Öğretmenlerin Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerini Değerlendirmede Kullanabilecekleri Bir Sistem: Barrett Taksonomisi/A System To Be Used By Teachers To Evaluate Students' Readıng Comprehensıon Skılls: Barrett Taxonomy

Kasım Yıldırım
4.335 1.554

Öz


Okuma becerisi tüm öğrenmelerin altında yatan en temel beceridir. Okuma başarısının ise en önemli unsuru okuduğunu anlamadır. Anlamayı değerlendirmenin ve izlemenin en önemli yordayıcılardan biri olarak sorular gösterilmektedir. Bu araştırmada da sorular üzerine odaklanılmış ve öğretmenlerin kendi sınıf içi uygulamalarında kullanabilecekleri Barrett Taksonomisi hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır. Soru sormanın hem öğretmenlerin öğrencilerin anlama becerilerini değerlendirmede hem de öğrencilerin kendi anlamalarını izlemedeki önemi göz önünde bulundurulduğunda yapılan bu çalışmanın literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda bu çalışmanın öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarındaki anlama öğretim süreçlerine rehberlik edeceği umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Soru Sorma, Okuma, Okuduğunu Anlama.

Abstract

While reading is the most important underlying skill of learning in different subject areas, reading comprehension is the essence of reading success. It is documented that questioning is one of the significant predictors of reading comprehension. Due to this, we focus on questioning in the study and give essential information about Barrett Taxonomy to be used by teachers in their classroom practices. Given the fact that questioning is not only important for being evaluated students' reading comprehension skills but also a gateway to students' monitoring their reading comprehension, it is expected that this study will provide significant contribution to literature, extend teachers' perspectives and become a guidance on comprehension instruction of teachers in classroom practices.

Key Words: Questioning, Reading, Reading Comprehension.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Ateş, S. (2011). İlköğretim Beşinci Sınıf Türkçe Dersi Öğrenme-Öğretme Sürecinin Anlama Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Clymer, T. (1968). “What is 'reading'? some current concepts.” In H. Richie, & H. Robinson (Eds.), Innovations and change in reading instruction (pp. 7-29). Chicago: National Society for the Study of Education.

Durkin, D. (1979). “What classroom observations reveal about reading comprehension instruction.” Reading Research Quarterly, 14(4), 481-533.

Dymock, S., & Nicholson, T. (2010). “High 5!” strategies to enhance comprehension of expository text.” The Reading Teacher, 64(3), 166-178.

National Institute of Child Health and Human Development. (2000). Report of the National Reading Panel: Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction (NIH Publication No. 00–4769). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Palinscar, A. S., & Brown, A. L. (1984) “Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities.” Cognition and Instruction, 1(2), 117–175.

Pearson, P. D. (2009). “The roots of reading comprehension.” In S.E. Israel, & G.G. Duffy (Eds.), Handbook of research on reading comprehension (pp. 3-31). New York: Routledge.

Rosenblatt, L. (1938). “Literature as exploration.” New York: Appleton-Century.

Tabaoda, A., & Guthrie, J. T. (2006). “Contributions of students questioning and prior knowledge to construction of knowledge from reading information text.” Journal of literacy research. 38(1), 1-35.

Türkçe dersi 1-5 sınıfları ile ilgili etkinlik örnekleri. (2011). http://ttkb.meb.gov.tr/etkinlik.aspx?islem=1&kno=186 adresinden elde edilmiştir.

Vacca, J. A. L., Vacca, R. T., Gove, M. K., Burkey, L. C., Lenhart, L.A., & McKeon, C.A. (2009). “Reading and learning to read (7th ed.).” Boston: Pearson Education, Inc.