Daly-Miller'ın Yazma Kaygısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması/Adaptation Of Daly-Miller's Writing Apprehension Test To Turkish

Murat Özbay, Kemal Zeki Zorbaz
5.418 1.273

Öz


Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin yazma kaygılarını ölçmek amacıyla Daly ve Miller (1975) tarafından geliştirilmiş olan “Yazma Kaygısı Ölçeği”nin Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili Mamak, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerindeki üç ilköğretim okulunun ikinci kademesinde öğrenim görmekte olan 450 öğrenci oluşturmuştur. Elde edilen veriler üzerinde ölçeğin geçerliğine ilişkin bilgi elde edebilmek için döndürülmüş temel bileşenler faktör analizi kullanılmıştır. Uyarlama çalışması sonrasında, yapılan faktör analizi sonucunda Yazma Kaygısı Ölçeği'nin; toplam varyansın % 53'ünü açıklayan ve “zevk alma, ön yargı, değerlendirilme kaygısı, yazdıklarını paylaşma” olarak adlandırılabilen dört faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayısı toplam ölçek için ,90, alt faktörler için sırasıyla 0,84, 0,79, 0,68, 0,68 olarak bulunmuştur. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yazılı Anlatım, Yazma Kaygısı, Yazma Öğretimi, Yazma Kaygısı Ölçeği.

ADAPTATION OF DALY-MILLER'S WRITING APPREHENSION TEST TO TURKISH

Abstract

The aim of this research was at adapting The Writing Apprehension Test which was developing by Daly and Miller (1975) in a Turkish population and studying it's properties of reliability and validity. In this point of view the research was conducted with 450 secondary school students in Ankara. Principal component analysis rotated to varimax rotation was used for purpose of obtaining evidence for validity estimates,  according to the results of factor analysis, it was determined that Writing Apprehension Test is made up of four factors which can be named as appreciation, prejudice ,evaluation apprehension, sharing what one writes explaining 53 % of the total variance. The estimated reliability of total scale scores by using Cronbach alpha was 0,90. All of the findings have been discussed in the light of literature.

Key Words: Writing, Writing Anxiety, Writing Apprehension, Teaching Writing, Writing Apprehension Test.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akgül, A. ve Çevik, O. (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri SPSS'te İşletme Yönetimi Uygulamaları. Ankara: Emek Ofset.

Aksayan, S. ve Gözüm, S. (2002). “Kültürlerarası Ölçek Uyarlaması İçin Rehber I: Ölçek Uyarlama Aşamaları ve Dil Uyarlaması”. Hemşirelik Araştırma Dergisi. 4 (1): 9-13.

Bline, D., Lowe,D.R., Meixner, W.F., Nouri, H. ve Pearce, K. (2001). “A Research Note on the Dimensionality of Daly and Miller's Writing Apprehension Scale”. Written Communication, 18, 61-79.

Burgoon, J.K. ve Hale, J. L. (1983). “Research Note on the Dimensions of Communication Reticence”. Communication Quarterly, 31, 238-248.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E. B.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Cheng, Y. S. (2004). “A Measure of Second Language Writing Anxiety: Scale Development and Preliminary Validation”. Journal of Second Language Writing, 13, 313-335.

Cheshıre, B. W. (1984). The Effects of Writing Apprehension on Writing Quality. Paper presented at the Annual Meeting of the Conference on College Composition and Communication (35th, New York City, NY, March 29-31). (Çukurova Üniversitesi Kütüphanesinden Alınan Mikrofiş, ERIC Document Reproduction Service No. ED258264)

Corbett-Whittier, C. (2004). Writing Apprehension in Adult College Undergraduates: Six Case Studies. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Kansas (UMI No. 3185142).

Daly, J. A. ve Wılson, D. A. (1983). “Writing Apprehension, Self-Esteem, and Personality”. Research in the Teaching of English, 17 (4), 327-339.

Daly, J. A. (1985). “Writing Apprehension”. When a Writer Can't Write: Studies in Writer's Block and Other Composing Process Problems. Mike ROSE (Ed). New York: Guilford Press.

Daly, J. A., ve Miller, M. D. (1975). “The Empirical Development of an Instrument of Writing Apprehension”. Research in the Teaching of English, 9, 242–249.

Deniz, K. Z. (2007). “Psikolojik Ölçme Aracı Uyarlama”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 40 (1): 1-16.

Faigley, L.; Daly, J. A. ve Witte, S. P. (1981). “The Role of Writing Apprehension in Writing Performance and Writing Competence”. Journal of Educational Research, 75, 16-21. (ERIC Document Reproduction Service No. ED200984)

Hambleton, R. K. ve Patsula, L. (1998). “Adapting Tests for Use in Multiple Languages and Cultures”. Social Indicators Research, 45: 153-171.

Hettich, R. L. (1994). Writing Apprehension: A Critique. Unpublished Doctoral Dissertation, Purdue University (UMI No. 9523364).

Matthews, D. A. H. (2001). In Our Voices: A Pedagogical Approach To Reducing Writing Apprehension. Unpublished Doctoral Dissertation, Georgia State University (UMI No. 3024349).

Petzel, T. P. ve Wenzel, M. U. (1993). Development and Initial Evaluation of Measure of Writing Anxiety. (ERIC Document Reproduction Service No. ED373072)

Savaşır, I. (1994). “Ölçek Uyarlamasındaki Sorunlar ve Çözüm Yolları”. Türk Psikoloji Dergisi. 9 (33): 27-32.

Shaver, J. P. (1990). “Reliability and Validity of Measures of Attitudes toward Writing and Toward Writing with the Computer”. Written Communication, 7,375-392.

Stacks, D. W; Boozer R. W. ve Lally, T. D. P. (1983). Syntactic Language Correlates of Written Communication Apprehension. Paper presented at the Annual Meeting of the Southwest Division of the American Business Communication Association. (ERIC Document Reproduction Service No. ED226374)

Şeker, H. ve Gençdoğan, B. (2006). Psikolojide ve Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yaman, H. (2010). “Türk Öğrencilerin Yazma Kaygısı”. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (1), 267-289.