Küreselleşmenin Eğitim Programları Üzerindeki Etkisine İlişkin Akademisyen Görüşleri: Nitel Bir Çalışma/ Vıews Of Academıcıans On The Effect Of Globalızatıon On Curruculum: A Qualıtatıve Study

Mehmet Nuri Gömleksiz, Hasan Hüseyin Kılınç
4.276 2.676

Öz


Bu çalışmanın amacı, Fırat ve İnönü Üniversiteleri Eğitim Fakülteleri Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalında görev yapan öğretim üyelerinin küreselleşmenin eğitim programları üzerindeki etkisini belirlemeye dönük görüşlerini almaktır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada durum çalışması deseni dikkate alınmıştır. Örneklem seçiminde kolay ulaşılabilir durum örneklemesi seçilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan bir görüşme formuyla toplanmıştır. Bu formda öğretim üyelerinin küreselleşmenin eğitim programlarına etkisine ilişkin görüşlerini belirleyecek şekilde 5 yarı yapılandırılmış soruya yer verilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde bilgisayar destekli nitel veri analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretim üyeleri küreselleşmenin eğitim programlarını etkilediğini, son yılarda Türkiye'de yapılan değişikliklerin yerinde ve gerekli olduğunu ancak yetersiz kaldığını belirtmişlerdir. Öğretim üyeleri programların toplumsal değerlere uygun, öğrenci merkezli ve değişime uyum sağlayabilecek biçimde geliştirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Ayrıca küreselleşmenin yabancılaşmaya yol açtığı da belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, eğitim, eğitim programı, program geliştirme, akademisyen

The aim of this study is to determine the opinions of academic staff working at the Division of Curriculum and Instruction at the Faculty of Education in Fırat and İnönü Universities about the effect of globalization on curricula. Case study design which is one of the qualitative research methods was used. Data was determined through convenience sampling. Data of the study were collected through an interview form developed by the researchers. The interview form included 5 semi-structured questions which aimed at determining views of the academic staff about the effect of globalization on curricula. Computer aided qualitative data analysis was used to analyze the data. The academic staff emphasized that globalization has affected curricula and the changes in curricula was necessary but they also reported that the renewal of the curriculum was not sufficient enough. They also stressed that the curricula should be suitable with the social values, student-centered and compatible with the changes. Besides they pointed out that globalization caused alienation.

Key Words: Globalization, education, curriculum, curriculum development, academician


Tam metin:

PDF

Referanslar


Bal, M., S. (2011). “Tarih, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Etkinlik Algılarının İncelenmesi”. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 8( 1), 163-179.

Bozkurt, V. (2000), Küreselleşmenin İnsani Yüzü, İstanbul, Alfa Yayınları.

Çelik, V. ve Gömleksiz, M., N. (2000).” A Critical Examination of GlobalizationanditsEffects on Education”. Fırat üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(2), 133-144.

Çınar, İ. (2009). “Küreselleşme, Eğitim ve Gelecek”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2(1), 14-30.

Dağlı, A. (2007). “Küreselleşme Karşısında Türk Eğitim Sistemi”. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(1), 1-13.

DPT. (1995). “Dünyada Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar”. (At, Nafta,Pasifik) ve Türkiye (At, Efta, Kei, Türk Cumhuriyetleri, Ekit (Eco), İslam Ülkeleri) İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Dünyada Küreselleşme ve Bölgesel Bütünleşmeler Alt Komisyon Raporu, (Kitap 2), http://ekutup.dpt. gov.tr/. web adresinden 23.05.2011 tarihinde alınmıştır.

Dumlu, N., S. (2009). İlköğretim Birinci Kademe Velilerinin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Algılarının İncelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Erdem, E. ve Demirel, Ö. (2002). Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 81-87

Erginer, A. (2006). Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri. Türk Eğitim Sistemiyle Karşılaştırmalar. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Eserpek, A. (1978). “Eğitim ve Sosyal Değişme”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 10 (1–2), 123-141.

Giddens, A. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya. (Çev. Osman Akınhay), İstanbul, Alfa Yayınları.

Hesapçıoğlu, M. (2001). Postmodern/Küresel Toplumda Eğitim, Okul ve İnsanHakları. 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi. İstanbul: Serdar Eğitim Araştırma Yayıncılık Ltd. Şti

Karip, E. (1996). Etkili Eğitim Sistemlerinin Geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi Dergisi, 2,245-247.

Merriman, W. ve Nicoletti, A. (2008). GlobalizationandAmericanEducation. TheEducational Forum. ( 72)1, 8-22.

Mcburnie, G. (2001). Globalization: A New ParadigmforHigherEducationPolicy. HigherEducation in Europe, 26(1), 11-26.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Erişim: http://ttkb .meb.gov.tr/ Erişim Tarihi: 18 Ekim 2010.

Özdemir, S., M. (2011). “Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Bağlamında Eğitim ve Eğitim Programları: Kavramsal Bir Çözümleme”. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 85-110.

Özgan, H. ve Turan, E. (2010). “Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunların Çözümüne Yönelik Öğretmenlerin Yöneticilerden Beklentileri”. IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Elazığ, 724- 729.

Şen, Ş. (2007). Eğitim Açısından Toplumsal Değişme ve Yenileşme. (ed. E. Karip) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 173-189.

Şentürk, İ.,K. (2007). Küreselleşmenin Eğitim Fakülteleri Üzerine Etkileri. Yayınlanmış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Şişman, M. (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Varış, F. (1988). Eğitimde Program Geliştirme: Teori ve Teknikler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Yılmaz, E. (2004). Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Meralcan Okulları, Samsun