Fen Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi/ Effect of Inquıry-Based Learnıng Approach On Students' Academıc Success And Scıence Process Skılls In Scıence Educatıon

Orçun Bozkurt
4.199 2.915

Öz


Bu çalışma günümüzde çok önemli olarak kabul edilen araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı üzerine yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı; Sınıf Öğretmenliği öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji Laboratuvarı dersinde araştırmaya dayalı öğrenme yöntemi kullanılarak akademik başarılarında ve bilimsel süreç becerilerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Mustafa Kemal Üniversitesi'nde öğrenim gören 50 sınıf öğretmenliği öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yöntem olarak ön test-son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının yansız atama yoluyla eşitlenmeleri için özel bir çaba harcanmamıştır. Deney grubu öğrencilerine araştırmaya dayalı öğrenme yöntemi ile ders yapılırken, kontrol grubu öğrencilerine geleneksel laboratuvar yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak; araştırmacı tarafından “hücrede madde alışverişi” konusundaki başarılarını ölçmek amacıyla bir akademik başarı testi geliştirilmiştir. Aynı zamanda Okey vd. (1982) tarafından geliştirilmiş ve Geban vd. (1991) tarafından çevrilerek Türkçe'ye uyarlanmış olan “bilimsel süreç becerileri testi” kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, deney grubu öğrencilerinin akademik başarı ve bilimsel süreç becerilerinde kontrol grubuna göre artış sağlandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Araştırmaya Dayalı Öğrenme, Fen ve Teknoloji Eğitimi, Fen ve Teknoloji Laboratuvarı.

Abstract

This study has been performed on inquiry-based learning approach which is accepted as higly important today. The aim of this research is to reveal whether there are any changes in academic success and science process skills of pre-service primary school teachers in Science and Technology Laboratory course by using inquiry-based learning approach. The study was implemented with participation of 50 primary school teaching students studying at Mustafa Kemal University in 2010-2011 education year. Pre-test and post-test control group design was used as a method in the study. There have not been made any special efforts to equal experimental and control groups randomly. The experimental group students were taught with inquiry-based learning, while the control group students were taught with traditional laboratory method.As data  collection tool was an achievement test developed by the researcher on “element exchange in cell” to evaluate their success. “Science process skills test” developed by Okey vd. (1982) and adapted to Turkish with translation by Geban et all. was also used. The result of the study shows that academic success and science process skills of the experimental group  students have increased more when compared to the control group.

Key Words: Inquiry-based learning, Science and Technolgy Education, Science and Technology Laboratory.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Bektaş, İ. (2000). Biyoloji Eğitiminde Örnek Rehber Materyallerinin Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Campbell, D.T., ve Stanley, J.C. (1996). Experimental and Quasi-Experimental Desings for Research. Chicago: Rand McNally College Publishingcompany.

Çelik, S., Şenocak, E., Bayrakçeken, S., Taşkesenligil, Y. ve Doymuş, K. (2005). Aktif Öğrenme Stratejileri Üzerine Bir Derleme Çalışması. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11.

Dagher, Z.R. (1995). Analysis of Analogies Used by Science Teachers. Journal of Research in Science Teaching, 32, 259–270.

Doğru, M. ve Fatime, B.K. (2005). Fen Eğitiminin Zorunluluğu. Aydoğdu ve Kesercioğlu (Ed). İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi (pp. 1-8). Ankara: Anı Yayıncılık. ISBN:975-6376-54-6.

Doğruöz, P. (1998). Effect of Science Process Skill Oriente Lesson On Understanding of Şuid Force Concepts. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Middle East Technical University, Ankara.

Geban, Ö., Aşkar P. ve Özkan, I. (1991). Effects of Computer Simulations and Problem Solving Approaches on High School Students. Journal of Educational Research, 86(1), 5-10.

Germann, J.P., Aram, R. ve Burke, G. (1996). Identifiying Patterns and Relationships Among The Responses of Seventh Grade Students To The Science Process Skills of Designing Experiments. Journal of Research in Science Teaching, 33(1), 79-99.

Glasson, E.G. (1989). The Effects of Hands-On and Teacher Demonstration Laboratory Methods on Science Achievement in Relation To Reasoning Ability and Prior Knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 26(2), 121-132.

Hançer, A.H., Uludağ, N. ve Yılmaz, A. (2007). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 100-109.

Lina, H., Hong, Z. ve Cheng, Y. (2009). The İnterplay of the Classroom Learning Environment and İnquiry-based Activities. İnternational Journal of Science Education, 31(8), 1013–1024.

Marx, W.R., Blumenfeld, P.C., Krajcik, J.S, Fishman, B., Soloway, E., Geier, R. ve Tal, T.R. (2004). Inquiry-Based Science in The Middle Grades: Assessment of Learning in Urban Systemic Reform. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 1063-1080.

National Research Council. (1996). National Science Education Standards. USA: National Academy Press, Washington, DC.

Nıcosia, M.L. Aiello, S., Mineo, R.M. ve Valenza, M.A. (1984). The Relationship Between Science Process Abilities of Teachers and Science Achievement Of Students: An Experimental Study. Journal of Research in Science Teaching, 21(8), 853-858.

Okey, J.R., Wise, K.C. ve Burns, J.C. (1982). Integrated Process Skill Test-2. Available from Dr. James R. Okey. Department of Science Educationş University of Georgia, Athens.

Orcutt, C.B.J. (1997). A Case Study on Inquiry-Based Science Education and Students' Feelings of Success. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. University of San Jose State.

Stohr-Hunt, M.P. (1996). An Analysis of Frequency of Hands-on Experience and Science Achievement. Journal of Research in Science Teaching, 33(1) 101-109.

Şentürk, C. (2010). Yapılandırmacı Yaklaşım ve 5-E Öğrenme Döngüsü Modeli. Eğitime Bakış, 6(17), 58-62.

Tatar, N. (2006). İlköğretim Fen Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.