Kimya Motivasyon Anketi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması/ Chemıstry Motıvatıon Questıonnaıre: The Study of Valıdıty and Relıabılıty

Nail İlhan, Ali Yıldırım, Sibel Sadi Yılmaz
5.062 1.251

Öz


Bu çalışmada Glynn et al. (2007) ve Glynn et al. (2009) tarafından geliştirilen SMQ (Science Motivation Questionnaire) anketi, Türkçeye “Kimya Motivasyon Anketi” (KMA) olarak uyarlanarak anketin güvenirlilik ve geçerliliği incelenmiştir. Anketin uyarlama çalışmasında kullanılan adımlar; Anketin Türkçeye çevrilmesi, Türkçeye çevrilen anketin İngilizce-Türkçe uyumluluğunun değerlendirilmesi, Anketin Türkçe dil geçerliliğinin sağlanması, Anketin İngilizce-Türkçe dil geçerliliği sağlanması (Wilcoxon Eşleştirilmiş Çiftler Testi), ve Türkçeye çevrilen anketin güvenirlik ve geçerlilik analizi (madde analizi, faktör analizi ve güvenirlik katsayısı) dır. Altı temel bileşen ve 30 maddeden oluşan SMQ anketi Türkçe-İngilizce tutarlılığı, madde analizi ve faktör analizi sonuçlarına göre düzenlemeler yapılarak uyarlanmıştır. Çalışmanın örneklemi; 22 öğretim elemanı, 30 lisansüstü ve 308 lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. KMA'nin güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha 0.821 olarak hesaplanmıştır. Mevcut çalışmanın sonuçları, KMA'nin öğrencilerin kimya öğrenme motivasyonlarını belirlemek için kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Kimya Motivasyon Anketi, Öz-düzenlemeli Öğrenme.

Abstract

In the present study, Science Motivation Questionnaire (SMQ) developed by Glynn et al. (2007) and Glynn et al. (2009) was adapted to Turkish as Chemistry Motivation Questionnaire (KMA) and then reliability and validity of KMA was determined. In the adaptation following steps were used; i-Translation of the questionnaire from English to Turkish, ii-Assessment of the Equivalency of the questionnaire from English to Turkish, iii-The language validity of the Turkish questionnaire, iv-Assessment of the language validity of the questionnaire in Turkish and English, v-Reliability and validity analysis of the Turkish questionnaire (Item analysis, factor analysis and reliability coefficient). SMQ that was consist of 6 basic components and 30 items is arranged by taking in consideration the results of the factor analysis, item analysis and Turkish-English consistency. Sampling contained 22 lecturers, 30 post graduate students and 308 graduate students. Reliability coefficient (Cronbach Alpha) of KMA was 0.821. The results of the present study show that KMA may be used to determine students' motivation to learn chemistry.

Key Words: Motivation, Chemistry Motivation Questionnaire, Self-Regulated Learning.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Alderman, M. K. (2004). Motivation for Achievement: Possibilities for Teaching and Learning (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Altun, S. ve Erden, M. (2006). “Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Edu7, 2 (1), 1-16.

Baloğlu, M. (2005). “Matematik Kaygısı Derecelendirme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Dil Geçerliği ve Ön Psikometrik İncelemesi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (1), 7-30.

Bandura, A. (1989). Social Cognitive Theory. In R. Vasta (Ed), Annals of child development (Vol. 6, pp. 1-60). Greenwich, CT: JAI Press.

Bandura, A. (2001). “Social Cognitive Theory: An Agentive Perspective”. Annual Review of Psychology, 52, 1–26.

Bindak, R. (2005). “Tutum Ölçeklerine Madde Seçmede Kullanılan Tekniklerin Karşılaştırılması”. İnönü üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (10), 17-26.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum (7.baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E., Özkahveci, Ö., ve Demirel, F. (2004). “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4 (2), 207-239.

Çavaş, P. (2011). “Factors Affecting The Motivation of Turkish Primary Students for Science Learning”. Science Education International, 22 (1), 31-42.

De Boer, G. A. (2000). “Scientific Literacy: Another Look at Its Historical and Contemporary Meanings and Its Relationship to Science Education Reform”. Journal of Research in Science Teaching, 37 (6), 582-601.

Ergül, H. (2006). “Çevrimiçi Eğitimde Akademik Başarıyı Etkileyen Güdülenme Yapıları”. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5 (1), 13.

Glynn, M. S. & Koballa, T. R. Jr. (2006). “Motivation to Learn College Science”. (Ed.; J. J. Mintzes & W. H. Leonard), Handbook of college science teaching Arlington, VA: National Science Teachers Association Press., pp. 25-32).

Glynn, M.S., Taasoobshirazi, G. & Brickman, P. (2007). “Nonscience Majors Learning Science: A Theoretical Model of Motivation”. Journal of Research In Science Teaching, 44 (8), 1088-1107.

Glynn, M.S., Taasoobshirazi, G. & Brickman, P. (2009). “Science Motivation Questionnaire: Construct Validation with Nonscience Majors”. Journal of Research in Science Teaching, 46 (2), 127-146.

İlhan, N. (2010). Kimyasal Denge Konusunun Öğrenilmesinde Yaşam Temelli (Context Based) Öğretim Yaklaşımının Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

İlhan, N., Sadi, S. ve Yıldırım, A. (2011). “Students' lnterest to Usage of Organic Chemistry in Daily Life”. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 143-154.

Kalaycı, Ş. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Kutu, H. ve Sözbilir, M. (2011). “Öğretim Materyalleri Motivasyon Anketinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması”. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5 (1), 292-312.

McMillan, J.H. & Schumacher S. (2006). Research in Education: Evidence-Based Inquiry (Sixth Edition). Boston: Pearson Education.

Pintrich, R. P. & Groot, V. D. (1990). “Motivational and Self-Regulated Learning Components of Classroom Academic Performance”. Journal of Educational Psychology, 82 (1), 33-40.

Reveles, M.J., Cordova, R., & Kelly, G. J. (2004). “Science Literacy and Academic Identity Formulation”. Journal of Research in Science Teaching, 41 (10), 1111-1144.

Schunk, D. H. (2001). “Self-Regulation Through Goal Setting”. (ERIC Digest (CG-01-08). (Erişim Tarihi: 13.04.2008).

Şeker, H. ve Gençdogan, B. (2006). Psikolojide ve Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme (1.Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Şenocak, E. (2006). “Üniversite Öğrencileri Bilişsel Gelişim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (2), 523-551.

Taasoobshirazi, G. (2007). “Gender Differences In Physics: A Focus on Motivation”. Journal of Physics Teacher Education Online, 4 (3), 7-12.

Tezbaşaran, A. A. (2008). Likert Tipi Ölçek Hazirlama Kilavuzu (Üçüncü sürüm). Mersin: (E-Kitap). (Erişim Tarihi: 27.07.2009)

Tuan, L.H., Chin, C. C., & Shieh, S. H. (2005). “The Development of A Questionnaire to Measure Students' Motivation Towards Science Learning”. International Journal of Science Education, 27 (6), 634-659.

Yılmaz, H. ve Çavaş, P. H. (2007). “Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. İlköğretim Online, 6 (3), 430-440.