Hatay Velîlerinden Şeyh Ahmed Kuseyri/Sheikh Ahmed Kuseyri In Hatay's Saints

Bülent Arı
3.343 593

Öz


Asıl adı Ahmed bin Abdurrahman Kuseyri olan Şeyh Ahmed Kuseyri'nin doğum tarihi bilinmemektedir. 1546'da Hatay'da vefat etmiştir. Türbesi Şenköy'dedir. Aslen Suriye Selçuklularından olduğu, ilim ve tasavvuf erbabı bir aileye mensup olduğu, Şafi Mezhebi'nin Halveti koluna bağlı olduğu bilinmektedir.

Yaşadığı bölgede ortaya çıkan zararlı faaliyetleri ortadan kaldırdığı için, kendisine Kuseyr, mıntıkası verilmiş; bugün Şenköy adıyla anılan yerde kurduğu dergahı gariplerin, yolcuların sığındığı bir yer olarak ün yapmıştır. Günümüzde ise, türbesinin bir çok hastalığa şifa olduğu inancı vardır. Yalnız yurt içinden değil, yurt dışından da ziyaretçilerin, -türbeyi ziyaret etmek amacıyla- Şenköy'e geldikleri bilinmektedir. Yaşadığı dönemde de verdiği vaazların, hutbelerin çok rağbet gördüğü anlaşılmaktadır. Kısaca, Şeyh Ahmed Kuseyri'nin misyonu, ilmi ve ahlakıyla Anadolu'yu aydınlatan zincirin bir halkası olduğunu söyleyebiliriz.

Abstract

Real name is Ahmed bin Abdurrahman Kuseyri. Birth date is not known. He was died in Hatay in 1546. Mausoleum is in Şenköy. In fact, it is known that he is from Seljuks in Syria. He is a member of educated family on science and mysticism. He is connected with Şafi Mezhebi Halveti.

“Kuseyr” district has been given to him since he removes dangerous activities in hir region. His dervish convent is known as a place in which the strangers and passengers trust. So even today, there is a belief his mausoleum restores to many illness among the people. It is known in Hatay that too many people who come from both abroad and in our country come to Şenköy in order to visit him. It is understood that both his sermons and Friday sermons were loved by the people in his whole life. Shortly, it is said that the mission of sheik Ahmed Kuseyri is one of the rings of chain that lightens Anatolia with his knowledge and ethics.Tam metin:

PDF

Referanslar


Araz, N. (1988). Anadolu Evliyaları. İstanbul: Atlas Ktb.Yay.

Boratav, P. N. (1973). 100 Soruda Türk Halkbilimi, Gerçek Yay.İstanbul

Kuseyri, M. N. “Kuseyri Aile Şeceresi” (Mehmet Tekin Özel Arşivi)

Muhammed Ragıp (1925). Alamaü'n-Nübela, Tarih-i Haleb-i Şehba (IV.Cilt). Halep.

Ocak, A. Y. (1983). Türk Halk İnanç ve Edebiyatında Evliya Menkıbeleri, Başbakanlık Basımevi, Ankara

Ocak, A. Y. (1992). Menakıpnameler, TTK Yay., Ankara

Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.

Türkiye Gazetesi (1992). Evliyalar Ansiklopedisi. İstanbul: Türkiye Gazetesi Yayını.

www.senkoy com./Tarihçe/Tarihçe/html.