Öğretmen Adaylarının Kpss Kursu Veren Dersanelere ve Kpss'ye İlişkin Görüşleri/ Teacher Candıdates' Evaluatıon Of Publıc Employee Selectıon Examınatıon Support Classes Offered At Prıvate Teachıng Instıtutıons

Kezban Kuran
4.121 818

Öz


Araştırmanın temel amacı; dershanelerde verilen KPSS kurslarını, kursa katılan öğretmen adayları tarafından değerlendirmektir. Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, MKÜ Eğitim Fakültesinin bünyesinde yer alan Sınıf öğretmenliği, Türkçe, İngilizce ve Resim iş öğretmenliği programlarının son sınıfında okuyan 110 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın kodlayıcı güvenirliği % 78, uyum katsayısı ise % 83 olarak hesaplanmıştır. Dershaneye giden öğretmen adaylarının dershaneyi seçme nedenlerinin başında “düzenli ders çalışma isteği” yer almaktadır. Adaylar, dershanedeki eğitimi, bilgilerin KPSS'ye yönelik verilmesi, konuların daha çok tekrar edilmesi ve her konuyla ilgili test verilerek sık sık sınavların yapılması gibi konularda daha etkili bulduklarını vurgulamışlardır. Adayların %69.09'u “mutlaka bir sınav olsun ama bu sınavın türü ve içeriği değişsin” görüşünde birleşmişlerdir. Araştırma bulgularına dayanarak, KPSS'de her branşta yer alan öğretmenler için farklı alanları kapsayacak soruların sorulması önerilmiştir. Sorular,  hem her branşın özelliğine, hem de öğretmenlik için gerekli bilgi ve becerileri ölçmeye uygun hale getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı, Dershane, Akademik Başarı, Kamu Personeli Seçme Sınavı

Abstract

The main purpose of this study was to evaluate PESE courses offered at private teaching institutions from the perspective of the teacher candidates. It is a qualitative case study. Participants were 110 teacher candidates who were last year students at Mustafa Kemal University Education Faculty's Departments of Elementary, Turkish, English, and Art Education. The coder reliability of the study was 78%, and concordance coefficient was 83%. The main reason why these participants chose to attend a private institution was “wanting to study regularly”. They stated that the education they received was effective as it was geared solely towards PESE, there was ample repetition, and frequent practice tests were given in every subject. Of the participants, 69.09% agreed that “there should definitely be a test but its type and content should vary”. Based on these findings, it was recommended that PESE should test teachers from different branches by using questions from different fields.

Key Words: Teacher Candidate, Private Teaching Institutions, Academic Achievement, Public Employee Selection Examination

1. Giriş


Tam metin:

PDF

Referanslar


Atasoy, B. 0(2004). “Eğitim Fakültelerinin ÖSS ve KPSS Puanları Yönünden Karşılaştırılması”, Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. (Ed: Murat Özbay), 22-23-24 Eylül, Ankara, Gazi Üniversitesi, 83-112.

Ayers J. B. & Qualls G. S. (1979). “Concurrent and Predictive Validity of The National Teacher Examinations”, Journal of Educational Research, 73, 2, 87- 91.

Ayers, J. B. (1988). “Another Look at The Concurrent and Predictive Validity of The National Teacher Examinations”, Journal of Educational Research, 81, 3, 133-137.

Baştürk R. (2007). “Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlanan Öğretmen Adaylarının Sınav Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 2, 163-176

Beattie, N. (1996). “Interview and Concours: Teacher Appointment Procedures İn England And Wales And France, And What They Mean”, Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 3, 1, 9-28.

Berliner, D. C. (2005). “The Near Imposibility of Testing for Teacher Quality”, Journal of Teacher Education, 56, 3, 205-213.

Bogdan, R. & Biklen, S. K. (1992). Qualitative Research For Education, Boston: Allyn and Bacon, 62

Çimen, O ve Yılmaz, M. (2009). “Biyoloji Öğretmen Adaylarının KPSS Hakkındaki Görüşleri”, XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. http://www.pegem.net/akademi/kongre_detay.aspx?id=4773 (Erişim tarihi:12.02. 2010 ).

Dilaver, H. H. (1996). “İngiltere'de Öğretmen Alımı Ve İstihdam Şartları.”, Çağdaş Eğitim 21, 224, 26-30.

Engeç, N. (1989). “Öğretmen Adaylarının Yeterlik Sınavı Başarıları İle Üniversite Başarıları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19911, 6, 149-165.

Eraslan, L. (2004). “Öğretmenlik Mesleğine Girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (Kpss) Yönteminin Değerlendirilmesi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-31,

Ergün, M. (2005). “İlköğretim Okulları Öğretmen Adaylarının KPSS 'deki Başarı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi(Kastamonu İli Örneği)” Kastamonu Eğitim Dergisi, 13, 2, 311-326,

Ercoşkun, M. H ve Nalçacı, A (2009). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öss, Akademik Ve Kpss Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17, 2, 479-486

Eurydice.org (2001-2002a). “The Education System İn Germany http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php/Eurybase/Application/frameset.asp?%2520country=DE&languagE=EN (Erişim tarihi:07-Ekim-2008).

Eurydice.org (2001-2002b). “The Education System İn France”. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php/Eurybase/Application/frameset.asp?%2520country=DE&languagE=EN.(Erişim tarihi:07-Ekim-2008).

Graham, L. D. (1991). “Predicting Academic Successes Of Students In A Master Of Business Administration Program”. Educational and Psychological Measurement, 51, 721-727

Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. (2008). “Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Görüşleri”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Kefad), 9, 2, 35-43

Kılıçkaya, F. (2009). “İngilizce Öğretmen Adaylarının KPSS Hakkındaki Görüş Ve Önerileri”, XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. http://www.pegem.net/akademi/kongre_detay.aspx?id=4773. (Erişim tarihi:13 Ocak 2010).

Küçükahmet, L. (1993). Öğretmen Yetiştirme (Programları ve Uygulamaları): Ankara. G.Ü. İletişim Fakültesi Matbaası.

Oldfield, K. (1995). “An İmplolite View Of The Graduate Record Examination: Why Most Studies Find This Test Has Low Predictive Validity”. Journal of Thought, 30, 61-73.

Orbay, M. ve Öner, F. (2006). KPSS İle Öğretmen Atamaları Hakkında Bir Değerlendirme. http://www.memurlar.net/haber/60243/, (Erişim tarihi:21 Mayıs 2009)

ÖSYM (2007). Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Kılavuzu, Ankara. http://www.osym.gov.tr. (Erişim tarihi:11- Aralık- 2008).

ÖSYM (2008). Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Kılavuzu, Ankara.

ÖSYM, (2009). Şimdiye Kadar Yapılan KPSS Adları ve Tarihleri, http://www.osym.gov.tr/Genel/Default.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE. (Erişim tarihi: 10- Mayıs- 2009).

Özçınar, H. (2006). KPSS Sonuçlarının Veri Madenciliği Yöntemleriyle Tahmin Edilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Tan, H. (1989). “Türk Eğitiminde Kalite Sorunu”. M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, 129-139.

Tümkaya, S., Aybek, B. ve Çelik, M. (2007). “KPSS'ye Girecek Öğretmen Adaylarındaki Umutsuzluk ve Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeylerini Yordayıcı Değişkenlerin İncelenmesi”, Educational Sciences: Theory & Practice, 7, 2, 953-974.

Varış, F. (1978) “Eğitimde Program Geliştirme Teori Ve Teknikleri”, Ankara. AÜ Eğitim Fakültesi Yayınları, No. 75.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (7.. baskı) Ankara: Seçkin Yayınları.

Yılmaz, C. (2008). “Toplumsalın Sınavla İmtihanı: Üniversite Eğitim Siste¬minin Dönüşümü ve Öğretmen Yetiştirme Düzenine Etkileri”, (Ed.: Servet Akyol, M. Kemal Coşkun, Zafer Yılmaz, M. Berkay Aydın ve Remzi Altunpolat), Dönüştürülen Üniversiteler ve Eğitim Sistemimiz. Eğitim Sen Yayını.

Yüksel, S. (2004). “Öğretmen Atamalarında Merkezi Sınav Uygulamasının (KPSS) Değerlendirilmesi”. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, Malatya İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 56-61.