Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mikro-Öğretim Yöntemini Uygulamaları: Bir Eylem Araştırması/Pre-Service Science Teachers' Micro-Teaching Practices: An Action Research

İsmail Marulcu, Ayşegül Dedetürk
8.416 1.947

Öz


ÖZET

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının özel öğretim becerilerinin geliştirilmesi için kullanılan mikro öğretim yönteminin ve bu yöntemin uygulama usullerinin eylem araştırması perspektifinden değerlendirilmesi ve geliştirilmesidir. Mikro-öğretim yöntemi öğretmen adaylarının öğretmenlik deneyimi kazanmalarını amaçlayan bir laboratuar yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Metot etkinliklerin video kameraya kaydedilmesi, görüntü ve seslerin tekrar izlenerek dönüt alınmasına ve alınan bu veriler ışığında düzeltme yapılmasına imkan vermektedir. Çalışma, 2012- 2013 eğitim- öğretim yılında bir devlet üniversitesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü 4. sınıfta okuyan 68 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Özel Öğretim Yöntemleri II dersi kapsamında öğretmen adayları 6, 7, 8. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programından kendi seçtikleri bir konuda mikro öğretim yapmışlardır. Öğretmen adaylarının mikro öğretimlerinin video kaydı alınmıştır. Öğretmen adaylarına aynı konuda 2. defa mikro öğretim yapma imkanı verilmiştir.  Dönem sonunda öğrencilere 5 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket ile elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının ilk mikro öğretim videosunu ikinci mikro öğretimden önce izleme ile 2. mikro-öğretim uygulamasından aldıkları puanlar arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mikro Öğretim, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Eylem Araştırması.

 

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate and develop the micro teaching method and its procedures that are used for training pre-service science teachers, from action research perspective. Micro teaching is known as a lab method that aims helping teacher candidates to gain teaching experience. It includes video recording of teaching and allows having feedback after watching the video recording to improve teaching. This study took place in a state university in Turkey. During the 2012-2013 academic year, 68 pre-service elementary science teachers who take the Special Teaching Methods 2 course participated in the study.  Pre-service teachers were asked to micro teach a science subject, which they can freely choose, from the sixth, seventh or eighth grade science curricula. Their micro teachings were video recorded, and they were asked to micro teach the same subject again. At the end of the semester pre-service teachers were asked to complete a questionnaire including five questions. Data were analyzed by using content analysis methods. We found that whether pre-service teachers watched their own video clip of first micro teaching had a significant effect on their second micro teaching scores.

Key Words: Micro Teaching, Pre-Service Elementary Science Teachers, Action Research.

 


Anahtar kelimeler


Mikro Öğretim, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Eylem Araştırması.

Tam metin:

PDF

Referanslar


ALLEN, Dwight W. (1967), Micro-Teaching, A Description. Retrieved from ERIC database. (ED019224)

ARSLAN, Selahattin ve ÖZPINAR, İlknur. (2008), “Öğretmen Nitelikleri: İlköğretim Programlarının Beklentileri ve Eğitim Fakültelerinin Kazandırdıkları”, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), ss.38-63.

BERG, Margaret H. and SMİTH, Janice P. (1996). “Using Videotapes to Improve Teaching”, Music Educators Journal, 4(82) , pp.31-37.

COOPER James M. and STROUD, Tom. (1967). Micro-Teaching, Summer 1966. In D. W. Allen (Eds), Micro-Teaching, A Description (pp. 10-81). California, Calif: Stanford University Press.

ÇAKIR, Özler. (2010) “Materyal Geliştirmede Mikro-Öğretim: Öğretmen Adaylarının Yöntem ve Geribildirimler Üzerine Görüşleri”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 5, ss.55-73.

ÇAKIR, Özlem S. (2000) “Öğretmen Yetiştirmede Teoriyi Pratiğe Bağlayan Mikro-Öğretim Yönteminin Türkiye'deki Üç Üniversitede Durumu”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı.18, ss.62-68.

DEMİREL, Özcan. (2005), Eğitim Sözlüğü, Ankara: Pegema Yayıncılık.

DENİZ, Sabahattin. (2010) “Implications of Training student teachers of pre-schooling through micro-Teaching Activities for A Classroom with Mentally-Disabled Students”, Educational Research and Reviews, 5(6), pp.338-346.

ERASLAN, Ali. (2008) “Fakülte-Okul İşbirliği Programı: Matematik Öğretmeni Adaylarının Okul Uygulama Dersi Üzerine Görüşleri”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı.34, ss.95-105.

ERASLAN, Ali. (2009) “İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Üzerine Görüş ve Değerlendirmeleri”, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), ss.208-221.

GÖMLEKSİZ, Mehmet N; MERCİN, Levent; BULUT, İlhami ve ATAN, Uğur. (2006), “Okul Deneyimi II. Dersine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri (Sorunlar ve Çözüm Önerileri)”, Eğitim Araştırmaları, ss.148-158.

GÖRGEN, İzzet. (2003) “Mikroöğretim Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Sınıfta Ders Anlatımına İlişkin Görüşleri Üzerine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı.24, ss.56-63.

GÜNEY, Kaan ve SEMERCİ, Çetin. (2009),. “Mikro-Yansıtıcı Öğretim Yönteminin Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünmesine Etkisi”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 8(1), ss.77-83.

GÜRSES, Ahmet; BAYRAK, Ramis; YALÇIN, Mehmet; AÇIKYILDIZ, Metin ve DOĞAR, Çetin. (2005), “Öğretmenlik Uygulamalarında Mikro Öğretim Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 1(13), ss.1-10.

KILIÇ, Abdurrahman. (2010) “Learner-Centered Micro Teaching In Teacher Education”, International Journal of Instruction, 1(3), pp.77-100.

KURAN, Kezban. (2009) “Mikro Öğretimin Öğretmenlik Meslek Bilgi Ve Becerilerinin Kazanılmasına Etkisi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), ss.384-401.

MOLINA, Roxanne; FERNANDEZ, Maria L. and NISBET, Leslie. (2011), “Analyzing Elementary Preservice Teachers' Development of Content and Pedagogical Content Knowledge in Mathematics through Microteaching Lesson Study (COERCH)”. The Tenth Annual College of Education and Graduate Student Network Research Conference, 23 April 2011 Florida International University, Florida-USA.

OECD. (2009), Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Results from TALIS. OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264068780-en

OSTROSKY, Michaelene M.; MOUZOUROU, Chryso; DANNER, Natalie, and ZAGHLAWAN, Hasan Y. (2013), “Improving Teacher Practices Using Microteaching: Planful Video Recording and Constructive Feedback”, Young Exceptional Children, 16(1), pp.16-29. doi: 0.1177/1096250612459186

PEKER, Murat. (2009) “Genişletilmiş Mikro Öğretim Yaşantıları Hakkında Matematik Öğretmen Adaylarının Görüşleri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), ss.353-376.

SAVAŞ, Perihan. (2012) “Micro-teaching videos in EFL teacher education methodology courses: Tools to enhance English proficiency and teaching skills among trainees”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, no: 55, pp.730 – 738.

SEIDMAN, Earl. (1968) “Micro-Teaching in English Education: Some Basic Questions”, Conference on English Education, no: 6, pp.47-53.

SOYLU, Yasin. (2012) “Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Derslerinde Öğretim Yöntem Ve Tekniklerini Kullanabilme Başarılarına Etkisi”, Milli Eğitim, pp.167-178.

ŞEN, Ahmet İ. (2009) “A Study on the Effectiveness of Peer Microteaching in a Teacher Education Program”, Education and Science, 34(151). pp.165-174.

UDHAV, Pawar V. and JALKUTE, Mr.jitendra. (2012), “A Survey and Study of the Students towards Micro Teaching Programme for Improving Teaching Skill”, Indian Streams Research Journal, 2(2), pp.1-4.

UŞUN, Salih ve ZORLUBAŞ, Ayhan. (2007), “Mikro Öğretim Yöntemi İle Öğretmen Yetiştirme”. 1. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu. 16-18 Mayıs 2007 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale-Türkiye.

YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK Hasan. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

YEŞİL, Rüştü ve ÇALIŞKAN, Nihat. (2006), “Okul Deneyimi I Dersinden Öğrencilerin Beklentileri Ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), ss.55-72.

İnternet Kaynakları

Milli Eğitim Bakanlığı. (2012), “Test Ortalama Ve Standart Sapmaları”, http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2012/duyuru/SBS_SayisalBilgiler/OGS_sayisal_4.pdf (09.05.2013).

Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED). (2010) “PISA 2009 Projesi Ulusal Ön Raporu” http://egitek.meb.gov.tr/earged/index.html (05.05.2013).