Okuma ve Zihni Yönetme/ Reading and Managing Of Mind

Firdevs Güneş
3.623 767

Öz


Okuma, zihin gelişimine katkı sağlayan etkinliklerin başında gelmektedir. Öğrencilerin başarılı olmaları, okuma ve zihin becerilerini geliştirmelerine bağlı bulunmaktadır. Erken yaşlardan itibaren öğrencilerin okuma becerileri geliştirmek için okuma öğretimine büyük önem verilmektedir. Okuma sürecinde iki tür yöntem kullanılmaktadır. Bunlar tam ve seçmeli okuma olmaktadır. Tam okuma, metindeki bütün kelime ve cümlelerin okunduğu bir yöntemdir. Seçmeli okuma ise metindeki bazı cümle ve yerlerin seçilerek okunduğu bir yöntemdir. Okullarda önce tam okuma öğretilmekte, temel okuma becerileri geliştirildikten sonra seçmeli okumaya başlanmaktadır. Bu süreçte zihin yönetimi becerilerini geliştirme de önemli olmaktadır. Tam okuma yöntem ve teknikleri iyi uygulanmadığı takdirde öğrencinin zihnini yazar ele geçirebilmekte ve yönetmeye başlamaktadır. Böylece yazara bağlı bir zihin yapısı oluşmaktadır. Bu durumu önlemek için öğrencilere zihin yönetimi eğitimi verilmeli, tam okuma teknikleri iyi öğretilmeli,  kitap ve yazar seçimine dikkat edilmelidir.

Zihin yönetimi, zihinsel işlemleri bilinçli olarak tanıma ve geliştirmeyi içeren bir eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda bireyin çeşitli etkinlikler sırasında uyguladığı zihinsel işlemlerin bilincine varması, geliştirmesi ve yönetmesi amaçlanmaktadır. Bunun için zihni yönetme becerilerini geliştirmeye ağırlık verilmektedir. Zihni yönetme becerileri dikkat, anlama, düşünme, öğrenme ve hayal etme olmak üzere beş temel beceriden oluşmaktadır. Bu beceriler okuma sırasında öğrencilerin bilgiyi alma, anlama, üzerinde düşünme, sorgulama, öğrenme ve yeni bilgiler üretme sürecine doğrudan katkı sağlamaktadır. Zihin yönetimi becerileri sosyal yaşamda da öğrencilerin kişiliklerini geliştirme ve yaşadıkları toplumla sağlıklı ilişkiler kurma açısından önemli yararlar sağlamaktadır. Ayrıca karar verme, seçme, amaçları gerçekleştirme, ihtiyaçları ve hakları savunma açısından zihin yönetimi becerilerini geliştirme zorunlu olmaktadır. Bu nedenle okumada zihin yönetimi becerilerini geliştirmeye önem verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Okuma, tam okuma, seçmeli okuma, zihin yönetimi.

Abstract

Reading is one of the important activities which provide mental development. To be successful, students should read and develop their mental skills. From early ages, teaching of reading is very important for the students to develop their reading skills. There are two methods which are called are complete and elective used in reading. Complete reading contains all the sentences and words in the text. Elective reading contains some parts of sentences and words in the text. At first complete reading is teached to the students after that elective reading. This type of method provides the development of mental skills. If the methods of the complete reading aren't applied carefully, author of the text takes hold minds of the students and manages. To deter these problems, books and the authors should choose and the methods of complete reading should teach very carefully.

Managing of mind is an educational approach that contains, analyzing mental processes, recognition and developing of these processes. That approach aims that makes the person realize his mental processes while he is applying in some activities. In this period, attention, learning, understanding, thinking, and dreaming is very important. The skills of the language and minds of the students are developed while they are reading. The skills of the managing of mind also help the social part of life. They are helpful for students' personalities and relations in the society. In addition, developing of the mental skills are an obligation for making a decision, choosing something, realizing some purposes, necessities and to defense some thoughts. So we should take care a lot about reading and developing skills of the managing of mind.

Key Words: Read the full reading, selective reading, managing the mind


Tam metin:

PDF

Referanslar


Brossard, M. (2002). “Construction des Connaissances et Pratiques d'écrit”, Perspectives, XXXI, (2), juin, Unesco.

Chauveau, G. (2001). Comprendre l'enfant apprenti-lecteur. Paris : RETZ

Fijalkow, J. (2000). Sur la lecture. Paris: ESF.

Garanderie, A. (2007). "Des chemins pour apprendre"Au siège de la Fondation d'Auteuil”, 40 rue Jean de la Fontaine, Paris.

Giasson, J. (1996). La compréhension en lecture. Boucherville : Gaëtan Morin.

Giasson, J. (1995). La lecture : De la théorie à la pratique, Éditeur Gaëtan Morin, Montréal.

Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.

Güneş, F. (2007a). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.

Güneş, F. (2009). Hızlı Okuma ve Anlamı Yapılandırma. Ankara: Nobel Yay..

Jay, B. (1996). Quelles pistes pour la formation du lecteur de textes littéraires au CM2 ?. Une approche par la nouvelle MEMOIRE C.A.F.I.M.F

Lachapelle,C. (2001). Les stratégies de compréhension en lecture, Ministère de l'Education de la Saskatchewan.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Basımevi.

National Reading Panel (2000). “Teaching children to read : an evidence-based assessment of the scientific research litterature on reading and its implications for reading instruction”. Rockville : National Institute of Child Health and Human Development (NICHD).

Richaudeau, F. (2004). Méthode de Lecture Rapide. Paris: Retz.

Saskatchewan. (2001). Philosophie et méthodes d'enseignement, Ministère de l'Éducatio de la Saskatchewan.

Saskatchewan. (2000). Programme d'études, Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan.