Okul-Aile Birliği Yönetmeliği. Resmî Gazete. Sayı: 28199. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/okulailebirligi/okulaile.html adresinden 15.02.2012 tarihinde indirilmiştir.

Resmî Gazete (24.06.1973). Millî Eğitim Temel Kanunu. No: 1739, Resmî Gazete. Sayı: 14574. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html adresinden 01.10.2011 tarihinde indirilmiştir.

Resmî Gazete (Haziran 2005). Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği. Resmî Gazete. Sayı: 2573. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25831_0.html adresinden 01.10.2011 tarihinde indirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982). Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi Madde 42. http://mevzuat.meb.gov.tr adresinden 01.10.2011 tarihinde indirilmiştir.