Belediye Yöneticilerinin Yerel Yönetim Reformları Hakkındaki Algıları/Attitudes Of Municipal Administrators Towards Local Government Reforms

Veysel Eren
3.355 859

Öz


Kamu hizmetlerinin sunumunda ve kamusal kaynakların kullanımında yerel yönetimlerin ağırlığı her geçen gün artmaktadır. Bunun en temel nedenleri arasında, kamu hizmetinin nitelik ve nicelik olarak artması, kentleşmenin yoğunlaşması, demokratikleşmenin gelişmesi ve ülkemiz açısından Avrupa Birliği Politikalarının etkisi sayılabilir. Nitekim ülkemizde yerel yönetim reformları uzun yıllar giderek yoğunlaşan bir biçimde tartışılmıştır ve tartışılmaya da devam edecektir.

Bu çalışma, 2004 ve 2005 yıllarında değiştirilen Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanununun, bu kanunları kullanan ve uygulayan belediye yöneticileri tarafından nasıl algılandığını tespit etmeye odaklanmıştır. Yerel yöneticilerin mevzuat değişikliğini nasıl algıladığını tespit edebilmek amacıyla, kanunlarla getirilen yeni düzenlemeler ile akademik ve siyasi çevrelerde söz konusu değişme ilişkin eleştiriler ve övgüler göz önünde tutularak bir anket formu hazırlanmış ve bu anket formu belediye yöneticilerine uygulanmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre, yeni yasal düzenlemelere yöneltilen eleştirilerin tamamen yersiz olmadığı, ancak fazla abartılmasına da gerek olmadığı; söz konusu düzenlemelerin belediyelerin birçok sorununu çözebilmek için yöneticilere önemli kolaylıklar getirdiği söylenebilir. Nitekim yeni yasal düzenlemelere yöneltilen eleştirilerin her birine katılmayanların oranı, katılanların oranından belirgin biçimde yüksek çıkmıştır. Ayrıca yeni mevzuata ilişkin ileri sürülen olumlu yönlerin, belediye yöneticilerinin büyük çoğunluğu tarafından da desteklendiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetim, belediye yönetimi, Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim reformu

Abstract

The role of local governments in the provision of public services and the use of public resources has been increasing every day. Among the reasons of this increase are the increase in the quality and quantity of public services, increasing urbanization, development of democracy and the impact of European Union policies in Turkey. Therefore, there has been and will be an intense debate about local government reforms for years.

This study aims to determine the attitudes of municipal administrators, who use and implement these laws, towards the 2004 and 2005 changes in Municipal Law and Metropolitan Municipalities Law. In order to determine the perceptions of municipal administrators about legal changes, a survey including questions about new regulations and opinions of academics and politicians about these changes has been prepared and applied to these administrators.

According to the research results, criticisms about the new regulations are partly true but these criticisms should not be exaggerated and also these regulations can help municipal administrators to solve many issues of their municipalities. According to the results, proportions of administrators who do not agree with the criticisms towards new regulations are significantly higher than those who agree with the criticisms. In addition to this, positive opinions about new regulations have been supported by most municipal administrators.

Key Words: Local government, Municipal administration, Metropolitan City Municipality, Local Government ReformTam metin:

PDF

Referanslar


Arıkboğa, E. (2007). “Yerel Yönetimlerde Ölçek Sorunu ve Belediye Reformu”, V. Kamu Yönetimi Forumu 18–20 Ekim, Kocaeli.

Can, H. H. (2010). “Türk İdare Sistemi İçerisinde Yerel Yönetimler ve Yeni Mahalli İdare Kanunlarının Getirdiği Sistem”, http://www.yerelnet.org.tr/ mevzuat/makale_01.php, Erişim Tarihi: 28 Ağustos 2010

Emini, F. T. (2009). “Türkiye'de Yerel Yönetimler Reformunun İç ve Dış Dinamikleri”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF, Cilt:16, Sayı: 2, s.31-48.

Günday, M. (2005). “Kamu Yönetimi Reformunun İdari Yapılanmaya İlişkin Anayasal İlkeler Açısından Değerlendirilmesi”, Danıştay ve İdari Yargı Günü 137. Yıl Sempozyumu, 11 Mayıs 2005, Bildiri Özeti.

http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/2009_faaliyet_raporu%5B1%5D.pdf, 2009 Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, Erişim Tarihi: 18.04.2011.

http://www.migm.gov.tr/IstatistikiBilgiBelediyeler.aspx, Erişim Tarihi: 20.04.2011

Kavruk, H. ve Yaylı, H. (2008). “2004 Belediye Reform Çalışmalarında İdari Vesayete İlişkin Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi ve Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10/3, ss.1-31.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (MİGM) (2010). 2009 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, Ankara.

Rapor, 1/1038. (2008). “Belediye Kanunu Tasarısı; … ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu”,

http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss944m.htm, Erişim Tarihi: 18.16.2008.

Rapor, 1/768, (2008).“Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarısı ile İçişleri, Avrupa Birliği Uyum ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları” http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss619m.htm, Erişim Tarihi: 18.16.2008.

Ulusoy, A. (2005), “Yerel Yönetimlere İlişkin Yeni Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi”, Danıştay ve İdari Yargı Günü 137. Yıl Sempozyumu, 11 Mayıs 2005, Bildiri Özeti.

Yalçındağ, S. (1993), “Bitmeyen Senfoni: Yerel Yönetimler Reformu”, Amme İdaresi Dergisi, 26 (1).

Yüksel, F., Çevik, O. ve Ardıç, K. (2008). “Belediye Başkanları Gözüyle Yerel Yönetim Sorunları”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, Tokat.

Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Sayılı Belediye Kanunu