Medyanın Küreselleşmesinde Sosyal Değişimler ve Tüketicinin Kontrolü/Social Changes in the Globalization of the Media and Consumer Control

Ramazan Çelik
4.427 941

Öz


Özet

Ulusüstü alanda yapılanan kapitalizmin açıklanmasında temel bir öneme sahip olan küreselleşme, medya aracılığı ile etkinlik kazanarak günümüz dünyasını şekillendirmiştir. Medyayı şekillendiren küresel piyasalar, tarımdan sanayiye buradan da bilgi toplumuna geçişte değişen toplumun tüketim anlayışına yeni bir boyut kazandırmıştır. Yenidünya düzeninde “Bilgi Çağı” olarak adlandırılan günümüz anlayışında medyanın aslında çokuluslu sermayenin medyası olduğunu ve neoliberalizm dışındaki hiçbir düşünceye hayat hakkı tanımadan, tek düşünceyi egemen kılmaya çalıştığını görmekteyiz. Küresel güç mekanizmaları olarak şekillenen süreci yöneten ya da yönlendiren Amerikan medyası, yeni dünya üzerindeki tahakkümünü kültürel ve sosyal başlıklar bağlamında gerçekleştirmiştir. Çalışmamızda bu mekanizmaların tarihsel ve toplumsal yönü ele alınmış ve medya ekonomisinin sosyal ve kültürel düzeyde yapmış olduğu etki ve değişimler üzerinde durulmuştur. Medya, asıl görevi olan kamuoyunu bilgilendirmek yerine, özellikle Amerikan hegemonyasının içinde bulunduğu hakim güçler tarafından bir silah olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda “tüket, itaat et ve öl” buyruklarının tüketiciye etkileri üzerinden “e-yaşam” olarak belirtilen fakat “e-sömürgecilik”e dönüşen değişimlerden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Medya, Küreselleşme, Tüketici, Sömürgecilik, Bilgi Toplumu.

Abstract

In explaining the basis of capitalism supranational area which has a significence of globalization, through the media that shape today's world has to take effect. Media in shaping global markets, the transition from agriculture to industry here in the information society a new dimension to understanding the changing society's consumption has won. New World order in the “Information Age”, called today's understanding of the media in the media is in fact multi-national capital and neoliberalism grant from life outside any thought, one idea that could be seen trying to make the ruling. As global forces shaping mechanisms governing the process or controling American media, the New World on the cultural and social topics in the context of domination has realized. In our study of these mechanisms has taken historical and social aspects of the social and cultural level of the economy and the media have made the impacts and changes are emphasized. Media, to inform the public rather than the actual task, especially within the American hegemony by the dominant powers have been used as a weapon. In this context, “consume, obey and die” command influence over the consumer “e-life” as stated, but “e-colonialism” e return of the changes are discussed.

Key Words: Media, Globalization, Consumer, Colonialism, İnformation Society


Anahtar kelimeler


Medya, Küreselleşme, Tüketici, Sömürgecilik, Bilgi Toplumu

Tam metin:

PDF

Referanslar


Başaran. F., & Geray H. (Ekim 2005). İletişim Ağlarının Ekonomisi, Telekomünikasyon, Kitle İletişimi, Yazılım ve İnternet. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Dalgalıdere, S. (2009). Türk Televizyon Yayıncılığında Yabancı Sermaye Fox TV Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Duran, R. (Mart 1999). Burası Dünya Polis Radyosu-Global Medya Eleştirileri. İstanbul: Yapıkredi Yayınları.

Erdoğan, İ. (2000). Kapitalizm, Modernleşme, Postmodernizm ve İletişim, Ankara: Erk Yayınları.

Güneş İ. (2006). “E- Blogger Bilgi Toplumu”. Çukurova Üniversitesi SBE Ağ Sitesi. http://bilgitoplumu.blogspot.com/. (Erişim Tarihi: 24 Aralık 2007).

Işık, M. (t.y.). Medyada Yeni Yaklaşımlar. Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları.

Kartarı, A. (2001). Kültürlerarası İletişim. Ankara: Ürün Yayınları.

Kejanlıoğlu, B. (2005). Frankfurt Okulu'nun Eleştirel Bir Uğrağı: İletişim ve Medya. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Kesim, S. (2003). “Küresel Medyadan Okuryazar Medyaya”. İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, 16, 335-345.

Mattelard, A. (2001). İletişimin Dünyasallaşması. İstanbul: İletişim Yayınları.

Özçağlayan, M. (1998). Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişim. İstanbul: Alfa Yayınları.

Tomlinson, J. (2001). Kültürel Emperyalizm. (Çeviren Zeybekoğlu, E.). İstanbul.

McChesney, R. (2003). Kapitalizm ve Enformasyon Çağı, Küresel İletişim Devriminin Politik Ekonomisi. Ankara: Epos Yayınları.

Bauman, Z. (1999). Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.