Lınux İşletim Sistemine Karşı Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması/ Developıng Scale For Mesaurıng Students Attıdudes Toward Lınux

Mustafa Başer, Serkan Dinçer
2.778 711

Öz


Bu araştırmanın amacı öğrencilerin Linux işletim sistemine karşı tutumlarını ölçen bir ölçek geliştirmektir. Ölçek geliştirilirken daha önce birçok alana uyarlanmış Fennema ve Sherman (1976) tarafından geliştirilen beşli likert tipi ölçek temel alınmış ve konunun gerektirdiği değişiklikler yapılmıştır. Ölçek daha önce Linux işletim sistemi dersini almış toplam 237 öğrenciye uygulanmıştır. Geçerlilik çalışması faktör analizi ile yapılmış ve “Linux'a Değer Verme”, “Linux'da Kendine Güven” ve “Sonuç Beklentileri” olarak isimlendirilen üç alt boyutun sonuç üzerindeki toplam değişimin %42.96'ını açıkladığı görülmüştür. Bu sonuç ölçeğin faktör yapısının güçlü olduğunu göstermektedir. Ölçeğin toplam güvenirliği 0.90 olarak bulunmuştur. Analiz sonuçlarında öğrencilerin Linux işletim sistemine karşı olumlu tutumlarının olmadığı sonucuna ulaşılmıştır Bu sonuç Linux işletim sistemini konu alan derslerdeki başarı oranın düşük olmasının bir nedeni olarak gösterilebilir. Linux işletim sistemine karşı tutum, cinsiyet açısından incelenmiş, ancak cinsiyet açısından tutumları arasında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Unix, Linux, Tutum, Tutum Ölçeği, Cinsiyet Farkı.

Abstract

The aim of this research was to develop attitude scale to identify students' attitudes toward Linux operating system. While developing the scale we started to adapt items in the Fennema and Sherman (1976) likert type scale which was previously adapted by other studies. The scale was administered to 237 students who previously took Linux course. Factor analysis was run to test validity of the scale and found that there were three sub-scales which were named as “Value of Linux”, “Linux Self Efficacy”, and “Outcome Expectations”. These three sub-scales explain 42.96% of the variance of the result. This is evidence that the scale has strong factor structure. Overall validity of the scale was found to be as 0.90. Based on the results it is found that students do not have positive attitude toward Linux. Low success on the courses dealing with Linux subject may be attributed to this result. It was found that there was no difference between male and female students' attitudes toward Linux.

Key Words: Unix, Linux, Attitude, Attitude Scale, Gender Difference.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Abouserie, R., ve Moss, D. (1992). “Cognitive Style, gender, attitude toward computer assisted learning”, Educational Studies, 18 (2), 151-161.

Altun, A. (2003). “Ögretmen adaylarının bilışsel stilleri ile bilgisayara yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi”. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(1), 56-62.

Andrews, J. (1999). “Is Linux Difficult to Use?” Linux Planet, May 29, 1999.

Asan, A. (2002). “Fen ve Sosyal Alanlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumları”. Eurasian Journal of Educational Research, 7.Badagliacco, J.M. (1990): Gender and race differences in computing attitudes and experience. Social Science Computer Review, 8, 42-64.

Badagliacco, J. M. (1990). “Gender and race differences in computing attitudes and experience”. Social Science Computer Review, 8(1), s. 42-64.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H.Freeman.

Başer M. , Geban Ö. (2007). “Effectiveness of Conceptual Change Instruction on Understanding of Heat and Temperature Concepts”. Research In Science & Technological Education, 25(1), 115-133.

Bryman, A. & Cramer, D. (1999). Quantitative Data Analysis with SPSS Release 8 for Windows, London and New York, Taylor & Francis e-Library, Routledge.

Busch, T. (1995). “Gender differences in self-efficacy and attitudes toward computers”. Journal of Educational Computing Research, 12, 147-158.

Chen, M. (1986). “Gender and computers: The beneficial effects of experience on attitudes”. Journal of Educational Computing Research, 2, 265-282.

Craker, D.E. (2006). “Attitudes Toward Science of Students Enrolled in Introductory Level Science Courses at UW-La Crosse”. UW-L Journal of Undergraduate Research IX.

Çelik H, C., Bindak, R. (2005). “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38.

Fennema, E., & Sherman, J. A. (1976). “Fennema-Sherman mathematics attitudes scales: Instruments designed to measure attitudes toward the learning of mathematics by females and males”. Catalog of Selected Documents in Psychology, 6, 1–32.

Gagne, R. M., Briggs, L. J., & Wager, W.W. (1992). Principles of instructional design, 4. baskı. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.

Gül, Ş. ve Yeşilyurt, S. (2010). “Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji ve Biyoloji Dersine Yönelik Tutumları”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(20), s.28-47.

Keeves, J.P. & Morgenstern, C. (1992). Attitudes towards science: Measures and effects. In Keeves, J.P. (Ed.), The IEA Study of Science III: Changes in science education and achievement: 1970 to 1984 (s. 122–140). New York: Pergamon.

Kshetri, N. (2004). “Economics of Linux Adoption in Developing Countries”. Journal IEEE Software archive 21(1), s. 74-81

Lake, A. (2011). Alan Lake's Web page. 06 01, 2012 tarihinde http://www.lakeinfoworks.com/site/linuxDifficult.php adresinden alındı.

Loyd, B.H., Loyd, E.L and Gressard, C.P. (1987). “Gender and Computer Experience as Factors in the Computer Attitudes of Middle School Students”. Journal of Early Adolescence, 7, 13-19.

Noyes, K. (2010). “Is Linux Really Harder to Use?” PC World, Aug 2, 2010 11:23 pm.

Petty, R. ve Cacioppo, J.T. (1996). Attitudes and persuasion: Classic and contemporary approaches. Colarado: Westviev Press.

Ray, C.M., Sormunen, C. & Harris T. M. (1999). “Men's and Women's Attitudes Toward Computer Technology: A Comparison”. Office Systems Research Journal, 17(1), 1-8.

Reynolds, A.J. & Walberg, H.J. (1992). “A structural model of science achievement and attitude: An extension to high school”. Journal of Educational Psychology, 84,371–382.

Saparniene, D, Merkys, G. & Saparnis, G. (2005). “Students' Attitudes towards Computer: Statistical Types and their Relationship with Computer Literacy”. Paper presented at the European Conference on Educational Research, University College Dublin, 7-10 September 2005.

Schibeci, R.A. & Riley, J.P. (1986). “Influence of students' background and perceptions on science attitudes and achievement”. Journal of Research in Science Teaching, 23,177–187.

Simpson, D. & Oliver, S. (1990). “A summary of major influences on attitude toward and achievement in science among adolescent students”. Science Education, 74, 1–18.

Smith, M.B. (1968). “Attitude Change” International Encyclopedia of the Social Sciences. Crowell and Mac Millan.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Tay, B & Tay, B.A. (2006). “Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumun Başarıya Etkisi”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 73-84.

Tezbaşaran,A.A.(1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Wells, C.S. & Wollack, J.A. (2003). An Instructor's Guide to Understanding Test Reliability. http://testing.wisc.edu/Reliability.pdf. (Erişim Tarihi: 27.06.2012).

Wiebe, E., Williams, L., Yang, K. & Miller, C., (2003). “Computer Science Attitude Survey”, Technical Report, Department of Computer Science, NC State University, Raleigh, NC, TR-2003-01, 203.

Willson, V.L. (1983). “A meta-analysis of the relationship between science achievement and science attitude: Kindergarten through college”. Journal of Research in Science Teaching, 20, 839–850.

Zacharia, Z. (2003). “Beliefs, Attitudes, and Intentions of Science Teachers Regarding the Educational Use of Computer Simulations and Inquiry-Based Experiments in Physics”. Journal of Research in Science Teaching, 40(8), 792–823.

Zayim, N., İşleyen, F., Gülkesen, K.H. & Saka, O. (2002). “Tıp Fakültesine Başlayan Öğrencilerin Bilgisayara Karşı Tutumları ve Bilgisayar Becerileri”, inet-tr'02 1-3 Kasım, İstanbul. http://inet-tr.org.tr/inetconf8/bildiri/132.doc. (Erişim Tarihi: 08.05.2012).