Bilimin Doğası Dersinde Örnek Bir Uygulama: Kart Değişim Oyunu/ A Sample Applıcatıon In Nature of Scıence Course: The Game Card Exchange

Kadir Bilen
4.118 933

Öz


Bu çalışmanın amacı; ilköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının, bilimin doğası hakkındaki görüşlerini belirlemek ve öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşleri geleneksel mi, yoksa çağdaş mı sorusuna cevap aramaktır. Bu araştırmanın örneklemini, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğrenim gören ve 2010- 2011 öğretim yılında güz döneminde “Bilimin Doğası” dersini alan “80” 3. Sınıf, öğrencisi oluşturmaktadır. Elde edilen bulgulara göre; fen bilgisi öğretmen adaylarının dönem başında bilimin doğası hakkında genellikle geleneksel görüşü benimsedikleri tespit edilmiştir. Yani fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin değişmez bir süreç olduğunu benimsedikleri görülmektedir. “Bilimin Doğası” dersini aldıktan sonra ise, fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki anlayışlarının büyük oranda çağdaş yaklaşıma dönüştüğü tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Bilimin Doğası, Kart Değişim Oyunu

Abstract

The purpose of this study was to investigate pre-service science teachers' views about nature of science and to look at whether these views were traditional or contemporary. The participants of this study were 80 pre-service teachers who took the Nature of Science course at Faculty of Education in Pamukkale University in Turkey. The research was conducted in fall semester of 2010-2011 academic year. Results of the study revealed that pre-service science teachers hold the traditional view about nature of science and also they think science as a process that does not change. After the course, most of the pre-service teachers widely adopted a contemporary approach.

Key Words: Pre-service Science Teachers, Nature of Science, Game Card Exchange


Tam metin:

PDF

Referanslar


AAAS (American Association for the Advancement of Science). (1993). Benchmarks for science literacy. Newyork: Oxford University Press.

Abd-El-Khalick & Akerson, V.L. (2004). “Learning as Conceptual Change: Factors Mediating the Development of Preservice Elementary Teachers' Views of Nature of Science”. Science Teacher Education, 88(1) 785-810.

Abd-El-Khalick, F., Bell, R.L. & Lederman, N.G. (1998). “The Nature of Science and Instructional Practice: Making The Unnatural Natura” Science Education., 82(4), 417-437.

Abd-El-Khalick, F. & BouJaoude, S. (1997). An Exploratory Study of the Knowledge Base for Science Teaching. Journal of Research in Science Teaching, 34 (7), 673-699.

Akerson, V.L. & Hanuscin, D. (2007). “Teaching The Nature of Science Through Inquiry: The Results of A Three-Year Professional Development Program”. Journal of Research in Science Teaching, 44 (5), 653-680.

Abd-El-Khalick, F. & Lederman, N. G. (2000). “The Influence of History of Science Courses on Students' Views Of The Nature Of Science”. Journal of Research in Science Teaching, 37(10), 1057–1095.

Aikenhead, G. S. & Ryan, A. G. (1992). “The Development of A New Instrument: Views on Science Technology Society (VOSTS)”. Science Education, 76(1),477-491.

Başlantı, U. (2000). “Bilimsel Okur-Yazarlık İlkeleri Açısından Fen Bilgisi Ders Kitapları İçerik Analizi”. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Ankara.

Beşli, B. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Tarihinden Kesitler İncelemelerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Cobern, W. W. (1991). “Introducing Teachers to The Philosophy of Science: The Card Exchange”. Journal of Science Teacher Education, 2(2), 45-47.

Çetin, Ş. (2004) “Değişen Değerler ve Eğitim”, Milli Eğitim Dergisi, 161(1), 26-32.

Doğan Bora, N. (2005). “Türkiye Genelinde Ortaöğretim Fen Branşı Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilimin Doğası Üzerine Görüşlerinin Araştırılması”. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Driver, R., Leach, J., Millar, R. & Scott, P. (1996). Young People's Images of Science. Buckingham, UK: Open University Press.

Erdoğan, R. (2004).” Investigation of The Preservice Science Teachers' Views on Nature of Science”. Unpublished Master's Thesis. Ankara: Middle East Technical University.

Fishwild, J.E. (2005). Modeling Instruction And The Nature of Science. Unpublished Master Thesis, The University of Wisconsin-Whitewater.

Gallagher, J. J. (1991). Prospective and Practicing Secondary School Science Teachers' Knowledge and Beliefs About the Philosophy of Science. Science Education, 75(1), 121-133.

Gürses, A., Doğar, Ç., ve Yalçın, M. (2005). “Bilimin Doğası ve Yükseköğrenim Öğrencilerinin Bilimin Doğasına Dair Düşünceleri”. Milli Eğitim Dergisi, 33(166), 68-76.

Hogan, K. (2000). “Exploring a Process View of Students' Knowledge about the Nature of Science”, Science Education, 84(1), 51–70.

Irwin, A. R. (2000). “Historical Case Studies: Teaching the Nature of Science in Context”. Science Education, 84(1), 5-26.

Kahyaoğlu, E. (2004). Turkish Preservice Science Teachers' Views on STS: Characteristics of Scientists' Work. Unpublished Master's Thesis. Ankara: Middle East Technical University.

Khishfe, R. (2008). “The Development of Seventh Graders' Views of Nature of Science”. Journal of Research In Science Teaching, 45( 4), 470–496.

Khishfe, R. & Abd-El-Khalick, F. (2002). “Influence of Explicit and Reflective Versus Implicit Inquiry-Oriented Instruction on Sixth Graders' Views of Nature of Science”, Journal of Research in Science Teaching, 39 (7), 551-578.

King, B. B. (1991). Beginning Teachers' Knowledge of and Attitude toward History and Philosophy of Science, Science Education, 75 (1), 135-141.

Lederman, N.G. (1992). “Students' and Teachers' Conceptions of the Nature of Science: A Review of the Research”, Journal of Research in Science Teaching., 29, 4, 331-359.

Macaroğlu, E. ve Aksoy, (2002). “Kart Değişim Oyunu”. Bilim ve Teknik Dergisi, 420. (Kasım 2002).

Macaroglu, E., Tasar, M. F., & Cataloglu, E. (1998). “Turkish Pre-Service Elementary Teachers' Beliefs About The Nature of Science”. National Association for Research in Science Teaching Sempozyum'unda Sunulmuş Bildiri Metni, San Diego, CA. Nisan, 1998.

Macaroğlu E., Baysal, Z.N., Şahin, F. (1999). “İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma”. Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyum'unda Sunulan Bildiri Metni. İzmir. Mart, 1999.

Mccomas, W. F. (2000). The Principal Elements of The Nature of Science: Dispelling the Myths. In W. F. McComas (Ed.), The Nature of Science in Science Education. Rationales and Strategies. Dordrecht, The Netherlands: KluwerAcademic.

Meichtry, Y.J. (1992). “Influencing Student Understanding of the Nature of Science: Data From A Case of Curriculum Development”, Journal of Research in Science Teaching, 29( 4), 389-407.

Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research And Case Study Applications in Education: Revised And Expanded From Case Study Research in Education. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

NRC (National Research Council) (1996) National Committee on Science Education Standards and Assessment, National science education standards, http://books.nap.edu/html/nses/html/index.html (2009, Ağustos)

Özlem, D. (2003). “Bilim felsefesi ders notları”. İstanbul: İnkılap Kitabevi

Reif, F. & Larkin, J.H. (1991). “Cognition in Scientific and Everyday Domains: Comparison And Learning Implications”, Journal of Research in Science Teaching, 28, 733- 760.

Regis A.&Albertazzi, P.G., (1996), “Concept Maps in Chemistry Education”.Journal of Chemical Education ,73 (11),1084-1088.

Solomon, J., Duveen, J., Scot, L. & Mccarthy, S. (1992). “ Teaching About The Nature ofScience Through History: Action Research in the Classroom”, Journal of Research in Science Teaching, 29, 409-421.

Tamir, P. (1972). “Understanding The Process of Science By Students Exposed To Different Science Curricula In Israel”. Journal of Research in Science Teaching, 9 (3), 239-245.

Tufan, E. (2007). “Müzik Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri”. G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (3), 99-105.

Yakmacı, B. (1998). “Science (Biology, Chemistry And Physics) Teachers' Views on the Nature of Science as a Dimension of Scientific Literacy”. Unpublished Master's Thesis. Boğaziçi University, İstanbul.

Yıldırım, C., (1995). Bilim Felsefesi, Remzi Kitap Evi, 4. Basım, İstanbul.