Türkçe Dersinde Öğrenci Günlüklerinin Değerlendirme Aracı Olarak Kullanılması/Using Student Journals As An Assessment Tool For Turkish Lesson

Derya Arslan, Havva Ilgın
2.828 743

Öz


Bu çalışmanın amacı, ilköğretim dördüncü sınıf Türkçe dersi metinlerinin, kazanımlar temel alınarak öğrenci günlükleri ile değerlendirilmesidir. Araştırma, nitel bir çalışmadır. Araştırmada amaçlı örneklem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Denizli İli ilköğretim okullarından birinde eğitimine devam eden 15 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma 2008-2009 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde uygulanmıştır. Metinler, öğrencilerin kullandıkları dördüncü sınıf Türkçe kitabında yer almaktadır. Günlükleri değerlendirmek amacıyla dereceli puanlama anahtarı geliştirilirken alan taraması yapılmış ve dördüncü sınıf Türkçe dersi kazanımlarından yararlanılmıştır. Dereceli puanlama anahtarının geçerliliği için iki uzmanın görüşleri doğrultusunda yapılan Kendall W testi analizi sonucunda metinlere ait günlüklerin puanlanmasında puanlayıcılar arasında uyum olduğu saptanmıştır. İki puanlayıcının günlüklere verdikleri puanların ortalaması alınarak değerlendirme yapılmıştır. Öğrencilerin metinlerle ilgili yazdıkları günlükler, öğrencilerin yazı becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmuştur. Öğrenci günlükleri, Türkçe dersinde öğrencilerin yazı becerilerini değerlendirmek amacıyla kullanılabilir.

Abstract

The aim of this study is to evaluate texts of 4th grade Turkish lesson books with student journals by means of Turkish lesson aims. This is a qualitative study. In this study purposive sampling was used. 15 students of fourth grade in one of the primary schools in Denizli constitute the sample of the research.  The study was applied on the second term of 2008-2009 academic year. The texts are included in the fourth grade Turkish lesson books used by students. Journals were evaluated by rubrics. While developing the rubric, field survery was done and aims of 4th grade were benefited. According to results of the Kendall W test, applied by taking the views of two experts for the validity of rubric, it was detected that there was an accordance among pointers in the scoring of the journals of the text. By taking the average scores given to journals by two pointers, journals were evaluated. Journals written by students related to texts helped students improve their writing skills. Students journals can be used in Turkish lessons as an assessment tool for evaulating writing skills.Tam metin:

PDF

Referanslar


Alonzo, A. C. ( 2008). “Using Science Notebooks as an Informal Assessment Tool”. Assessing Science Learning.

Amaral, O., Klentschy, M. (2008). Making Meaning: The use of Scince notebooks as an Effective Assesment Tool. Assessing Science Learning: Perspectives From Research & Practice. Chapter 7.

Aschbacher, P., Alonzo, A. (2006). “Examining the Utility of Elementary Science Notebooks for Formative Assessment Purposes”. Educational Assessment, 11(3), 179-203.

Avcı Erduran, D. (2008). “The use of student journals in science and tecnology education”. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 17-32.

Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., Bıçak, B. (2006). Geleneksel-Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Öğretmen El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Baxter, G. P., Bass, K. M.& Glaser, R. ( 2001). “Notebook writing three fifth-grade scince classrooms”. The Elementary School Journal, 102 (2), 123-140.

Bedir, G., Demir, S. (2006). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının “İçerik, Dil ve Anlatım, Değerlendirme”, Ölçütleri Bakımından İncelenmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi. Ankara: Kök Yayıncılık.

Berrier, D. (2009). The Impact of Teacher Self-efficacy in Writing on Instruction and Evaluation of Writing in a School District in Western North Carolin. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gardner-Webb University School of Education.

Brenneman, K., Louro, I. F. (2008). “Science Journals in the Preschool Classroom”. Early Chilhood Education Journal, 36,113-119.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Carter, S. (2009). “Connecting Mathematics and Writing Workshop: It's Kinda Like Ice Skating”. The Reading Teacher, 62(7), 606-610.

Connor-Greene, P. A. (2000). “Making Connections: Evaluating the Effectiveness of Journal Writing in Enhancing Student Learning”. Teaching of Psychology, 27(1), 44- 46.

Currier, A. J. (2004). Journaling To Make Meaning: Case Studies From A Middle School Language Arts And Social Studies Classroom. Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Pasifik Lutheran Üniversitesi.

Demirel, Ö., Şahinel, M. (2006). Türkçe Öğretimi. 7.Baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Güneş, F. (2006).Yeni Türkçe Öğretim Programı ve Öğretmenlerin Yetiştirilmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi. Kök Yayıncılık: Ankara.

Holmes, S. (2005). A Qualitative Inquiry into the Use of Students Written Journals as an Exemplary Literacy Practice for Middle School Programs. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Temple Üniversitesi.

Kılıç, G. B. (2006). Yeni Yaklaşımlar Işığında İlköğretim Bilim Öğretimi. İstanbul: Morpa Yayıncılık.

Klentschy, M. (2005). “Science Notebooks Essentials”. Science and Children,

November/December, 24-27.

Korkmaz, H. (2004). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları. Yeryüzü Yayınları.

Lynch, R.K. (2003). Implementing Journal Writing in the Mathematics Classroom: Cases of Three Middle School Teachers. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İndiana Universitesi.

Morrison, J. (2008). “Elementary Preservice Teachers' Use of Science Notebooks”. Journal of Elementary Science Education, 20 (2), 13-21.

Morrison, J. A. (2005). “Using Notebooks to Promote Preservice Teachers' Understanding of Formative Assessment”. Issues in Teacher Education, 14 (1), 5-21.

Nesbit, C. R., Hargrove, T. Y., Harrelson, L. and Maxey, B. (2004). “Implementing Science Notebooks in the Primary Grades”. Scince Activities, 40 (4), 21-29.

Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. (2. Baskı). Ankara: Öncü Kitap.

Park, C. (2003). “Engaging Students in the Learning Process: the learning journal”. Journal of Geography in Higher Education, 27( 2), 183 - 199.

Ruiz-Primo, M. A., Li, M., Ayala, C. and Shavelson, R. J.(2004). “Evaluating students' science notebooks as an assessment tool”. International Journal of Science Education, 26 (12), 1477 - 1506.

Shavelson, R. J., Yin, Y., Furtak, E. M., Ruiz-Primo, M. A., Ayala, C. C., Young, D. B., Tomita, M. K., Brandon, P. R., Pottenger III, F. M. (2008). On the Role and Impact of formative Assessment on Science Inquiry Teaching and Learning. Assessing Science Learning: Perspectives From Research & Practice. National Science Teachers Association.

Şahinel, M. (2005). “Yeni Türkçe Öğretim Programına Göre Öğrenme-öğretme Ortamının Düzenlenmesi”. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Erciyes Üniveristesi. Tekışık Eğitim ve Araştırma Vakfı.

Wiliam, D. (2006). “Formative Assessment: Getting the Focus Right”. Educational Assessment,11(3), 283 - 289.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.