Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye Yerel Yönetimleri Üzerine Bir İnceleme/ A Revıew of Local Governments in Albania, Greece And Turkey

Hüseyin Kara, Tan Baykal
5.002 585

Öz


Avrupa Birliği'ne potansiyel aday ülke statüsü ile bağlı bulunan Arnavutluk, üye olan Yunanistan ve resmi aday statüsü tanınmış Türkiye'nin, devlet yapılarında yer alan yerel yönetim birimlerinin mali yapılarını, denetim biçimlerini ve karar alma süreçlerini incelemek, araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.

Araştırmada Arnavutluk-Yunanistan ve Türkiye yerel yönetim birimleri incelenmiş, yerel yönetimler açısından benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmiş, Türkiye açısından yerel yönetim birimleri sorunları ortaya konulmus ve çözüm önerileri getirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Belediye, Bölge Yönetimi, Yerel Yönetimler.

The purpose of the article is to evaluate local government's financial structure, control mechanisms, and decision making processes in Albania, which is officially recognized by the European Union as a "potential candidate country", Turkey, which holds an official candidate status to accede to the European Union, and Greece, which is a member of the European Union.

In this article, local government institutions have been researched and the similarities and differences among Albania, Greece and Turkey have been identified. With respect to Turkey, the issues with local government institutions have been identified and solutions have been proposed.

Key Words: Municipality, Regional Administration, Local Governments.

 


Tam metin:

PDF ()

Referanslar


Arnavutluk Anayasası (2012). http://www.unhcr.org/refworld/country,,,LEGISLATION,ALB,,4c1f68912,0.html, (Erişim: 15.09.2012)

Assembly of European Regions (2012). “Albania”, http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/MainIssues/Regional_ Democracy/AER_Regionalism_Report/Report_by_country/ALBANIA_2010.pdf, (Erişim: 12.09.2012)

Belediye Kanunu (2005). Kanun No. 5393, Kabul Tarihi: 3/7/2005, Resmi Gazete Tarihi:13/07/2005

Bogdani, M., & Loughlin, J. (2007). Albania and the European Union. İngiltere: I.B.Tauris Publishing.

Büyükşehir Belediye Kanunu (1984). Kanun No. 3030, Kabul Tarihi: 27.06.1984, Resmi Gazete Tarihi: 9/7/1984, Sayı : 18453

Büyükşehir Belediye Kanunu (2004). Kanun No. 5216, Kabul Tarihi: 10/7/2004, Resmi Gazete Tarihi: 23/7/2004, Sayı :25531

Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (2008). Kanun No. 5747, Kabul Tarihi: 06/03/2008, Resmi Gazete Tarihi: 22/03/2008, Sayı : 26824

Clunies-Ross, A., & Sudar, P. (1998). Albania's Economy in Transition and Turmoil, (1990-1997). İngiltere: Ashgate Publishing.

Çukurçayır, M.A. (2009). “Türkiye'de Yerel Yönetim Geleneği”, İller ve Belediyeler Dergisi, Ankara: Türkiye Belediyeler Birliği Yayını.

Devlet Denetleme Kurulu (1996). Yerel Yönetimler Sorunları-Çözüm Önerileri. Ankara: Devlet Denetleme Kurulu Yayını.

European Parliament (2012). “Economic, Social and Territorial Situation of Greece” , http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/regi/2011/460052/IPOL-REGI_NT(2011)460052(PAR00)_EN.pdf, Erişim: 20.09.2012.

Griffioen, M. H., (2011). “Citizen Participation at Local and Regional Level in Europe”,https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1841209&Site=COE,(Erişim: 12.09.2012)

Gurray, A., & Hoxha, A. (2001). “Local Self-Government and Decentralization: Case of Albania. History, Reformes and Challenges”, Local Self Government and Decentralization in South-East Europe, s.194-225, Friedrich-Ebert Stiftung, Zagreb, http://www.fes.hr/E-books/pdf/Local%20Self%20Government/12.pdf, (Erişim:22.09.2012)

Gurray, A., Hoxha, A., Pasha, A., Ruli, G., & Talka, Q. (2002).“Local Government Budgeting: Albania”, http://lgi.osi.hu/publications/2002/216/201-Albania.pdf, Erişim: 22.09.2012.

Hlepas, N. K. (2012). “Local Government in Greece”, Local Governments in the Member States of European Union: A Comparative Legal Perspective (Ed. Angel-Manuel MORENO). İspanya: Natioanal Institute Of Public Administration.

Hoxha, A. (2001). “Local Government in Albania”, Stabilization of Local Governments, s. 45-86, V.2, Local Government and Public Sevice Reform Initative, Budapest, Hungary, (Ed.Emilia Kandeva), http://lgi.osi.hu/publications/2001/81/Stab-Albania.pdf, (Erişim: 22.09.2012)

İl Özel İdaresi Kanunu (2005). Kanun No. 5302, Kabul Tarihi: 22.02.2005 Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2005, Resmi Gazete Sayı: 25745

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Yasa (2006). Kanun No: 5449, Kabul Tarihi: 08.02.2006, Resmi Gazete Sayı:26074.

Kallikratis Reformu Değerlendirme, (2012). http://www.rodopruzgari.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1144:kallikratis, (Erişim: 22.10.2012)

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Yasası (2003). Kanun No: 5018, Kabul Tarihi: 10.12.2003, Resmi Gazete Tarihi: 24.12.2003, Resmi Gazete Sayı:25326

Kandeva, E. (2001). “Introduction to Comparative Local Government in Central and Eastern Europe: A Balkan Perspective”, Stabilization of Local Governments, s. 23-40, V.2, Local Government and Public Sevice Reform Initative, Budapest, Hungary, (Ed.Emilia Kandeva), http://lgi.osi.hu/publications/2001/81/Stab-Albania.pdf, (Erişim: 22.09.2012)

Keleş, R. (1998). Kentbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: İmge Kitabevi,.

Keleş, R. (1998a). Yerinden Yönetim ve Siyaset. Ankara: İmge Kitabevi,.

Konstantinol, L. (2002). “The Evaluation of Local Administration in Greece: How Using Transplants from France Became a Historical Tradition”. The Theory and Practice of Institutional Transplantation, (Ed. M. De Jong, K. Lalenis). Geojournal Library, University of Thessaly, Greece. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.121.7684, (Erişim:22.09.2012)

Köy Yasası (1924). Kanun No: 442, Kabul Tarihi: 18.03.1924, Resmi Gazete Tarihi: 07.04.1924, Resmi Gazete Sayı: 68

Milletvekili Seçimi Yasası (1983). Kanun No: 2839, Kabul Tarihi: 10.06.1983, Resmi Gazete Tarihi: 13.06.1983, Resmi Gazete Sayı: 18076

Nadaroğlu, H. (1998). Mahalli İdareler, Teorisi, Ekonomisi, Uygulaması. İstanbul: Beta Yayın.

On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2012). Kanun No.6360, Kabul Tarihi: 12/11/2012, Resmi Gazete Tarihi: 6/12/2012, Sayı: 28489

Pirler, O., Tortop, N. & Başsoy, A. (1995). Belediyeler ve İdari Vesayet (Uygulama ve Öneriler). Ankara: Mahalli İdareler Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi Yayını.

Rhodio, G. (2006). “Local and Regional Democracy in Albania”, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1054079&Site=COE, (Erişim: 12.09.2012)

The Greek Economy Quarterly Bulletin (2010).http://www.iobe.gr/media/engoik/iobeeng210.pdf, (Erişim: 22.09.2012) The Kallikratis Plan, (2012). http://apokoronasourhome.com/pdfs/Markos_Perrakis_Speech.pdf, (Erişim: 22.09.2012)

The Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI) (2012). “Albania Local Government”, http://lgi.osi.hu/country_datasheet.php?id=2, (Erişim:12.09.2012)

Toker, M. C. (2012). “Yunanistan Yönetim Sistemi”, Dünyada Kamu Yönetimi Araştırma Projesi. İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi. http://www.arem.gov.tr/proje/yonetim/dunyada_kamu_yon/yunanistan.pdf. (Erişim: 22.09.2012)

Toksöz, F., Özgür, A. E., Uluçay, Ö., Koç, L., Atar, G., & Akalın, N. (2009). Yerel Yönetim Sistemleri, Türkiye ve Fransa, İspanya,İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, İstanbul: TESEV Yayınları.

UNPAN (2000)."Structure and Operation of Local and Regional Democracy in Greece", http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan000205.pdf, (Erişim: 22.09.2012)

Wikipedia (2012). “Administrative Divisions of Greece”, http://en.wikipedia.org/wiki/Administrativedivisions_of_Greece, (Erişim: 12.09.2012)

Wikipedia (2012a). “Elections in Greece” http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Greece , (Erişim: 22.09.2012)

Wikipedia (2012b). “Greek Local Elections 2010”, http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_local_elections,_2010, (Erişim: 22.09.2012)

Wikipedia (2012c). “Kapodistrias Reform” http://en.wikipedia.org/wiki/Kapodistrias_reform, (Erişim:22.09.2012)

Yunanistan Anayasası (2005). (Çev. Serap YAZICI). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.