Finansman Sorunlarına Göre Kredi Kullanım Oranları ve Yatırımlarda Kredilerin Etkisi Üzerine Araştırma/ Research About The Usıng Credıt Rates by Level of The Fınancıal Problems and the Effect of Credıts on Investments

Ahu Coşkun
2.827 667

Öz


Bu çalışmada işletmelerin finansman sorunu yaşama düzeylerine göre kredi kullanım oranları arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca işletmelerin kredi kullanımının geleceğe yönelik yatırım kararlarına bir etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Çalışma kapsamında İkitelli OSB'de faaliyet gösteren 219'u kredi kullanan olmak üzere toplam 418 firma ile görüşülmüştür.  Araştırma sonuçlarına göre finansman sorunlarının şiddetine göre banka kredisi kullanım oranlarının değiştiği görülmektedir. Sık finansman sorunu yaşayan firmaların kredi kullanma oranlarının yüzde 62 olduğu, zaman zaman finansman sorunu yaşayan firmalarda kredi kullanım oranının yüzde 56, hiç finansman sorunu yaşamayan firmalarda kredi kullanım oranının ise yüzde 36.4 olarak tespit edilmiştir. Kredilerin firmaların geleceğe yönelik yatırım kararlarına etkisi incelendiğinde ise kredi kullanmayan firmalarla kıyaslandığında gelecekte yatırım kararlarında bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Krediler, Finansman Sorunları, Yatırım Kararı

Abstract

According to the level of financing problem in business credit utilization rates were analysed in this study.  In addition, using of the credit impact of the investment decision for future were examined. In this study, 219 firm using credits of the total 418 companies operating in İkitelli organized industrial zone were interviewed with survey. The study results shows that the utilization rates of the credits vary according to the severity of the financing problems. Companies have often financing problems credit utilization rate is 62 percent, companies have financing problems from time to time credit utilization rate is  56 percent, companies have never financing problem credit utilization rate is 36.4 percent. In this study it is determined that using the credits is not great effect of the firms investment decisions for future compared to the companies that do not use the credit.

Key Words: Credits, Financing Problems, Investment Decision


Tam metin:

PDF

Referanslar


SAK G, ÖZATAY F, ÖZTÜRK E, (1996), Şirketler Kesiminin Finansman Sorunları ve Alternatif Finansman Kaynakları, İstanbul, TÜSİAD Yayınları, No:TÜSİAD T/96-1/192.

TÜSİAD, (2004), Bankacılık ve Reel Sektör İlişkisinin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler Raporu, (Çevrimiçi) http://www.tusiad.org:7979/FileArchive/bankacilikvereel.pdf , 14.09.2012.

UYGUR,E, (1993) Financial Liberalization and Economic Performance in Turkey, Ankara T.C Merkez Bankası Yayınları.

ÜNAY,C, (2001), Para Politikası Amaçları, Para Politikası Araçları, (Çevrimiçi) http://www.ekodialog.com/Konular/para_pol_arac.html , 14.09.2012.