Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Dersinde Dinamik Matematik Yazılımının Kullanımı/The Use of Dynamic Mathematics Software in Computer Assisted Mathematics Instruction Course

Yılmaz Zengin, Türkan Berrin Kağızmanlı, Enver Tatar, Tevfik İşleyen
5.471 1.178

Öz


Bu araştırma matematik öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli matematik öğretimi dersinde dinamik matematik yazılımının kullanımı ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Durum çalışması olarak desenlenen araştırma, Türkiye'de bulunan iki devlet üniversitesinin ortaöğretim matematik öğretmenliği dördüncü sınıfında öğrenim gören toplam 56 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarına 48 ders saati süresince dinamik matematik yazılımı GeoGebra öğretilerek; bu yazılımla bilgisayar destekli matematik öğretiminde kullanılabilecek materyallerin nasıl hazırlanacağı gösterilmiştir. Her bir öğretmen adayının, inşası gösterilen matematiksel kavramları kendi bilgisayarlarında oluşturmaları sağlanmıştır. Veriler açık uçlu sorulardan oluşan bir görüş formundan elde edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğretmen adayları; bilgisayar destekli matematik öğretimi dersinde dinamik matematik yazılımı kullanımının daha çok görselleştirme, anlamayı kolaylaştırma, akılda kalıcılık sağlama ve somutlaştırma gibi özellikleri sağladığını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öğretimi dersinde dinamik matematik yazılımı kullanımının zorlukları olarak; bilgisayar kullanma yetersizliği ve materyal hazırlamanın zaman alıcı olduğunu belirledikleri görülmüştür. Bilgisayar destekli matematik öğretimi dersinde daha fazla zaman verilerek daha çok uygulama yapma imkanı verilmesi, farklı bir dinamik yazılım daha öğretilmesi ve proje ödevleri verilmesi öğretmen adaylarının önerileri arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi, Dinamik Matematik Yazılımı, Matematik Öğretmeni Adayları, GeoGebra

 

Abstract

This research was conducted in order to find out the opinions of preservice mathematics teachers regarding the use of dynamic mathematics software in computer assisted mathematics instruction course. The research, which was designed as a case study, was conducted with 56 preservice teachers who were fourth-year students at the department of secondary mathematics teaching in two state universities located in Turkey. In the research that was conducted with the preservice teachers in 48 course hours, GeoGebra, which is dynamic mathematics software, was taught and students were shown how to prepare the materials that can be used in computer assisted mathematics instruction. Each preservice teacher was enabled to form mathematical concepts, construction of which was shown, on their own computers. The data were obtained via a opinion form that was composed of open-ended questions. In view of data analysis, it was found that the preservice teachers emphasized such properties of the use of dynamic mathematics software as visualization, facilitation of understanding, maintaining retention, providing concretization in computer assisted mathematics instruction course. It was observed that the preservice teachers highlighted the inadequacy of using computers and time-consuming material preparation as difficulties in using dynamic mathematics software in computer assisted mathematics instruction course. Among the suggestions of the preservice teachers are providing opportunity to perform more applications by allocating more time in computer assisted mathematics instruction course, giving instruction on many different pieces of software and giving project papers.

Key Words: Computer Assisted Mathematics Instruction, Dynamic Mathematics Software, Preservice Mathematics Teachers, GeoGebra


 


Anahtar kelimeler


Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi, Dinamik Matematik Yazılımı

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aktümen, M., Yıldız, A., Horzum, T. ve Ceylan, T. (2011). “İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Geogebra Yazılımının Derslerde Uygulanabilirliği Hakkındaki Görüşleri”. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2 (2), 103-120.

Baki, A. (2002). Öğrenen ve Öğretenler için Bilgisayar Destekli Matematik (1. bs.). İstanbul: BİTAV-Ceren Yayın Dağıtım.

Baki, A. ve Öztekin, B. (2003). “Excel Yardımıyla Fonksiyonlar Konusunun Öğretimi”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 325-338.

Baki, A., Kösa, T., & Berigel, M. (2007). “Bilgisayar Destekli Materyal Kullanımının Öğrencilerin Matematik Tutumlarına Etkisi”. The Proceedings of 7th International Educational Technology Conference, 3–5 May 2007, Near East University –NorthCyprus.

Bozkurt, A., Bindak, R., & Demir, S. (2011). “Mathematics Teacher's Views about Use of Computer in Lessons and Suitability of Their Workplace”. e-Journal of New World Sciences Academy,6(2), 1747-1758.

Ersoy, Y. (2005). “Matematik Eğitimini Yenileme Yönünde İleri Hareketler-I: Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi”. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4 (2), Article 7.

Güven, B. (2002). Dinamik Geometri Yazılımı Cabri ile Keşfederek Geometri Öğrenme, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Hohenwarter, M., & Lavicza, Z.(2007). “Mathematics Teacher Development with ICT: Towards an International GeoGebra Institute”. Proceedings of British Society for Research into Learning Mathematics, 27 (3), 49-54.

Isiksal, M. & Askar, P. (2005). “The Effect of Spreadsheet and Dynamic Geometry Software on the Achievement and Self-Efficacy of 7th-Grade Student”s. Educational Research, 47(3), 333-350.

Kağızmanlı, T. B. ve Tatar, E. (2012). “Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretim Hakkındaki Görüşleri: Türevin Uygulamaları Örneği”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 897-912.

Keşan, C. ve Kaya, D. (2007). “Bilgisayar Destekli Temel Matematik Dersi Öğretimine Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerin Bakış Açıları”. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 7(1). (http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=305 Erişim Tarihi:26.07.2013)

Kocasaraç, H. (2003). Bilgisayarların öğretim alanında kullanımına ilişkin öğretmen yeterlilikleri: Çanakkale Müfredat Laboratuar Okulları Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Kutluca, T. ve Birgin, O. (2007). “Doğru Denklemi Konusunda Geliştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Hakkında Matematik Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 81-97.

Lazakidou, G. & Retalis, S. (2010). “Using Computer Supported Collaborative Learning Strategies for Helping Students Acquire Self-Regulated Problem-Solving Skills in Mathematics”. Computers & Education, 54, 3–13.

MEB, (2013). Ortaöğretim Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.

Niess, M. (2006). “Preparing Preservice Teachers to Teach Mathematics With Technology - Developing a TPCK”. In C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2006, 3788-3795. Chesapeake, VA: AACE.

Preiner, J. (2008). Introducing dynamic mathematics software to mathematics teachers:the case of GeoGebra. Doctoral dissertation in Mathematics Educatio, Faculty of Natural Sciences, University of Salzburg, Austria.