Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama Bilinç Düzeyi Ve Stratejik Yönetimde Karşılaşılan Sorunlar: Denizli İli Örneği/The Level of Consciousness in Strategic Planning in Educational Institutions and the Problems Experienced in Strategic Management: A samp

Hakan Çetin
5.162 1.084

Öz


Özet Bu çalışmanın amacı, eğitim kurumlarında çalışan yönetici ve öğretmenlerin stratejik planlama bilinç düzeylerini ve stratejik yönetimde karşılaştıkları sorunları ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini, Denizli il merkezinde bulunan 100 ilköğretim okulu, 40 lise ve 10 özel eğitim kurumunun içinde bulunduğu 150 eğitim kurumunda çalışan toplam 3349 öğretmen ve yönetici oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Stratejik Planlama Bilinç Düzeyi Tutum Ölçeği” ve “Stratejik Yönetimde Karşılaşılan Sorunlar Ölçeği” yazar tarafından geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre ilköğretim öğretmenleri, ortaöğretim öğretmenleri ve yöneticiler arasında stratejik planlama bilinç düzeyleri açısından farklılıklar görülmüştür. Stratejik planlama hakkında gerekli eğitimleri almış yöneticiler eğitim almamış öğretmenlere göre stratejik planlama bilinç düzeylerinin yüksek ve stratejik planlama ile ilgili tutumlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Stratejik yönetimde karşılaşılan sorunların daha çok geleneksel yönetim anlayışının hakim olma, okul gelişim ve yönetim ekibinin etkin olarak çalışmaması, yöneticilerin başarılı olan personeli onore etmemesi ve okullarda iş yükünün fazla olması gibi maddelerle ilişkili olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler: Stratejik Planlama, Bilinç Düzeyi, Stratejik Yönetim     Abstract The aim of this study is to analyze principals and teachers' levels of consciousness in strategic planning in educational institutions and the problems they experienced in strategic management. The sample of the study consisted of 3349 participants (principals and teachers) working in 150 schools-100 compulsory schools, 40 high schools and 10 special education- in the city of Denizli. The Questionnaire of Consciousness in Strategic Planning and The Questionnaire of Problems Experienced in Strategic Management were developed and delivered by the researcher. As a result of the findings, there were significant differences among compulsory school teachers, high school teachers and principals in terms of the levels of strategic consciousness. The level of consciousness in strategic planning of the principals educated and trained on strategic planning were higher than those who were not educated and trained on strategic planning and their attitudes towards strategic planning were positive. The problems experienced in strategic management were found as the dominance of classical management, insufficient performance of school development and management teams, lack of rewards to hardworking and successful teachers by principals and the intensity of workload in schools. Keywords: Strategic Planning, Copiousness Level, Strategic Management

Anahtar kelimeler


Stratejik Planlama, Bilinç Düzeyi, Stratejik Yönetim

Tam metin:

PDF

Referanslar


Altınkurt, Y. (2010). Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları ve Okul Yöneticilerinin Stratejik Planlamaya İlişkin Tutumları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(4), 1927-1968.

Akyüz, Y. (2010). Türk Eğitim Tarihi MÖ 1000-MS 2010, 18. Baskı, Ankara, Pegem Akademi.

Çalık, T.,(2003), “Eğitimde Stratejik Planlama ve Okulların Stratejik Plan Açısından Nitel Değerlendirilmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, vol:11, No:2, s251-258.

Demirkaya, D., (2007), “İlköğretim Okullarında Stratejik Planlama Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, s36.

Drucker, P. (1999). 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları. (Çev: İ.Bahçıvangil) İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Güçlü,N.(2003) Stratejik Yönetim.. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 2 (2003) 61-85.

Karaman, H., (2007), “İlk ve Orta Öğretim Okulu Yöneticilerinin Stratejik Planlamaya Karşı Tutumları: İstanbul İli Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kocatepe Ş., (2010), “Eğitimde Stratejik Planlama Ve Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Okul Yöneticileri Tarafından Algılanması”, Doktora Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Küçüksüleymanoğlu, R. (2004). İlköğretim okullarında stratejik planlama çalışması (Bursa ili Canaydın İlköğretim Okulu örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir

Mirze K., Ülgen H., (2004), İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul, Literatür Yayınları.

Pamuk, G., Erkut, H. ve Ülegin, F. (1997). Stratejik Yönetim ve Senaryo Tekniği. İstanbul: İrfan Yayıncılık

Resmi Gazete (2003). Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu. 5018, 24/12/2003 sayı :25326

Şahin, S., Aslan, N., (2008), “İlköğretim Okul Yöneticilerinin Stratejik Planlamaya İlişkin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 172-189.

Şener, T., (2009), “Eğitimde Stratejik Planlama”, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, , İstanbul

Tabachnick, B.G., Fidell, L.S., (2001), Using Multivariate Statistics, 4th ed., Boston, Allyn and Bacon.

Thomson, J. & Martin, F. (2005). Strategic Management Awernees and Change. South Western A Division of Cengage Learning Institution, Hong Kong.

Türk, E, Ünsal, N. , “Milli Eğitim Bakanlığı Üst Düzey Yöneticilerinin Stratejik Planlama Konusundaki Görüşleri”, Milli Eğitim Dergisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Sayı:181, s.222-239, 2009.