Okul Öncesi Hikaye Kitaplarının Okunabilirlik Açısından İncelenmesi/A Study On Pre-School Story Books In Point Of Readability

Mehmet Akif Çeçen, Filiz Aydemir
9.114 1.903

Öz


Bu çalışmada, okul öncesine yönelik Öykü Yağmur setinden 50 hikaye kitabının kelime ve cümle uzunlukları ile okunabilirlik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Metinlerin okunabilirlik düzeylerinin belirlenmesinde Ateşman'ın Türkçe için Flesch'ten uyarladığı, kelime ve cümle uzunluğunu temel alan formül kullanılmıştır. Kitaplardaki öykülerin kelime ve cümle uzunlukları esas alınarak okunabilirlik düzeyini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma betimsel niteliktedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda hikaye kitaplarının okunabilirlik düzeyinin Ateşman tarafından Türkçeye uyarlanmış Flesch formülüne göre çok kolay, kolay, orta güçlükte olarak değişim gösterdiği belirlenmiştir.

Abstract

In this study, it was aimed to determine 50 preschool story books, Öykü Yağmur Set, in point of word and sentence lengths and readability levels. For determining the readability level of texts, Flesch's formula that adapted by Ateşman to Turkish was used. This study which aimed to determine the readability levels of stories is in a descriptive character. As a result according to the formula, stories are appearing as very easy, easy and medium levels.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Anderson, R. and Davison, A. (1988). “Conceptual and Empirical Bases of Readability Formulas”, Linguistic Comlexity and Text Comprehention: Readability Issues Reconsidered, Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Ateşman, E. (1997). “Türkçede Okunabilirliğin Ölçülmesi”, Dil Dergisi, S. 58, s. 71–74.

Çiftçi, Ö., Çeçen, M. A. ve Melanlıoğlu, D. (2007). “Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Açısından Değerlendirilmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, S. 22, s. 206–219.

Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi, Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Güneş, F. (2000). “Çocuk Kitaplarının Okunabilirlik Ölçütleri Açısından İncelenmesi”, I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu 20–21 Ocak 2000 Ankara, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Öğretim Merkezi Yayınları, Ankara.

Güyer, T., Temur, T. ve Solmaz, E. (2009). “Bilgisayar Destekli Metin Okunabilirliği Analizi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (4), 751–766.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.

Temur, T. (2002). İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Bulunan Metinler ile Öğrenci Kompozisyonlarının Okunabilirlik Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.

Tosunoğlu, M. ve Özlük, Y. Ö. (2011). “Okunabilirlik ve İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Düz Yazı Metinlerinin Okunabilirlik Açısından Değerlendirilmesi”, Millî Eğitim, S. 189, ss. 219-230.

Ulusoy, M. (2009). “Boşluk Tamamlama Testinin Okuma Düzeyini ve Okunabilirliği Ölçmede Kullanılması”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (1), 105-126.

Zorbaz, K. Z. (2007). “Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Kelime-Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3 (1), s. 87–101.