Dramayla Öykü Oluşturma Yönteminin Türkçe Dersi İkinci Kademe Öğrencilerinin Tutumlarına Etkisi/The Effect Of Method of Story Formation With Drama On The Attitude of The Secondary School Students in Turkish Lessons

Ömer Tuğrul Kara
4.675 927

Öz


Bu deneysel çalışmada, ilköğretim ikinci kademe Türkçe dersinde dramayla öykü oluşturma yönteminin uygulandığı deney grubu ile bu yöntemin uygulanmadığı kontrol grubu arasında Türkçe tutumları bakımından farklılığın olup olmadığı belirlenmiştir. Araştırmada, ön test, son test kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Toprakkale Mehmet Cevlani Önal İlköğretim Okulunda 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan 135 öğrenci oluşturmaktadır.

Uygulama sonucunda kullanılan yöntemlerin öğrencilerin Türkçe tutumları üzerinde etkisinin anlamlı olup olmadığını belirlemek için t testi yapılmıştır. Yapılan t testleri sonucunda dramayla öykü oluşturma yönteminin uygulandığı ve bu yöntemin uygulanmadığı sınıflarda öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarında değişmeler görülmüştür. Sonuç olarak Türkçe dersinde dramayla öykü oluşturma yönteminin kullanılması ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Türkçe dersine olan ilgi ve tutumlarını olumlu yönde arttırmıştır.

Abstract

In this study, it is determined if there is any difference between Turkish lesson attitudes of the control group, in which this method is not used and the experimental group, in which the method of story formation with drama is used. In the study, an experimental design with the control group, both pre-tested and pro-tested has been used. The samples of the research constitute 135 pupils attending 6th, 7th and 8th grade in Toprakkale Mehmet Cevlani Önal primary in 2009-2010 education-teaching term.

In the conclusion of the application, “t” test has been applied in order to find out whether the methods used have an effect on the pupils' attitudes to Turkish lesson. As a result of “t” tests applied, where the method of story formation with drama is used and in the other class where this method is not used, it has been noted some variations on the pupil's attitudes to Turkish lesson. Consequently, using the method of story formation with drama has increased their interest and attitudes of the second degree students in primary school in the positive direction.Tam metin:

PDF

Referanslar


Adıgüzel, Ö. (2007). “Dramada Temel Kavramlar”. (Editör: Ali Öztürk). İlköğretimde Drama (1. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, s.1-18.

Aksoy Tokgöz, İ. (2004). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Programlarında Edebî Türlerden Öykünün Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Etkililiği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

And, M. (1974). Oyun ve Bügü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Aydın, İ. S. (2006). Türkçe Derslerinde Mizah Kullanımının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi (İzmir İlköğretim 8. Sınıf Örnekleminde). Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Bayer, M. (2006). Sokak Çocuklarının Eğitiminde Drama ve Tiyatronun Kullanılması ve Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çakar, A. (2007). Din ve Ahlak Eğitiminde Hikayenin Kullanımı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Rize: Rize Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü*

Çalışkan, B. (2007). İlköğretim İkinci Kademe 7. Sınıflarda İngilizce Öğretiminde Öykünün Canlandırılması Yolu İle Öğrencilerin Yaratıcılığı ve Eleştirel Düşünme Yeteneğini Arttırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çeviksoy, O. ve Baran, E. (2005). Türk Dili ve Edebiyatı Kompozisyon. İstanbul: Serhat Yayınları.

Çörek, D. (2006). İşbirlikli Öğrenmenin Türkçe Dersine İlişkin Başarı ve Derse Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

İpek, A. (1998). Eğitimde Dramanın Zihinsel Engelli Çocukların Sosyal Gelişimleri Üzerinde Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Oğuzkan, A. Ferhan (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Emel Matbaacılık.

Özcan, H. (2004). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanılması (Kazan İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Öztürk, A. (2007). İlköğretimde Drama. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Sağlam, T. (2006). “Gavin Balton Drama - Sanat – Öğrenme”. Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Dergisi. 1(2), s. 57-66.

Solmaz, F. (1997). 6 Yaş Grubu Çocukların Alıcı ve İfade Edici Dil Gelişimine Yaratıcı Drama Eğitiminin Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

Uyar, N. (1995). Anaokuluna Devam Eden 60–72 Aylık Çocuklara Destekleyici Olarak Uygulanan Eğitiminde Drama Programının Çocukların Dil Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.*

Uzuner, S. (2007). Yenilenen Program Çerçevesinde Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan 'Öyküleyici Metinler'in Sınıf Öğretmenleri Açısından Algılanma Yeterliliklerinin Tespit ve Türkçe Öğretiminin Amaçlarına Uygunluğunun Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yiğit, E. Ö. (2007). Öyküleştirme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı Ülkemizin Kaynakları Ünitesindeki Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.