Meslek İdealleri ve Girişimcilik Niyetleri/Professıonal Ideals And Entrepreneurıal Intentıons

Recep Çiçek, Ufuk Durna
4.283 720

Öz


Günümüzde ülkeler refah düzeyinin arttırılması, istihdam sorunlarının giderilmesi, gelir dağılımının dengeli olması için girişimciliğe büyük önem vermektedirler. Ülkeler toplumlarını daha girişimci hale getirmek için büyük teşvik mekanizmaları oluşturmakta bu yönde bir kültür oluşumu için yönlendirici faaliyetler yapmaktadırlar. Bu bağlamda, kamu kurumları, okullar ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. Girişimcilik başkalarının göremediği fırsatları görüp, risk alarak bir girişimi başlatma faaliyetidir. Başarılı bir işletme kurabilmek için girişimcinin sahip olması gereken pek çok nitelik ve yetenek bulunmaktadır.

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin bireysel özellikleri,  girişimcilik eğilimleri ve meslek idealleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Cinsiyet ile akademisyenlik ideali, kendi işini kurma ideali, maaş garantisi ve ekip çalışması arasında ilişki belirlenmiştir. Akademisyenlik ideali ile okul başarısı, bir ideale hizmet, yoğun çalışma temposu, arasında ilişki bulunmuştur. Devlet memuru olma ideali ile maaş garantisi ve bir ideale hizmet arasında ilişki belirlenmiştir. Ayrıca okul başarısı ile maaş garantisi arasında ilişki bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Meslek İdealleri, Girişimcilik Niyetleri.

Today, countries of the increasing level of welfare, elimination of employment issues, income distribution are attached great importance to entrepreneurship to be balanced. Entrepreneurship is one of the most important characteristic of knowledge economy with globalization process. For the globalization economic factors and enlarging marketing dimensions it has became a reality that the importance of entrepreneurship has been increased. In today's increased economic competitions, it is an important factor to develop entrepreneurs' capabilities of our own countries people.

For these purpose in this study, university students and their individual characteristics, entrepreneurship trends and relationships between professional ideals are investigated. Gender and scholars of the ideal of their own work setting up ideal salary guarantee and teamwork between the relationships have been determined. Academics and school performance of an ideal, an ideal service-intensive work pace, was found between. With the ideal of becoming a civil servant salary guarantee and an ideal relationship between the services has been identified. In addition, a relationship between school performance and salary are guaranteed.

Key Words: Entrepreneurship, Professional Ideals, Entrepreneurs Intentions.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Alpkan, L., Ercan E., Çağrı B. ve Cengiz Y. (2005); “Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), ss. 175–189.

Arslan, K. (2002), “Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1–11.

Avşar, M. (2007); “Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesinde Bir Uygulama”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana:

Aytaç, Ö. (2005); “İktisadi ve Sosyal Gelişme Açısından Girişimcilik”, Akademik Araştırmalar Dergisi Yıl:7 Sayı:26, .s.79–102.

Aytaç, Ö. (2006); “Girişimcilik: Sosyo-Kültürel Bir Perspektif”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:15, ss. 139–160.

Aytaç, Ö. ve İLHAN, S. (2007); “Girişimcilik ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir Perspektif” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 18, ss. 101–120.

Bird, Barbara J., (1998) ; Entrepreneurial Behavior, Foresman Company, Illinois:

Bozgeyik, A. (2005); “Kriz Dönemlerinde Girişimcilik Neden Daha Önemli?” http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=577– (01.04.2009 )

Bozkurt, Rüştü (2000); “Girişimci ve Rol Bilinci”, İş Fikirleri Dergisi, Sayı: 2000/12.

Brazeal, D. V. (1993) “The Genesis of Entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 23, ss.29–45.

Cansız, E. (2007); Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma”Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta:

Drucker, P. (1993); Gelecek İçin Yönetim, Çeviren: Fikret ÜÇCAN, İş Bankası Yayınları, No.327, İstanbul:

Durukan, T. (2005). Küreselleşme ve Çokuluslu İsletmecilik, Nobel Yayınları, Ankara.

Durukan, T. (2007).“Dünden Bugüne Girişimcilik ve 21.Yüzyılda Girişimciliğin Önemi” Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi: Journal of Entrepreneurship and Development Cilt 1 ∙ Sayı 2, ss. 25–38.

Erdem, F. (2001). “Girişimcilerde Risk Alma Eğilimi ve Belirsizliğe Tolerans İlişkisine Kültürel Yaklaşım”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi 2001/2, ss. 43–61.

Gül, H. (2005). Bilgi Toplumu Liderliği Karizmatik Liderliğin Sonu Olur mu? http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl/_gos.php?nt=223 (01.04.2009).

Gürol, M. A. (2006). “Küresel arenada Girişimci ve Girişimcilik”, Gazi Kitapevi, Ankara.

http://www.yereldengenele.com/dunya/turk-kadin-akademisyen-sayisi-italyayi-gecti/(2008). “Türk Kadın Akademisyen Sayısı İtalya'yı Geçti”, 04.05.2009.

Kapu, H. (2001). “Orta ve Güneydoğu Anadolu'da Yaşayan Girişimci Yöneticilerin Yaşam ve Girişimcilik Değerleri”, Yayınlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul:

Karakoç, U. ve Gökçe U. K. (2008). http://betam.bahcesehir.edu.tr/UserFiles/ File/ArastirmaNotu017.doc,( 04.05.2009).

Karalar, R. (2001). Genel İşletme, AÖF Yayınları, Eskişehir.

Keskin, H, Alpkan L. ve Zehir, C. (2002). “Girişimcilik Hisleriyle Girişimcilik Potansiyeli Arasındaki İlişki: Gebze ve Civarındaki Girişimciler Üzerine Bir Saha Araştırması”, Doğu Akdeniz Üniversitesi 21. Yüzyılda Kobiler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyum Bildirileri.

Kutan, R.Ö. (2003). “Girişimcilikte Cinsiyet Faktörü: Kadın Girişimciler”, 11.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon:

Muller, S. L., (2004). “Gender Gaps in Potential for Entrepreneurship Across Countries and Cultures”, Journal Of Developmental Entrepreneurship, Vol. 9., No. 3, ss.190-220.

Müftüoglu, M. T. (2004). Girişimcilik, AÖF Yayınları, Eskişehir:

Müftüoğlu, T. ve Durukan, T. (2004). “Girişimcilik ve Kobiler” Gazi Kitapevi, Ankara:

Örücü, E. Kılıç, R. ve Yılmaz Ö. (2007). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi Üzerine Bir Uygulama”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2(2), ss. 27 – 47.

Tekin, M. (2005). “Hayallerin Gerçeğe Dönüşümü: Girişimcilik: Başarı Öyküleri, Örnek Olaylar, Girişimcilik Testleri”, Güney Ofset, Konya:

Titiz, T. (1999). “Genç Girişimcilere Öneriler”, İnkılap Kitapevi, İstanbul:

Titiz, T. (1994). Girişimcilik, İnkılap Kitapevi, Ankara.

Uygun, R. (2006). “Türkiye'de Girişimcilik Kültürünü Yönlendiren Öncü Girişimciler ve İbrahim Bodur Modeli”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, ss. 165–170.