Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Web Tabanlı E-Öğrenme Ortamlarına İlişkin Algıları/Vocational School Student's Perceptions Of Web Based E-Learning Environments

Mustafa Yeniad
2.795 819

Öz


Bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin web tabanlı e-öğrenme ortamlarına ilişkin algılarını ortaya çıkarmaktır. Web Tabanlı Eğitim (WTE) ortamına ilişkin veriler, 2009–2010 bahar yarıyılında Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü öğrencilerinden elde edilmiştir. Öğrencilerin e-öğrenme sürecini otantik olarak yaşamalarını sağlamak üzere WTE yazılımında her öğrenciye bir kullanıcı hesabı açılmış ve üç hafta süreyle birebir erişimleri sağlanmıştır. Süreç sonunda yapılandırılmış görüşme aracılığıyla öğrenci cevapları kayıt altına alınmıştır. Elde edilen veriler öğrenci algıları doğrultusunda QSR Nvivo 7 yazılımı aracılığıyla nitel çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır. Buna göre öğrencilerin e-öğrenme ortamlarının daha çok sosyal boyutuyla ilgili algılarının yüksek olduğu; zaman ve mekan kısıtlamasının büyük ölçüde ortadan kalktığı bir yöntem olarak algıladıkları; teknik altyapısı konusunda bir bilgilerinin olmadığı ve sürece yönelik olumlu tutumlar geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Abstract

The purpose of this study was to investigate the perception of students in vocational school regarding web based e-learning environments. The data about web based e-learning environments were obtained from Department of Computer Technologies and Programming students in 2009-2010 spring term. To provide an authentic process and environment for students, user accounts were opened for each student and they were allowed to access to the web based learning software during three weeks.  At the end of the duration the answers were recorded by means of structured interview. Data obtained from interview were analyzed by using qualitative analysis approaches in point of view of student's perceptions and by means of QSR Nvivo 7 software and the results were discussed. According to the results, it was found that students' perceptions of e-learning environments were high in sociability and evaluated it as a learning method which is independent from time and locality; they have no knowledge about technical structure of the platform and have developed positive attitudes about the process.Tam metin:

PDF

Referanslar


Alkan, C. (1998). Eğitim Teknolojisi ve Uzaktan Eğitimin Kavramsal Boyutları. Ankara: Ünal Ofset Matbaaları.

Bulduk, S. (2003). Yeni Başlayanlar İçin Psikolojide Deneysel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Çantay Kitabevi.

Çilenti, K. (1988). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Howe, K. & Eisenhart, M. (1990). Standards for Qualitative (and Quantitative) Research: A Prolegomenon. Educational Researcher, 19 (4), 2-9.

İşman, A. (1998). İnternet ve Eğitim, Uzaktan Eğitim - Distance Education. Ankara: Ünal Ofset Matbaacılık.

Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi (9. Basım) . Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, Z. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Kuş, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri Nicel mi? Nitel mi? Ankara: Anı Yayıncılık.

Lincoln, Y.S & Guba, E.G. (2002). “Judging the quality of case study reports”. A. Huberman, & M.B. Miles. (Eds.) The Qualitative Researcher's Companion, (205-217). London: Sage Publications.

Orhon, N. (2002). “İletişim Teknolojileri ve Teknolojiye Dayalı Eğitim Ortamlarında Kimlikler, Görevler ve Roller”, Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 23 – 25 Mayıs 2002, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Roger, C. (1994). “Active Learning Through Multimedia”, IEEE Multimedia, Vol. 1, No. 1, 69-78.

Soby, M. (1992). Waiting for Electropolis, Collobrative Learning Through Computer Conferencing: The Najaden Papers, Berlin: Springer Verlag.

Stromen, E. F. (1992). “Constructivism, Technology and the Future of Classroom Learning”, www.ilt.colombia.edu/K-12 live text/docs/construct.html (Erişim Tarihi: 16/05/2010).

Yalabık, N. ve Onay, Z. (1998). “Bir Ünıversitede İnternet Üzerinden Asenkron Öğrenme İçin Yapılanma Modeli”, Second International Distance Education Symposium, Ankara.

http://www.cs.bilkent.edu.tr/~david/desymposium/TurkeyCD/authors.htm (Erişim Tarihi: 12/03/2010).

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (1. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.