Bir Roman, Bir Ağıtla Haçin'de Ermeni Olayları/ Wıth A Novel And A Lament Armenıan Incıdents İn Haçın

Bülent Arı
3.009 719

Öz


Makale, giriş, ağıt kavramı, Çukurova ağıtları, romanın tahlili, romanla ilgili değerlendirmeler  sonuç  kaynakça  kısımlarından    oluşmuştur.

Ağıt kavramı ve Çukurova ağıtları kısmında ağıtların dünden bugüne gelişimi ve Çukurova'da yaşayan ağıt söyleme geleneğinden söz edilmiştir. Romanın tahlili yapılırken on sekiz bölümden oluşan romanın aslına sadık kalınarak ele alınan özet kısmı da aynı şekilde on sekiz bölüm halinde verilmiştir.

Romanla ilgili değerlendirmeler kısmında roman üzerinde incelemeler yapılırken, araştırmayı daha gerçekçi bir hale getirmek ve anlatımı desteklemek için romandan alıntılar kullanılmıştır. Yine bu bölümde romanın ortaya çıkmasının ilham kaynağı olan Haçin Ağıdı da değerlendirmeye dahil edilmiş; çalışmanın çıkış noktası olarak Haçin Romanı ve Haçin Ağıdı'nın merkez alındığı ifade edilerek, muharebe yıllarında Ermenilerin Fransız desteği ile devlet kurma çabaları, bu esnada Ermenilerin bölge halkına yaptıkları eziyet ve işkenceler; milli mücadelenin bölge halkı arasında nasıl oluşup geliştiği ile çete hareketleri üzerinde durulmuştur.

Sonuç kısmında ise bir ağıt ve romanla değerlendirilip incelenen söz konusu çalışmanın bu alanda araştırma yapacaklara yol göstereceği ifade edilmiş; bu bölgede yaşanan olayların insanlığa ibret dersi olması ve benzer olayların bir örneğinin tekrar yaşanmaması dileğiyle makale tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Haçin, Haçin'de Ermeniler, Roman, Ağıt, Amerikan Mektebi, Çukurova, Zebercet Coşkun

Abstract

This article is consisting of introduction, the concept of lament; the laments in Çukurova; the analysis of the novel “Haçin” evaluations related to the novel; a conclusion and references.

In the part related to the concept of lament and the laments in Çukurova, the tradition of lamenting in Çukurova and the development of laments in time are mentioned. While the novel is analysed, the summary part is given in 18 chapters as well as novel itself.

In the part dealing with the evaluations related to the novel, while the novel is analysed, quotations from the novel are given to make the research more realistic and to support the narration. Again in this part, Haçin Lament, which was the source of inspiration for   the novel, is included in the evaluation. As it is pointed out the novel Haçin and Haçin Lament were taken as the starting points of the research and together the efforts of the Armenians with French to establish a government during the Turkish war of independence; how they tortured the local people and how national struggle was established among local people and the movements of gangs were underlined.

In the Conclusion part, it was concluded that this study, which was carried out as a result of the evaluation of a lament and a novel, will help those who will make further researchers in the area; that the events experienced in Çukurova should be a lesson learned through a misfortune for people in the world and the article was concluded wishing that no such events will ever occur in the world.

Key Words: Haçin, Armenians in Haçin, Novel, Lament, American School, Çukurova, Zebercet Coşkun


Tam metin:

PDF ()

Referanslar


Coşkun, T. (1967). Kadirli Milli Mücadelesi ve Hatıralar. Kadirli: Kadirli Basımevi.

Coşkun, Z. (1975). Haçin. İstanbul: Milliyet Yayınları.

Çamurdan, C. (1975). Kurtuluş Savaşında Doğu Kilikya Olayları.

Hatipoğlu, S. (1989). Fransa'nın Çukurova'yı İşgali ve Pozantı Kongresi. Ankara: K.B.Y.

Hatipoğlu, S. (2001). Türk-Fransız Mücadelesi (Orta Toros Geçitleri). Ankara: Atatürk Arş. Mrk. Yay.

Onar, M. (2001). Kuruluşundan Kurtuluşuna Bağlantılarıyla Saimbeyli. Adana: Adana Valiliği Kül. Yay.

Yalgın, A. R. (1992). Cenupta Türkmen Oymakları. Ankara: K.B.Y.

Yardımcı, M. (1990). “Ağıt Söyleme Geleneğimiz ve Kadirli Kozan Yöresinde Söylenen Ağıtlar”. I.Karacaoğlan Sempozyumu Bildirileri. Adana.