İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma/ A Research For Elementary School Teachers' Opınıons About Value Educatıon

Cengiz Özmen, Harun Er, Fitnat Gürgil
6.427 991

Öz


Bu araştırma, ilköğretimde çalışan branş öğretmenlerinin ilköğretim müfredatında yer alan değerlere ve değer eğitimine ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinde yapılandırılan çalışma 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ikinci kademede görev yapan 130 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen 5'li likert tipi ankette veriler farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Öğretmenlerin değer eğitimine ilişkin görüşleri arasında cinsiyet, mesleki kıdem ve branş değişkenlerine göre farklılık görülmemiştir. Derslerinin içeriğini yeterli bulma değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık görülmüştür. Öğretmenlerin değer eğitiminde en çok kullandıkları yaklaşımlar ise; rol-model olarak değer eğitimi, değeri açıklama ve ahlaki muhakeme ile değer öğretimidir.

Anahtar Kelimeler: Değer, Değer Eğitimi, İlköğretim Programı

Abstract

Aim of this research is to detect opinions about the values and value education which are in elementary school curriculum. This research is based on scanning model. This research was done with 130 elementary school teachers in 2011-2012 education year. 1 to 5 likert  scale was developed by researchers and status were analyzed by different variables. Although, there is no difference with sex, vocational priority and branch about teachers' view about value; there is difference with finding sufficiency about course' content. The most common used educational approaches which are used by teachers are that, value education as role-model, explaining value and education with ethic judgment.

Key Words: Values, Values Education, Primary Education Program


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akbaş, O. (2004). “Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleştirme Derecesinin Değerlendirilmesi” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Akbaş, O. (2008). “Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış” Değer Eğitimi Dergisi, 6 (16), 9-27.

Altunay, E. ve Yalçınkaya, M. (2011). “Öğretmen Adaylarının Bilgi Toplumunda Değerlere ilişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17,(1), 5-28.

Aslan, R. (2007). “Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Birinci Basmaktaki Öğrencilerin Temel Bilgi, Beceri ve Değerleri Kazanma Düzeyleri” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Aziz, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayınları, İstanbul.

Balcı, F. A. ve Yelken, T. (2010). “İlköğretim Öğretmenlerinin 'Değer' Kavramına Yükledikleri Anlamlar” Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 81-90.

Balcı, N. (2008), “İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değer Eğitiminin Etkililiği” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Can, Ö. (2008). “Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Çengelci, T. (2010). “İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitiminin Gerçekleştirilmesine İlişkin Bir Durum Çalışması” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Demirtaş, S. (2009). “Çocuk Yuvasında Kalan Korunmaya Muhtaç Çocukların Değer Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Etkililiği” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Deveci, H. xe Dal, S. (2008) “Primary School Teachers' Opinions On The Efficacy Of Social Studies Program In Value Gain”. Humanity & Social Sciences Journal, 3, 1-11.

Doğanay, A. (2006). “Değerler Eğitimi”, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (Editör: Cemil Öztürk). Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Dönmez, C., Yazıcı, K. (2008). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Erden, M. (tarihsiz). Sosyal Bilgiler Öğretimi, Alkım Yayıncılık, Ankara.

Fidan, N. (2009). “Öğretmen Adaylarının Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri” www.keg.aku.edu.tr (Erişim Tarihi:11.09.2011).

Genç, S. ve Eryaman, Y. (2007). “Değişen Değerler ve Yeni Eğitim Paradigması”, www.aku.edu.tr/AKU/DosyaYonetimi (Erişim Tarihi:13.10.2011).

Kunduroğlu, T. (2010). “4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programıyla Bütünleştirilmiş 'Değer Eğitimi' Programının Etkililiğinin İncelenmesi” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi.

MEB (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6.-7. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu, Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara.

Meydan, A. Ve Bahçe, A. (2010). “Hayat Bilgisi Öğretiminde Değerlerin Kazandırılma Düzeylerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, Uluslar arası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 20-37.

Okudan, A. Y. (2010). “Eğitim Yöneticilerinin Değerler Eğitiminin Önemi Etkileri ve Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Tahiroğlu, M., Yıldırım, T., Çetin, T. (2010). “Değer Eğitimi Yöntemlerine Uygun Geliştirilen Çevre Eğitimi Etkinliğinin, İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Tutumlarına Etkisi”, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 231-248.

Sarı, E. (2005). “Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi Örneği”, Değerler Eğitimi Dergisi, 3, 73-88.

Tepecik, B. (2008). “Sosyal Bilgiler Dersinde Sorumluluk Değerinin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Ulusoy, K. (2007). “Lise Tarih Programında Yer Alan Geleneksel ve Demokratik Değerlere Yönelik Öğrenci Tutumlarının ve Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yazıcı, K. (2006). “Değerler Eğitimi'ne Genel Bir Bakış”, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 19, 499-522.

Yiğittir S. ve Öcal A. (2010). “İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Değer Yönelimleri” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 407-416.