Epistemolojik İnançlar: Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarını Yordayıcı Bir Değişken/ Epıstemologıcal Belıefs: As Predıctors Of Preservıce Teachers' Learnıng Aprroaches

Çiğdem Şahin Taşkın
5.896 1.629

Öz


Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme yaklaşımlarının yordayıcısı olarak epistemolojik inançlarını incelemek amaçlanmıştır. Bu amaca bağlı olarak, veriler Schommer (1990) tarafından geliştirilen ve Deryakulu ve Büyüköztürk (2002) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Epistemolojik İnanç Ölçeği ile Biggs, Kember ve Leung (2001) tarafından geliştirilen ve Önder ve Beşoluk (2010) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Düzenlenmiş İki Faktörlü Çalışma Süreci Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 214 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma bulguları öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarına ilişkin Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğuna İnanç faktörünün Derin Öğrenme yaklaşımını anlamlı olarak yordadığını ve Tek Bir Doğrunun Var Olduğuna İnanç faktörünün ise Yüzeysel Öğrenme yaklaşımını anlamlı olarak yordadığını göstermektedir. Buna ek olarak, araştırmanın amacı kapsamında, öğretmen adaylarının Epistemolojik İnanç ve Düzenlenmiş İki Faktörlü Çalışma Süreci ölçeklerine ait puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla verilere t testi uygulanmıştır. Bulgular; kız ve erkek öğretmen adaylarının benzer öğrenme yaklaşımına sahip olmasına rağmen; kız öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının erkeklerinkinden daha gelişmiş olduğuna dikkati çekmektedir.

Anahtar Sözcükler: Öğrenme Yaklaşımı, Epistemolojik İnanç, Öğretmen Adayı.

Abstract

This research aims to investigate primary preservice teachers' epistemological beliefs as predictors of learning approaches. Regarding this aim, data were collected through Epistemological Beliefs Questionnaire developed by Schommer (1990) and adapted into Turkish culture by Deryakulu and Büyüköztürk (2002) and Revised Two Factor Study Process Questionnaire developed by Biggs, Kember and Leung (2001) and adapted into Turkish by Önder and Beşoluk (2010). The sample of this study includes 214 primary preservice teachers of faculty of education in Çanakkale Onsekiz Mart University. Findings of the research revealed that Beliefs of Learning Depends on Effort subscale of epistemological beliefs is a predictor of Deep Learning and The Belief That There is Only One Unchanging Truth subscale of epistemological beliefs also is found as a predictor of Surface Learning. In addition to this, t test was utilised in order to understand whether there are any differences between primary preservice teachers' epistemological beliefs and learning approaches concerning gender. Findings show that although both female and male preservice teachers have similar learning approaches; female preservice teachers have more developed epistemological beliefs compared to males.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Ağgül Yalçın, F. ve Bayrakçeken, S. (2010). 5E Öğrenme Modelinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asit-Baz Konusu Başarılarına Etkisi. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (2), 508—531.

Biggs, J., Kember, D., ve Leung, D.Y.P. (2001). “The Revised Two-factor Study Process Questionniare: R-SPQ-2F”. British Journal of Educational Psychology, 71, 133—149.

Bolden, D. S. ve Newton, L. D. (2009). “Primary Teachers' Epistemological Beliefs: Some Perceived Barriers to Investigative Teaching in Primary Mathematics”. Educational Studies, 345, 419—432.

Cano, F. ve Berben, A.B.G. (2010). “University Students' Achievement Goals and Approaches to Learning in Mathematics”. British Journal of Educational Psychology, 79(1), 131—153.

Çelik, F. (2006). “Türk Eğitim Sisteminde Hedefler ve Hedef Belirlemede Yeni Yönelimler”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 1—15.

Chamorro-Premuzic, T., Furnham A., Christopher, A. N., Garwood, J., Martin G. N. (2007). “Birds of A Feather: Students' Preferences For Lecturers' Personalities As Predicted by Their Own Personality and Learning Approaches”, Personality and Individual Differences, 44(4), 965—976.

Chan, K. W. (2003). “Hong Kong Teacher Education Students' Epistemological Beliefs and Approaches to Learning”. Research in Education, 69 (1), 36–50.

Chan K.W. ve Elliott, R.G. (2004). “Epistemological Beliefs Across Cultures: Critique and Analysis of Beliefs Structure Studies”. Educational Psychology, 24(2), 123–142.

De Lange P. ve Mavondo, F. (2004). “Gender and Motivational Differences in Approaches to Learning by a Cohort of Open Learning Students”. Accounting Education, 13(4), 431—448.

Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2002). “Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8, 111–125.

Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2005). “Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi: Cinsiyet ve Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Epistemolojik İnançların Karşılaştırılması”. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(18), 57–70.

Ekinci, N. (2009). “Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları”. Eğitim ve Bilim, 34(151), 74–88.

Entwistle, N. ve McCune, V. (2004) “The Conceptual Bases of Study Strategies İnventories”, Educational Psychology Review, 16, 325–345.

Entwistle, N. J. ve Ramsden, P. (1983) Understanding Student Learning. London: Croom Helm.

Eroğlu, S. E. ve Güven, K. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 295—312.

Fisher, A. ve Rush, L. (2008). “Conceptions of Learning and Pedagogy: Developing Trainee Teachers' Epistemological Understandings”. Curriculum Journal, 19 (3), 227—238.

Gijbels, D., Segers, M. ve Struyf, E. (2008). “Constructivist Learning Environments and the (İm)Possibility to Change Students' Perceptions of Assessment Demands and Approaches to Learning”, Instructional Science, 36, 431—443.

Güven, M. ve Belet, Ş. D. (2010). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistemolojik İnançları ve Bilişbilgilerine İlişkin Görüşleri”. İlköğretim Online, 9 (1), 361–378.

Hançer, A. H. ve Yalçın, N. (2009). “Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğretimin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33(1), 75–88.

Hofer B.K. ve Pintrich, P.R. (1997). Personal Epistemology: The Psychology of Beliefs About Knowledge and Knowing. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Işıksal, M., Kurt, G., Doğan, O. ve Çakıroğlu, E. (2007). “İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Epistemolojik Kavramlamaları: Üniversite ve Sınıf Düzeyinin Etkisi”. İlköğretim Online, 6 (2), 313–321.

Marton, F., ve Saljo, R. (1997). "Approaches to Learning". (Ed. Ference Marton, Dai Hounsell ve Noel James Entwistle), The Experience of Learning: Implications for Teaching and Studying in Higher Education, Edinburgh: Scottish Academic Press, pp. 39–58.

Meral, M. ve Çolak, E. (2009). “Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27,129–146.

Nelson Laird, T. F., Shoup, R., Kuh, G. D., ve Schwarz, M. J. (2008). “The Effets of Discipline on Deep Approaches to Student Learning and College Outcomes”. Research in Higher Education, 49, 469–494.

Önder, İ. ve Beşoluk, Ş. (2010). “Düzenlenmiş İki Faktörlü Çalışma Süreci Ölçeği'nin (R-SPQ-2F) Türkçeye Uyarlanması”. Eğitim ve Bilim, 35(157), 55–67.

Özşaker, M., Canpolat, A. M. ve Yıldız, L. (2011). “Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişki”. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5 (2), 155–164.

Perry, W.G. (1968). "Patterns of development in thought and values of students in a liberal arts college: A validation of a scheme. (ERIC Document Reproduction Service No. ED024315). (Erişim Tarihi: 17.11.2011).

Rodriguez, L. ve Cano, F. (2007). “The Learning Approaches and Epistemological Beliefs of University Students: A Cross-Sectional and Longitudinal Study”. Studies in Higher Education, 32(5), 647–667.

Schommer, M. (1990). “Effects of Beliefs About the Nature of Knowledge on Comprehension”. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498–504.

Senemoğlu, N. (2011). “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerileri”. Eğitim ve Bilim, 36(160), 65–80.

Şahin, İ. (2007). “Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi”, İlköğretim Online, 6 (2), 284–304.

Topkaya, N., Yaka, B. ve Öğretmen, T. (2011). “Öğrenme ve Ders Çalışma Yaklaşımları Envanteri'nin Uyarlanması ve İlgili Yapılarla İlişkisinin İncelenmesi”. Eğitim ve Bilim, 36 (159), 192–204.

Ünal, G. ve Ergin, Ö. (2006). “Buluş Yoluyla Fen Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenme Yaklaşımlarına ve Tutumlarına Etkisi”. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3 (1), 36–52.

Yaşar, Ş. (1998). “Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci”. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1–2), 68–75.

Yüksek Öğretim Kurumu (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982–2007). Ankara: Temmuz.