Fransa'da Yerinden Yönetim Politikalarının Belediye Yönetimine Etkileri/ Effects Of Decentralization Policies On Municipality Administrations In France

Ramazan Şengül
3.207 2.844

Öz


Fransa'da yerinden yönetim politikalarının belediye (commune) yönetimine etkileri çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Fransa'daki belediye modeli Kıta Avrupasındaki çeşitli ülkeleri etkilediği gibi Türkiye'yi de etkilemiştir. İlk belediye teşkilatının İstanbul'da kurulmasında Fransız belediye modelinin esin kaynağı olduğu bilinmektedir. Bu haliyle çalışma Türkiye'deki yerinden yönetim politikalarının belediye sistemine etkilerine yönelik araştırmalara katkı sağlayacak niteliktedir. Farklı dönemlerdeki siyasal iktidarlarca yürürlüğe konulan yerinden yönetim politikalarının belediye yönetiminde nasıl bir değişim meydana getirdiğine yönelik çalışma liteartür taraması üzerinden yapılmıştır. Öncelikle belediyelerin tarihsel süreçte ortaya çıkışı ve kurumsallaşması ortaya konulmuştur. Daha sonra  yerinden yönetim politikalarının belediyenin idari ve mali kapasitesine yönelik sonuçları  analiz edilmiş ve elde edilen bulgular tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fransa, Yerinden Yönetim, Belediye

Abstract

Effects of decentralization policies on municipality (commune) administrations in France, are the subjects for this research. Municipality model in France, has affected Turkey just like various other countries in Continental Europe. It has known that the French municipality model is the source of inspiration in establishing the first communal organization in Istanbul. The study as is, has qualification to help the researches about effects of decentralization policies in Turkey on municipality system. Studies  about what kind of an evolution was occured with the decentralization policies implemented by political authorities in different periods, were made by reviewing literature. First, emergence and institutionalization of municipalities in historical process was introduced. Then, results of administrative and financial capacity oriented decentralization polices,  were analyzed and the findings were argued.

Key Words: France, decentralization, municipality

 Tam metin:

PDF

Referanslar


Auby, J.B., Auby, J.F. & Noguelle, R. (2008). Droit des Collectivités Locales. Paris: PUF.

Baguenard, J. (1996). La Décentralisation. Paris: Presses Universitaires de France.

Becet, J.M. (1995). “La Commune”. (Edit: J. Moreau), Droit Public (3. Edition). Paris: Economica, 461-518.

Blanc, J. & Rémond, B. (1994). Les Collectivités Locales. Paris : Dalloz.

BÅ“uf, J.L. (1999). “Les Finances Locales”. (Edit:La Documentation Française), Les Collectivités Locales en Mutation. Paris: 47-58.

Canatan, B. (2006). “Fransa'da 28 Mart 2003 Anayasa Değişikliği :Üniter Devlette Yerel Yönetimlerin Yeniden Tanımlanması”. (Edit: H. Özgür ve B. ParlaK), Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Bursa: Alfa Aktüel, 295-315.

Capitant, D. & Schnapauff, K. (2007). L'Administration Publique De La France et De L'Allemagne. Paris: ENA-BAKÖV, La Documantation Française.

Debbasch, C. & Colin, F. (2011). Droit Administratif. Paris: Economica.

Delcamp, A. (1990). Les İnstitutions Locales En Europe. Paris: Presses Universitaires de France.

DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales), (2012). Les Collectivités Locales en Chiffres, http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/statistiques/collectivites_locale/copy_of_les_ciollectivites_l/view, (Erişim Tarihi: 24.04.2012).

Dreyfus, F. & D'Arcy, F. (1993). Les İnstitutions Politiques et Administratives de la France. Paris: Economica.

Marcou, G. (2010). “La Réforme Territoriale. Analyse du Nouveau Projet de Réforme des Collectivités Locales”. (Edit: J.C. Nemery), Quelle Nouvelle Réforme Pour Les Collectivités Territoriales Françaises?. Paris: L'Harmattan, 21-79.

Moreau, J. (1995). Administration Régionale, Départementale et Municipale. Paris: Mémentos.

Keleş, R. (1994). “Fransa'da Yerinden Yönetim”. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 3 (1), 3-18.

Verpeaux, M. (2011). Les Collectivités Territoriales en France. Paris: Dalloz.