İçindekiler/Table of Contents

İçindekiler Table of Contents
2.406 869

Öz


İÇİNDEKİLER

Başlarken.................................................................................................................................. iv

Editör'den................................................................................................................................ v

Tekstil İşletmelerinde Yönetici Adayları İçin Performans Değerleme Sistemi Kurulmasına Yönelik Bir Çalışma 1

A Study for the Development of Performance Appraisal System for the Manager Candidates in the Textile Companies

Prof. Dr. İsmail BAKAN, Öğr. Gör. A. Melih EYİTMİŞ, Bilim Uzmanı Bircan DEMİR

Daly-Miller'ın Yazma Kaygısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması...................................... 33

Adaptation of Daly-Miller's Writing Apprehension Test to Turkish

Prof. Dr. Murat ÖZBAY, Yrd. Doç. Dr. Kemal Zeki ZORBAZ

Bir Metin Yapısı Örneği: Evrensel Dünya Problemlerine İlişkin Problem Çözüm Yapısı     49

A Text Stucture Pattern: Problem Solution Structure on Universal World Problems

Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN

Tartışmacı Metin Yapısı ve Öğretimi................................................................................. 63

Argumentative Text Structure and Teaching It

Doç. Dr. Eyyup COŞKUN, Arş. Gör. Esra Nur TİRYAKİ

Kuruluş Yeri Açısından Cadde ve Alış Veriş Merkezi Mağazacılığının Karşılaştırılması: Ankara İlinde Bir Araştırma

A Comparison of Shopping Malls and Street Stores as Regard to Choice of Store Location: A Research in City of Ankara

Yüksel KÖKSAL, Öğr. Gör. Dr. Emin EMİRZA..................................................................... 75

Belediye Yöneticilerinin Yerel Yönetim Reformları Hakkındaki Algıları..................... 89

Attitudes Of Municipal Administrators Towards Local Government Reforms

Doç. Dr. Veysel EREN

Ortaçağ Anadolu'sunda Türk-İslam Medeniyetinin Oluşması (636-1100)................ 113

Creation of Turk-Islam Civilization in the Anatolian Middle Age (636-1100 A.D.)

Yrd. Doç. Dr. Gürhan BAHADIR

 

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayın ve Yazım İlkeleri  577

Tam metin:

PDF ()