İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerini Geliştirmede Planlı Yazma Modelinin Önemi/ Importance Of Plan Of Wrıtıng Methot In Impove Of Students' Composıtıon Wrıtıng Abılıtıes In Elementary School Fırst Grade

Muamber Yılmaz
6.882 1.245

Öz


Yazma, duygu ve düşüncelerimizi semboller vasıtasıyla ifade etmede ve iletişim kurmada kullanılan önemli yollardan birisidir. Yazma süreci okul öncesinde başlamaktadır. Çocuğun evde okula giden kardeşinin yazma çalışmalarına şahit olması, karalamalar, resimler çizimler yapması onun yazma konusunda belirli bir anlayış geliştirmesine, yani güdülenmesine neden olacaktır. Okula başladığında ise kazanmış olduğu bu ön bilgi, onun yazı çalışmalarına fayda sağlayacaktır. İlköğretim 5. sınıf Türkçe Programı incelendiğinde, öğrencilerin kazanımları arasında planlı yazmanın olduğu görülmektedir. Yeni programla birlikte bir takım değişikliğe gidilmiş, geleneksel öğretim yöntemleri yerine alternatif öğretim yöntemleri getirilmiştir. Ancak kompozisyon yazma becerilerinin kazandırılması konusunda tam bir ilerlemenin olduğunu söylemek güçtür.  Öğrencilerin eskiden beri süregelen kompozisyon yazma becerileriyle ilgili sıkıntıları hala devam etmektedir. Kompozisyon yazdırma konusunda genel olarak öğretmenler konunun içeriğinden ziyade şekle ağırlık vermektedirler. Yazının okunaklılığı, temizliği, başlığı, sayfanın kenar boşlukları, noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılması gibi ölçütler, kompozisyon yazmada ön plana çıkmaktadır. Öğretmenler, öğrencilerin kompozisyon becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak için planlı yazma modelini kullanabilirler. Bu yöntemle kompozisyon yazmada, şekilden ziyade içerik üzerinde durulmaktadır. Bu model öğrencilerin kompozisyon becerilerini kazanmalarına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Derleme türü bu çalışma, kompozisyon yazmada nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda hem öğrencilere hem de öğretmenlere dönük pratiğe dökülebilecek bir takım bilgiler içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yazma, kompozisyon, planlı yazma modeli.

Abstract

Write is one of important facilities in expression our emotions and idea with symbol and communication. Write process is start in kindergrade. If child attest to write works of brother/sister in the home, his/her to make calligraphic exercises, picture, drawing will reason child develop a definite idea in write namely motivasyon. In child start elementary earned this first information will help child' write works. In research five grades elementary Turkish instruction program seen plan of write among to children' earns. New instruction program with together a completely change, traditional instruction methods instead of alternative instruction methods bringed. But in earned of composition write abilities hard a completely progress's be tall. Students' rigours still continue concerned composition write abilities. Usually In composition write subject teachers regard subject' content instead of subject' outline. In composition write toward the front exit such as legible of write, cleanness of write, subject of write, border opening of page, punctuate. The teachers can use plan of write methot help for he students  composition write abilities earn. In composition write with this methot, outline instead of content focus on. This method is support to the students composition write abilities earning. This study kind of compilation is contain some of information students and teachers in how to a way follow when composition write.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Ağca, H. (1999). Yazılı Anlatım. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Akyol, H. (2005). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Akyol, H. (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.

Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarının bazı yönlerden değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 317-328.

Aşıcı, M. ve Mataracı, E. (1999) İlköğretim Birinci Kademede Öğrencilerin İmla Ve Noktalama İle İlgili Bilgi ve Beceri Düzeyi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6,106-115.

Cavkaytar, S. (2010). İlköğretimde Yazılı Anlatım Becerilerini Geliştirmede Yazma Süreci Modelinden Yararlanma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (10),133-139.

Coşkun, E. (2007). İlköğretimde Türkçe Öğretimi (Ed. Ahmet Kırkkılıç ve Hayati Akyol). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Güneş, F. (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kapka, D. And Oberman, D. A. (2001). Improving student writing skills through the modeling of the writing process. Research Project, Saint Xavier University and SkyLight Professional Development Field Based Masters Program. ERIC ED 453 536.

Kavcar, C. Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1995). Türkçe öğretimi- Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin. Ankara: Engin Yayınevi.

Kırbaş, A. (2008). “İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin (Okul Değişkenine Göre) Yazılı Anlatım Metinlerinin İncelenmesi”. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,18, 72-93.

Mc Callum, A., William, S. and Tina, T. (1998). Language arts today. New York: Mc Graw-Hill.

Özbay, M. (2003). Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık.

Temur, T. (2001). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Beceri Düzeyleri İle Okul Başarıları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Tompkins, G. E. (1998). Language art: Content and teaching strategies. New Jersey, Colombus, Ohio: Upper Saddle River.

Toth, M. D., Nancy, N. R. And Betty, G. G. (1990). Word of language. New Jersey: Silver Burdett and Ginn.

Yetkin, D. ve Daştan, Ö. (2008). İlköğretim Programı 1-5. Sınıflar. Ankara: Anı Yayıncılık.

Zorbaz, K. Z. (2005). İlköğretim Okulları İkinci Kademe Türkçe Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Yazılı Sınavlarda Sordukları Sorular Üzerine Bir Değerlendirme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.