Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Karşilaşilan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Öğretmenlerin Görüşleri/Problems In Fine Arts And Sport High School And Suggestions For Solutions: Opinions Of Teachers

Abdullah Ayaydın
3.824 2.917

Öz


Sanat eğitimi, bireylerin sanat ve kültür alanlarında yetiştirilip bilinçlendirilme çabasıdır. Güzel sanatlar ve spor liselerindeki sanat eğitiminde öğretmen önemli bir role sahiptir. Eğitimde kalitenin artması için sanat eğitiminde karşılaşılan sorunların giderilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, resim öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma grubu 66 resim öğretmeninin katılımıyla oluşturulmuştur. Verilerin analizi sonucu, sanat eğitiminde görülen sorunlar  (1) yönetim ile ilgili sorunlar, (2) fiziki ortamlar ve kaynak yetersizliği ile ilgili sorunlar, (3) yapı ve işleyiş ile ilgili sorunlar, (4) Resim öğretmeni ile ilgili sorunlar, (5) öğrenci alımı ve sınavlarla ilgili sorunlar, (6) eğitim programı ile ilgili sorunlar ve (7) Sosyokültürel çevre ve yanlış anlayışlar ile ilgili sorunlar olmak üzere yedi temel kategoride ortaya çıkmıştır. Sanat eğitiminin iyileştirilmesi ve sorunların çözümü için araştırma bulgularına dayalı yorum ve öneriler yapılmıştır.

Abstract

Art education can be called as the effort of having people to grow up and make them conscious of art and culture. Teacher has an important role on art education in Fine Arts and Sport High Schools. The problems in art education should be eradicated in order to increase quality. The purpose of this study is to investigate opinions of art teachers about problems in art teaching. Qualitative research methodology was used in this study. The participants of the study were 66 art teachers. As a result of the analysis of the public survey through the method of qualitative data analysis, problems in art education have been classified as (1) management, (2) physical environment, instructional material and access to resources, (3) educational system and policy, (4) art teacher, (5) get student and examinations, (6) curriculum planning, and (7) sociocultural environment and myths.  How the problems facing art education can be handled and how the field can be improved is discussed on the basis of research findings

Tam metin:

PDF

Referanslar


Ashton, D. (2001). Picasso Konuşuyor. (Çev: Mehmet Yılmaz - Nahide Yılmaz) Ankara: Ütopya Yayınevi.

Ayaydın, A. (2007). “Pedagojik Eleştiri Örneğiyle Çocuk Resimlerinin Değerlendirilmesi”, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı (2.Cilt).Ankara: Detay Yayıncılık. (Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TOKAT)

Binbaşıoğlu, C. (1994). Genel Öğretim Bilgisi (7.Baskı), Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Buyurgan, S. (2000). “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümü Mezunlarının Yüksek Öğrenimdeki Başarı Durumları İle İlgili Bir Değerlendirme”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19, 32–42

Çellek, T. (2009). “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Genel Sorunları Ve Öneriler”,http://kavramsalsanat.blogcu.com/anadolu-guzel-sanatlar-liseleri-genel-sorunlari-ve-oneriler_1820038.html (Erişim Tarihi: 25.07.2009)

Çellek, T. (2009). “Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Kimlik Sorunu”, http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=204 (Erişim Tarihi: 20.07.2009)

Edman, I. (1998). Sanat ve İnsan, (Çev: Turhan Oğuzkan) İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları

Ekinci, Y. (1987). Orta Öğretimde Öğretmenlerin Niteliklerini Artırıcı Tedbirler, Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Dünü-Bügünü-Geleceği Sempozyumu, Ankara 8-11 Haziran

Erinç, S. M. (2004). Sanat Psikolojisine Giriş. Ankara: Ütopya Yayınevi

Fischer, E. (1993). Sanatın Gerekliliği. (Çev: Cevat Çapan) Ankara: Verso Yayıncılık.

Geiger, M. (1985). Estetik Anlayış. (Çev: Tomris Mengüşoğlu) İstanbul: Remzi Kitabevi

Genç, A. (2004). Resim-İş Öğretmenliği Programına Yeni Bir Bakış. II. Sanat Eğitimi Sempozyumu (Bildiriler Kitabı). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Gombrıch, E.H. (2007). Sanatın Öyküsü. (Çev: Erol Erduran - Ömer Erduran) İstanbul: Remzi Kitabevi.

Kavuran, T. (2003). “Türkiye'de Eğitim Fakülteleri Resim-İş Öğretmenliği Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13, (2), 167–190.

Kuspit, D. (2006). Sanatın Sonu. (Çev: Yasemin Tezgiden). İstanbul: Metis Yayıncılık

MEB. (2009). “Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği” http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27260_0.html (Erişim Tarihi: 30.07.2009)

Özmenteş, S. (2009). “Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Çalgı Eğitimindeki Sorunları ve Kişisel Özellikleri Arasındaki İlişkiler”. http://www.mavi-nota.com/ index.php?link=yazi&no =1326 (Erişim Tarihi: 15.07.2009).

Özsoy, V. (2002). “Resim-İş Öğretmeni Eğitimine Yönelik Lisansüstü Programlarda Müze Eğitiminin Yeri ve Önemi”. Sanat Eğitimi Sempozyumu. Ankara: Gazi Eğitim Fakültesi

Tezcan, M. (1992). Eğitim Sosyolojisi, Ankara: Zirve Ofset.

Yıldırım, A. ve H. Şimşek. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.