İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Primary School Students' Motivation Levels For Science Learning

Naim Uzun, Özgül Keleş
4.979 2.507

Öz


Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarını genel olarak ve araştırma yapmaya, performansa, iletişime, işbirlikli çalışmaya ve katılıma yönelik motivasyon düzeyleri boyutlarında değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2008-2009 eğitim-öğretim yılı, Aksaray İli merkezinde yer alan 11 İlköğretim Okulunun 6., 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören toplam 651 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla çalışmada, Dede ve Yaman (2008) tarafından geliştirilen “Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi, betimsel istatistik ve Pearson korelasyon analizi ile yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin fen öğrenmeye, araştırma yapmaya, performansa, iletişime, işbirlikli çalışmaya ve katılıma yönelik motivasyonlarının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan, fen öğrenmeye yönelik motivasyon ile faktörlerinin ve faktörlerin birbirleriyle pozitif bir ilişki içinde olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: fen öğrenmeye yönelik motivasyon, fen eğitimi, ilköğretim

Abstract

The purpose of the present study is first to evaluate the general motivation of the students for learning science and then separately look at their motivation for conducting research, exhibiting a performance, communication, working in cooperation, and participation. The study group consists of totally 651 students attending 6th, 7th, and 8th grades of 11 elementary schools in Aksaray City in 2008-2009 school year. As a data collection instrument, the study employed the “Motivation Scale for Science Learning” developed by Dede and Yaman (2008). In the analyses of the data, descriptive analyses and Pearson correlation analysis were used. At the end of the study, it was found that the students have high level of motivation for conducting research, exhibiting a performance, communication, working in cooperation and participation. Moreover, it was found that there is a positive correlation between the motivation for science learning in general and its factors and among the factors themselves.

Key Words: motivation levels for science learning, science education, primary school


Tam metin:

PDF ()

Referanslar


Anderman, E. M. & Midgley, C. (1997). “Changes in achievement goal orientations, perceived academic competence, and grades across the transition to middle level schools”. Contemporary Educational Psychology, 22, 269-298.

Anderman, E. M., & Young, A.L. (1994). “Motivation and strategy use in science: Individual differences and classroom effects”. Journal of Research in Science Teaching, 31(8), 811-831.

Aydın, B. (2007). Fen bilgisi dersinde içsel ve dışsal motivasyonun önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Azizoğlu, N. & Çetin, G. (2009). “6 ve 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, fen dersine yönelik tutumları ve motivasyonları arasındaki ilişki”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 171-182.

Barlia, L., & Beth, M.E. (1999). High school students' motivation to engage in conceptual change learning in science. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Boston, MA.

Başdaş, E. (2007). İlköğretim eğitiminde basit malzemelerle yapılan fen aktivitelerinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve motivasyona etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Colletta, A.T., & E.L. Chiappetta. (1994). Science Instruction in the Middle and Secondary School. New York: Macmillan Publishing.

Debacker, T. & Nelson, R.M. (2000). “Motivation to learn science: differences related to gender, class type, and ability”. The Journal of Educational Research, 93(4), 245-254.

Dede, Y. & Yaman, S. (2008). “Fen öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması”. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 19-37.

George, R. (2006). “A cross- domain analysis of change in students' attitudes toward science and attitudes about the utility of science”. International Journal of Science Education, 28(6), 571-589.

Güvercin, Ö. (2008). Investigating elementary students' motivation towards science learning: A cross age study. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Hancock, D. (2004). “Cooperative learning and peer orientation effects on motivation and achievement”. The Journal of Educational Research, 97 (3).

Hynd, C., Holschuh J. & Nist, S. (2000). “Learning complex scientific information: Motivation theory and its relation to student perceptions”. Reading&Writing Quarterly, 16, 23–57.

Lavigne, L.G., Vallerand, R.J. & Miquelon, P. (2007). “A motivational model of persistence in science education: A self-determination theory approach”. European Journal of Psvchology of Education, 22 (3), 351-369.

Lee, O., & Brophy, J. (1996). “Motivational patterns observed in sixth-grade science classrooms”. Journal of Research in Science Teaching, 33(3), 585–610.

Lefrançois, G.R. (1995). Theories of human leraning. Pasific Grove: Brooks/Cole Pub. Comp.

Maslow, A., & Lowery, R. (Ed.). (1998). “Toward a psychology of being” (3rd ed.). New York: Wiley & Sons.

Napier, J.D., & Riley, J.P. (1985). “Relationship between affective determinants and achievement in science for seventeen-year-olds”. Journal of Research in Science Teaching, 22(4), 365–383.

Nolen, S.B., & Haladyna, T.M. (1989). “Psyching out the science teacher: students' motivation, perceived teacher goals and study strategies”. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA.

Pintrich, P.R. (2003). “A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts”. Journal of Educational Psychology, 95(4), 667-686.

Pintrich, P.R., Marx, R.W., & Boyle, R.A. (1993). “Beyond cold conceptual change: The role of motivational beliefs and classroom contextual factors in the process of conceptual change”. Review of Educational Research, 63, 167–199.

Sabuncuoğlu, Z. & Tüz, M. (1998). Örgütsel psikoloji, Bursa: Alfa Basım Yayın Dağıtım.

Sert-Çıbık, A. (2009). “The effect of the project based learning approach to the attitudes of students towards science lesson”. Elementary Education, 8(1), 36-47.

Singh, K., Graville, M., & Dika, S. (2002). “Mathematics and science achievement: Effects of motivation, interests and academic engagement”. Journal of Educational Research, 95(6), 323–332.

Talib, O., Luan W.S., Azhar, S.C. & Abdullah, N. (2009). “Uncovering Malaysian students' motivation to learning science”. European Journal of Social Sciences, 8 (2).

Tan, G.C.I., Sharan, S. & Lee, C. (2007). “Group investigation: Effects on achievement, motivation, and percptions of students in Singapore”. The Journal of Educational Research, 100(3), 142-154.

TTKB (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı) (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı. MEB. Ankara.

Tuan, H.L, Chin, C.C. & Shieh, S.H. (2005). “The development of a questionnaire to measure students' motivation towards science learning”. International Journal of Science Education, 27(6), 639-654.

Urdan, T. & Midgley, C. (2003). “Changes in the perceived classroom goal structure and pattern of adaptive learning during the early adolescence”. Contemporary Educational Psychology, 28, 524-551.

Uzun, N. & Keleş, Ö. (2010). “Fen öğrenmeye yönelik motivasyonun bazı demografik özelliklere göre değerlendirilmesi”. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (2), 561-584.

Wigfield, A. & Wentzel, K.R. (2007). “Introduction to motivation at school: Interventions that work”. Educational Psychologist, 42(4), 191-196.

Wilson, J. (2001). Increasing Student Motivation through the Use of Instructional Strategy. ERIC Document Reproduction Service No. ED455962.

Yajima, Hirohito & Arai, Kunijiro (1996). “An Examination of the Causal Model of Motivation for Science Learning- an anlaysis of biological teaching materials”. Japanese Journal of Educational Psychology, 44, 1-10.

Yaman, S., & Dede, Y. (2007). “Öğrencilerin Fen ve Teknoloji ve Matematik Dersine Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 615-638.

Yazıcı, H. (2009). “Öğretmenlik mesleği, motivasyon kaynakları ve temel tutumlar: Kuramsal bir bakış”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 33-46.

Yenice, N., Saydam, G., & Telli, S. (2012). “İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13( 2), 231-247.

Yılmaz, H. & Çavaş, H.P. (2007). “Reliability and validity study of the students' motivation toward science learning (smtsl) questionnaire”. İlköğretim Online, 6(3), 430-440.