Investıgatıng The Problem Posıng Reasons Of Pre-Servıce Prımary School Teachers In Dıfferent Problem Posıng Contexts/ Sinif Öğretmeni Adaylarinin Farkli Problem Kurma Durumlarindaki Problem Kurma Nedenlerinin Araştirilmasi

Çiğdem Kılıç
3.263 806

Öz


Abstract

The purpose of this study is to discover the problem posing reasons of pre-service primary school teachers in free, semi-structured and structured problem posing activities. In the first stage of the study, a problem posing task consisting of six problem posing situations (2 free, 2 semi-structured and 2 structured) was given to 40 participants (pre-service primary teachers in their sixth academic term). Each participant was given between 25 and 30 minutes to complete a task. After that the completion of the task, 10 of the pre-service teachers were selected for task-based interviews. These interviews were video recorded. The data obtained from the task-based interviews were analyzed using the content analysis method. According to the findings of the study, it can be concluded that several common problem posing reasons exist in different problem posing contexts. Although primary school student factor was the most common reason in all three problem posing contexts, the exam system, previous experience, emotional factors and the structure of the problem posing situation were other reasons that primary school pre-service teachers had  posing problems. The reasons why pre-service teachers engaged in problem posing activities stem from their previous experience and also representation types of problem posing contexts such as table, picture and etc.

Key words: Problem posing, reasons for problem posing, pre-service primary school teachers

Özet

Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının serbest, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmış problem kurma durumlarındaki problem kurma nedenleri araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın birinci aşamasında 6 (2 serbest, 2 yarı- yapılandırılmış ve 2 yapılandırılmış) problem kurma durumlarından oluşan bir problem kurma görevi toplam 40 sınıf öğretmeni adayına uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının bu görevi bitirmeleri için onlara 25-30 dakika arasında süre verilmiştir. Bundan sonra belli ölçütleri sağlayan ve gönüllü olan toplam 10 sınıf öğretmen adayı klinik görüşme için seçilmiştir. Klinik görüşmeler video kamera aracılığıyla kayıt altına alınmıştır. Klinik görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında farklı problem kurma durumlarında problem kurma nedenlerinden bazılarının ortak olduğu görülmüştür. İlköğretim öğrenci faktörü her bir problem kurma durumunda ortak olmasına rağmen, sınav sitemi, önceki deneyim, duygusal faktörler ve problem kurma durumunun yapısının farklı problem kurma durumlarında ortaya çıktığı görülmüştür. Problem kurma durumlarının yapısının farklılık göstermesi ve öğretmen adaylarının önceki yaşantılarının problem kurmayı etkileyen faktörler olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Problem kurma, problem kurma nedenleri, sınıf öğretmeni adayı


Tam metin:

PDF ()

Referanslar


Barlow, A. T. & Cates, J. M. (2006). “The impact of problem posing on elementary teachers' beliefs about mathematics and mathematics teaching.” School Science and Mathematics. 106(2), 64-73.

Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis M., Pitta-Pantazi, D. & Sriraman, B. (2005). “An empirical taxonomy of problem posing process.” ZDM, 37(3), 149-158.

Hunting, R. P. (1997). “Clinical interview methods in mathematics education research and practice.” Journal of Mathematical Behavior, 16(2), 145-165.

Işık, C., Işık, A., ve Kar, T. (2011). Matematik öğretmeni adaylarının sözel ve görsel temsillere yönelik kurdukları problemlerin analizi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 39-49.

Korkmaz, E. ve Gür, H. (2006). Öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin belirlenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (1),64-74.

Lin, P., L. (2004). “Supporting teachers on designing problem-posing tasks as a tool of assessment to understand students' mathematical learning.” Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 3, 257-264.

MEB. (2009). İlköğretim matematik dersi 1-5.sınıflar öğretim programı. [Primary School Mathematics Curriculum (1.-5 grades)]. Ankara Devlet Kitapları Basımevi.

Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). An expanded source¬book qualitative data analysis. London, England: Sage.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 2000. Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM Publications.

Nixon-Ponder, S. (1995). “Using problem posing dialogue in adult literacy education. Teacher to teacher.” Adult Learning, 7(2), 10-12.

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. (2nd Ed.). California: Sage Publication.

Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. For the Learning of Mathematics, 14(1), 19-28.

Silver, E. A. & Cai, J. (1996). An analysis of arithmetic problem posing by middle school students. Journal for Research in Mathematics Education, 27(5), 521-539.

Stoyanova, E. & Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into students' problem posing in school mathematics. In P. Clarkson (Ed.), Technology in mathematics education (518–525). Melbourne, Australia: Mathematics Education Research Group of Australasia.

Stoyanova, E. (2003). “Extending students' understanding of mathematics via problem posing.” The Australian Mathematics Teacher, 59(2), 32-40.

Ticha, M. & Hospesova, A. (2009). “Problem posing and development of pedagogical content knowledge in pre-service teacher training.” The Proceedings of CERME 6, Lyon, France.

Toluk-Uçar, Z. (2009). “Developing pre-service teachers understanding of fractions through problem posing.” Teaching and Teacher Education, 25, 166-175.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. [Qualitative research methods in social sciences]. (Extended 5th edition). Ankara: Seçkin Publishing.