İlköğretim I. Kademede Verilen Performans Görevlerinin Veli Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi/Evaluation Performance Task Given In The First Level Of Elementary School In The Aspects Of Parents' Views

Muamber Yılmaz, Nurtaç Benli
2.906 663

Öz


Bu araştırmada ilköğretim I. kademede verilen performans görevlerine ilişkin veli görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2009-2010 öğretim yılında Hatay il merkezindeki ve merkeze bağlı köylerdeki 37 ilköğretim okulundan 241 öğrenci velisi üzerinde yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri anket ve yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizinden (Anova) yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda velilerin performans görevlerini çocuklarının kişisel gelişimleri açısından yararlı buldukları; onların araştırma isteklerini artırdığı, ancak kaynaklara ulaşmada problem yaşadıkları ve verilen görevlerde çocuklarına yardım etme sürecinin oldukça zaman aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda ilköğretim I. kademede performans görevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin veli görüşlerinin eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Performans görevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin veli görüşleri arasında yerleşim yerine göre ise anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın yerleşim yeri merkez olanlar lehine olduğu saptanmıştır.

Abstract

In this study, it was aimed to identify parents 'views related to performance tasks given in the first level of elementary school. The research was carried out to get 241 parents' views in 37 elementary schools in villages and   in the centre of Hatay province. Scanning model was used in this research. The data were obtained through questionnaire and semi structured interview. In analyzing data, frequency, percentage, arithmetic mean, t-test and one way ANOVA were used. In the result of the research, it was found out that parents found performance tasks useful in the term of kids' personal developments; performance tasks increased their research desires, but  they said that they had problems in obtaining resources  and performance tasks took a long time. In addition to this, it was found out that there was not a significant difference in parents' views in terms of their education level about problems in performance tasks in the first level of elementary school. However, it was found out that there was a significant difference in parents' views in terms of their residence about the problems in performance tasks.  It was identified that the difference was in favor of parents living in city centre.Tam metin:

PDF

Referanslar


Acar, M. ve Anıl, D. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Performans Değerlendirme Sürecindeki Değerlendirme Yöntemlerini Kullanabilme Yeterlikleri, Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. TÜBAV Bilim Dergisi, 2, 354-363.

Belet, Ş. D. ve Girmen, P. (2007). “Türkçe Dersinde Kullanılan Performans Ödevlerinin Etkililiği”. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 5-7 Eylül 2007.

Coşkun, E., Gelen, İ. ve Kan, M. O. (2009). Türkçe Derslerindeki Performans Görevleri Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 22-55.

Çetin, M. O.(2009). Öğrencilerin Çoktan Seçmeli, Yazılı Yoklama Ve Performans Görevleri İle Ölçülen Fen Ve Teknoloji Dersi Başarıları Ve Öğrencilerin Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Güvey, E. (2009). İlköğretim 1-5. Sınıf Öğretim Programlarında Yer Alan Proje Ve Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen Ve Veli Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hibbard, K. M. (2000). Performance Based Learning and Assessment in Middle School Science . Larchmont: Eye on education inc.

İdikurt, M. (2006). Değişen Yeni İlköğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göreİncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi

Kerlinger F. N.(1973). Foundation of Behavioral Research (Second edition). New York: Holt Rinehart and Winston.

MEB. (2008). İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. Tebliğler Dergisi: Aralık 2008, sayı: 2552.

MEB. (2007). İnternet Üzerinden Hazırlanan Proje ve Performans Görevleri. Erişim Tarihi: 17 Eylül 2009, http://iogm.meb.gov.tr/pages.php?page=haber&id=289

MEB, (2005). Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 24.11.2005 gün ve 12225 sayılı azısı. İndirilme tarihi:16 Eylül 2009, http://www.memurlar.net/haber/35732/

Pierce, L. V. and O'malley, J. M. (1992). Performance and Portfolio Assessment for Language Minority Students. Washington: National Clearinghouse for Bilingual Education.

Pullant, J. (2001). SPSS Survival Manual. A Step-By-Step Guide to Data Analyses Using SPSS for Windows. Philadelphia: PA. Open Universty Pres.

Reeves, T. C, and Okey, J. R. (1996). Alternate Assessment for Constiructivist Learning Environments. Editör: In B. Wilson. Constructivist Learning Environments: Case Studies in Instructional Design.

Selanik Ay, T., Karadağ, R. ve Çengelci, T. (2008). “İlköğretim Birinci Basamakta Gerçekleştirilen Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri”. VII Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, s. 126-130.

Şeker, M. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerindeki Başarıları İle Ailelerinin Eğitim-Öğretim Çalışmalarına Katılım Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.

Yücel, A. (2008). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Verilen Performans Görevler Hakkında Öğretmen, Veli Öğrenci Görüşleri: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.