2009 Pisa Başarılarına Göre Ülkelerin Genel ve İnsani Gelişmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki/According To Pisa 2009 Relationship between Countries' General and Human Development Levels

Celalettin Korkmaz, Münir Şahin
4.554 1.752

Öz


Özet

Bu araştırma Türkiye'nin PISA 2009 sınavında başarılı (Çin-Şanghay, G.Kore), orta düzeyde başarılı (Fransa, Macaristan) ve az başarılı (Azerbaycan, Kırgızistan) altı ülke ile karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. PISA sınavına katılan bu altı ülkenin genel ve insani gelişim düzeyleri ile Türkiye'nin genel ve insani gelişim düzeyleri arasında ülkelerin başarı durumuna göre nasıl bir farkın olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada betimsel olarak doküman analizi modeli kullanılmıştır. Bu çalışmada uluslararası kuruluşların internet ortamında paylaştığı veriler ile değerlendirme yapılmıştır.

Üç yılda bir OECD ve katılımcı ülkelerde uygulanan PISA sınavı öğrencilerin okuma, matematik ve fen başarılarına odaklanmaktadır. Gelişmişlik açısından teknolojik, ekonomik, sosyal değişkenler göz önüne alınmıştır. Ülkelerin genel ve insani gelişmişlikleri çeşitli değişkenler açısından tablolarda gösterilmiştir.  Konuyla ilgili yapılan bazı çalışmalar ve hazırlanan raporlar da araştırmada yer almıştır.

Araştırma sonucunda PISA sınavında başarılı olan ülkelerin genel ve insani gelişim düzeylerinin üst düzeyde olduğu görülmüştür. Türkiye insani ve genel gelişim verileri kapsamında başarılı ülkelerin gerisinde yer almaktadır. Veriler karşılaştırıldığında başarı ile gelişmişlik arasında olumlu bir ilişki olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: PISA Sınavı, İnsani Gelişmişlik, Genel Gelişmişlik, İGE.

 

Abstract

This research aims to compare successful (Chine-Shanghai, S.Korea),  a moderate success (France, Hungary) and less successful (Azerbaijan, Kyrgyzstan) six countries in PISA 2009 with Turkey. It was tried to determine how there is a difference among the six countries, participating in PISA exam, general and human development levels with the success of Turkey's general and human development. A descriptive analysis model has been used as the research document. In this study, evaluation was made with shared data of international organizations on the internet.

PISA exam focuses on reading, maths and science successes is done in OECD and paticipated countries in every three years. Tecnological, economic and social variables have been taken into consideration for development. Countries' general and humanity developments have been shown into tables with different variables. Some researches and reports about the subject have taken part in the study.

As a result of the research, it was observed that successfull countries in PISA test have the highest level of general and human development. Turkey is behind the succesfull countries within overall improvement of the general and humanitarian data. It can be said that there is a positive relationship between succes and development when the data are compared.

Key Words: PISA Test, Human Development, General Development, HDI.


Anahtar kelimeler


PISA Sınavı, İnsani Gelişmişlik, Genel Gelişmişlik, İGE.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aydın, A., Sarıer, Y. ve Uysal, Ş. (2012). “Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Değişkenler Açısından PISA Matematik Sonuçlarının Karşılaştırılması”. Eğitim ve Bilim, 37 (164), 20-30.

Balcı A. (Ed.) (2009). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Cinoğlu, M. (2009). “What Does The PISA 2003 Mean For Turkey?” PISA 2003'ün Türkiye İçin Anlamı Nedir? Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (1), 43-50.

Çalık, T. ve Sezgin, F. (2005). “Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (1), 55-66. http://www.kefdergi.com/pdf/13_1/13_1_tum. pdf#page=57 (Erişim Tarihi: Mart, 2013)

Çolak, M. (2010). Eğitim ve Beşeri Sermayenin Kalkınma Üzerine Etkisi. Kamu-İş, 11 (3), 109-125. http://www.kamu-is.org.tr/pdf/1135.pdf (Erişim Tarihi: Mart, 2013).

Eğitim Reformu Girişimi (2013). Pısa 2009 Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme.http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/enews/aralik2010/PISA2009DegerlendirmeNotu_Final_2.pdf (Erişim Tarihi: Mart, 2013)

Eraslan, A. (2009). “Finlandiya'nın PISA' daki Başarısının Nedenleri: Türkiye için Alınacak Dersler”. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3 (2), 238-248.

Ersoy, Y. (2011, 15 Ağustos). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Pısa, 2006): Türkiye'de Öğrencilerin Fen Okuryazarlığı. http://www.f2e2-ogretmen.com/dagarcigimiz (Erişim Tarihi: Mayıs 2012)

Gül, Y. (2013). OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Testleri: Zorunlu Eğitimini Tamamlamış Öğrencilerin Değerlendirilmesinde Yeni Ufuklar. http://www.mfa.gov.tr/oecd-uluslararasi-ogrenci-degerlendirme-programi-_pisa_-testleri_-zorunlu-egitimini-tamamlamis-ogrencilerin-degerlendirilmesinde-yeni-ufuklar-.tr.mfa (Erişim Tarihi: Mart, 2013)

Gürses, D. (2009). “İnsani Gelişme ve Türkiye”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (21), 339-350.

Hoşgörür, V. ve Gezgin, G. (2005). “Ekonomik ve Sosyal Kalkınmada Eğitim”. Yüzüncü Yıl Ünv. Eğitim Fk. Dergisi, 2 (2). http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler.html (Erişim Tarihi: Mart, 2012)

Özenç, B. ve Arslanhan, S. (2010). PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu, Aralık.

Özkan, H. H. (2006). “Popüler Kültür ve Eğitim”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (1), 29-38.

PISA (2009). PISA 2009 Results: Executive Summary. http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46619703.pdf (Erişim Tarihi: Mart, 2012)

Sarıer, Y. (2010). “Ortaöğretime Giriş Sınavları (OKS-SBS) ve PISA Sonuçları Işığında Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Değerlendirilmesi”. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3), 107-129.

Singmaster, H. (2012). Shanghai: The World's Best School System. asiasociety.org/education/learning-world/shanghai-worlds-best-school-system (Erişim Tarihi: Mayıs, 2012)

United Nations (2012). Human Development Report. hdr.undp.org. (Erişim Tarihi: Mayıs, 2012)

Yıldıran, G. (2002). “Yaşananlar, Yönelimler ve Eğitim”. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19 (2).

World Bank (2012). Data. data.worldbank.org. (Erişim Tarihi: Mayıs, 2012)