Bir Vakıf Üniversitesi Akademik Personelinin Bireysel Emeklilik Sistemine Bakış Açısının Değerlendirilmesi/ Evaluation Of A Foundation University Academic Personal Perspective To Private Pension System

Özlem Özer, Evren Çınar
4.272 736

Öz


Toplumda yaşlılık, işsizlik, hastalık, iş kazaları, malullük, hamilelik ve ölüm gibi risklere karşılık bireylere ve bireylerin bakmakla yükümlü olduğu kişilere gelir garantisi ve sağlık hizmetleri sağlamayı amaçlayan sistem sosyal güvenlik olarak tanımlanmaktadır. Bireysel emeklilik ise bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarını arttırmak ve emeklilikte ek gelir sağlamak amacıyla kurulmuş özel şirketlerce yönetilen prim esaslı bir sistemdir.

Bu çalışmanın amacı, bir vakıf üniversitesi akademik personelinin bireysel emeklilik sistemine bakış açısını değerlendirmek ve bireysel emeklilik konusunda genel bir çerçeve çizmektir. Çalışmanın evrenini bir vakıf üniversitesinde çalışan 1202 öğretim üyesi, çalışmanın örneklemini ise 77 doçent ve 212 yardımcı doçent olmak üzere toplam 289 öğretim üyesi oluşturmaktadır.  Araştırmada veri toplama aracı olarak bu çalışma için geliştirilen “Bireysel Emeklilik Sistemine Bakış Açısını Değerlendirme Anket Formu” kullanılmıştır. Anket sonucunda elde edilen veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Araştırma neticesinde elde edilen bulgular yaş, cinsiyet, çalışılan yıl, gelir düzeyi gibi değişkenler ile bireysel emeklilik sistemine bakış açısı arasında anlamlı ilişkiler bulunduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik Sistemi, Bireysel Emeklilik Sistemi, Sosyal Sigorta

Abstract

Social security system described as; the system which aimed to provide health service and income guaranty for individual and other relatives of them in case of elderliness, sickness, unemployment, work accident, disability, pregnancy and death in society. Individual pension system is also described as premium basal system which is directed by private company that aimed to provide income bracket in retirement and increase savings for individual pension.

The importance of this research is drawing a general perspective about private pension and evaluating a foundation university academic personal ideas about private pension system by the method of making poll. In this research, it is aimed to execute feeling of foundation university academic personal about private pension system. Target population of the study is built up by 1202 instructor who is working in a foundation university. Samples of study are totally 289 instructors who are constituted by 77 associate professors and 212 docents. “Perspective to Individual Pension System Evaluation Questionnaire Form” is used for the data accumulation tool which is developed for this research. The data were analyzed with SPSS programme. At the end of this research findings are showed that there are meaningful relations between the variables like the age, gender, working year, level of income and point of view of private pension.

Key Words: Social Security System, Private Pension System, Social Insurance


Tam metin:

PDF

Referanslar


Aydın, A. (2008). Türkiye'de ve Dünyada Bireysel Emeklilik Sistemi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Bağcı, M. (2006). Bireysel Emeklilik Sisteminin Önemi, Genel Özellikleri ve Sistem Üzerine Eleştirel Bir Bakış, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Emeklilik Gözetim Merkezi (2006). Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2006, http://www.egm.org.tr/bes2006gr.asp (Erişim Tarihi: 10.05.2011)

Emeklilik Gözetim Merkezi (2010). Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2010, http://www.egm.org.tr/bes2010gr/bes2010gr_tr.pdf (Erişim Tarihi: 10.05.2011)

Ercan, N. (2006). Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform İhtiyacı ve Bireysel Emeklilik İhtiyacı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

International Labour Organization (2005). “Facts on Social Security,” Geneva

Korkmaz, E., Akgeyik, T., Yılmaz, B.E., Oktayer, N., Susam, N. ve Şeker, M. (2007). Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım: Bireysel Emeklilik. İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:2006-21, İstanbul.

Süngü, Y. (2007). “Sosyal Güvenlik Reformu'nun Gelir Dağılımına Etkisi”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 20(4-5) :47-69.

Şeker, M. (2007). “İstanbul İli Örneğinde Sosyal Güvenlik Sistemi ve Bireysel Emeklilik Üzerine Bir Araştırma”, http://www.sdu.edu.tr/sempozyum/2006 /maliye/PDF/sekermurat.pdf (Erişim Tarihi: 15.05.2011)

Uğur, S. (2004). Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Özel Emeklilik Programlarının Yeri ve Gelişimi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Yayın No:244.

http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=1116 (Erişim Tarihi: 10.05.2011)