Ortaokul Öğrencilerinin Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi/An Analysis of Secondary School Students' Attitudes towards Trees and Environment

Ufuk Zengin, Halil Kunt
4.915 1.392

Öz


Özet

Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin ağaç ve çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Kütahya şehir merkezindeki üç ve kırsal kesimdeki üç ortaokulda 5,6,7,8. sınıflarda öğrenim gören toplam 723 öğrenci oluşturmuştur. Genel tarama yönteminin kullanıldığı bu araştırmada verilerin toplanmasında araştırmacılardan Kunt (2013) tarafından geliştirilen ''Ağaç ve Çevre Tutum Ölçeği”  kullanılmıştır. Tutum ölçeğinin güvenilirliği Cronbach Alpha katsayısı 0.90 olarak bulunmuştur.Toplanan verilerin istatistiksel analizleri için; tanımlayıcı istatistiksel metotların (aritmetik ortalama, ± standart sapma, frekans, yüzdelik) yanı sıra independent samples T-test, one-wayanova LSD test ve çapraz tablo (cross-table) kullanılmıştır. Analizler sonucunda, öğrencilerin ağaç ve çevreye yönelik tutumlarının; cinsiyet ve yaşadıkları yer bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterirken öğrenim gördükleri sınıfa göre anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Öğrencilerin, ormanların yararını çoğunlukla insan yaşamı üzerine gördükleri bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Ağaç ve çevre tutum, kent, kırsal, ortaokul öğrencileri.

Abstract

This study aims to analyze secondary school students' attitudes towards trees and environment. Target population of the study is composed of 723 students who attend 5,6,7,8. grades in three secondary schools in rural areas and the three secondary schools in the city center of Kütahya. Though general survey model are used in this study, it is demanded from the researchers to collect data by using Attitudes towards Tree and Environment Scale developed by Kunt (2013). Cronbach's alpha coefficient of reliability of the Attitudes towards Tree and environment Scale was found to be 0.90. For statistical analysis of the collected data, descriptive statistical methods (mean, ± standard deviation, frequency, percentage) as well as independent samples T-test, one-way ANOVA and LSD test cross-table are used. As a result of the analyses, it is found that while the students' attitudes towards tree and nature show a statistically significant difference according to gender, there is no difference according to the degree they are attending. It is found that the students regard forests mostly beneficial for human life.

Key Words: Attitudes towards Tree and Nature, Urban, Rural, Secondary School Students.


Anahtar kelimeler


Ağaç ve çevre tutum, kent, kırsal, ortaokul öğrencileri.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Alp, E., Ertepınar H., Tekkaya, C. & Yılmaz, A. (2006). ''A Statistical Analysis of Children' Senvironmental Knowledge and Attitudes in Turkey''. International Research in Geographica land Environmental Education, 15 (3), 210– 23.

Aslan, O., Sağır, Ş. U. ve Cansaran, A.(2008). “Çevre tutum ölçeği uyarlaması ve İlköğretim öğrencilerin çevre tutumlarının belirlenmesi”. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 283 -295,

Atasoy, E. ve Ertürk, H. (2008). “İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Çevre Bilgisi Üzerine Bir Alan Araştırması”. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 105-122.

Aydın,F. Ve Kaya,H.(2011).”Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi”.Marmara Coğrafya Dergisi, 24 (1), 229-257

Baş Tarsus, M. (2010). “Evaluation of Environmental School Students”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Beldağ, A.ve Nalçacı, A.(2011). “İlköğretim 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının Belirlenmesi”.(Erzurum İli Örneği) Doğu Coğrafya Dergisi, 28, 141-154

Bowker, R. (2007). “Childrens Perception Sandlearning About Tropical Rain Forest Ananaly Sistheir drawings”. Environmental Education, 13 (1): 75–96.

Britner, S.L. (1999). “Moral Voices in Environ Mentaleducation Therelation Shiptogender and Genderorientation”. American Educationa lResearch Assosciation Annual Meeting, April 19-23. Montreal, Canada.

Demirkaya, H. ve Genç, H. (2006).”Ormana İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi” Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (1), 39-46

Demirkaya, H., Genç, H. ve Karasakal, G.(2006). “İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin orman kavramını algılamaları: fenomenografik bir araştırma”. MAKUFEBED (2010), 1, S.34 - 48

Deniş, H. ve Genç, H. (2006). “Çevre bilimi dersi alan ve almayan sınıf öğretmenliği öğrencilerinin çevreye ilişkin tutumları ve çevre bilimi dersindeki başarılarının karşılaştırılması”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20-26

Deniş, H. ve Genç, H. (2007). “Çevre bilimi dersi alan ve almayan sınıf öğretmenliği öğrencilerinin çevreye ilişkin tutumları ve çevre bilimi dersindeki başarılarının karşılaştırılması”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (13), 20-26.

Dienno, C. M. &Hilton, S. C. (2005). High schoolstudents‟knowledge, attitudes, andlevels of enjoyment of an environmentaleducationunit on nonnativeplants. TheJournal of EnvironmentalEducation, 37 (1), 13–25.

Esa, N. (2010). “Environmental Knowledge, Attitudeand Prac-tices of StudentTeachers,” International Research in Geographical and Environmental Education, Vol. 19, No. 1, pp. 39-50.

Farmer, J., Knapp, D. &Benton, G. M. (2007). “An Elementary School Environmental EducationField Trip”. Long-Term Effects on Ecologicaland Environmental Knowledge and Attitude Development. TheJournal of Environmental Education, 38(3), 33–42

Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S. ve Özden, M. (2008). “İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları”. İlköğretim Online, 6(3): 452-468.

İncekara, S. ve Tuna, F. (2010). “Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevresel Konularla İlgili Bilgi düzeylerinin Ölçülmesi”: Çankırı İli Örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, 22, 168-182.

Johannessen, L. (2004). “Helping 'Struggling' Students Achieve Success”. Journal of Adolescent &Adult Literacy, 47(8), 638-647.

Kaptan, S. (1998). “Bilimsel Araştırma ve istatistik teknikleri”. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.

Karasar, N. (2011). “Bilimsel Araştırma Yöntemi”. (22. Baskı) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kasapoğlu, A. ve Turan, F. (2008). “Attitude- Behaviour Relationship in Environmental Education”. A Case Study FromTurkey. International Journal of EnvironmentalStudies, 65 (2), 219-231.

Meydan, A. ve Doğu, S. (2008). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çevre Sorunları Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi”. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 267-277.

Özdemir,O (2010). “Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi”. Pamukkale Universitesi Eğitim Fakultesi Dergisi, 27, 125-138

Özpınar, D. (2009). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunları Hakkındaki Görüşleri (Afyonkarahisar İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Sağır, S., Aslan, O. Ve Cansaran, A. (2008). “İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. İlköğretim Online E-Dergi, 7 (2), 496-511.

Tatlı, A. ve Başyiğit,B. (2001). Gümüş Dağı (Kütahya-Türkiye) Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir Araştırma.

Tuncer, G. Sungur, S. Tekkaya, C. Ve Ertepınar,H. (2004).”Kırsal ve Kentsel Alanlarda Yaşayan 6.Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları”. Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi Dergisi, 26: 167-175

Şeker,S. Ek, H. Kılıç, N. Öğdüm, P. ve Düzgün, G. (2009). “Adnan Menderes Üniversitesinin Farklı Akademik Alanlarında Öğrenim Gören İlk ve Son Sınıf Öğrencilerin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Duyarlılıkları”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1), 125-136.

Sadık, F. ve Çakan, H. (2010). “Biyoloji bölümü öğrencilerinin çevre bilgisi ve çevre sorunlarına yönelik tutum düzeyleri”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (1), 351-365.

Sadık, F. & Sarı, M. (2010). “Student Teacher Sattitudes to Wards environ Mental Problem Sand Their Level of Environ Mental Know Ledge”. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 129-141.

Şahin, K. ve Gül, S. (2009). “Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi, Davranışı ve duyarlılıklarının Araştırılması”. Samsun Örneği, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2),541-556.

Sam, N. Gürsakal,S. ve Sam,R. (2010). “Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Risk Algısı ve Çevresel Tutumlarının Belirlenmesi”. Akademik Bakış Dergisi, 20, 1-16

Taycı, F. Ve Uysal, F. (2012). “Determination of the Level of Environmental Knowledge, Consciousness and Environmental Attitudes of Elementary Education Students in Corlu, Turkey”.Journal of Environmental Protection and Ecology, 13, No 2A, 1131–1138

Uzun, N. ve Sağlam, N. (2006). “Orta öğretim öğrencileri için çevresel tutum ölçeği geliştirme ve geçerliliği”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 240-250.

Yılmaz, O., Boone, W. J. & Andersen, H. O. (2004). “Views of elementary and Middle School Turkish Studentst Owar Denviron Mentalissues”. International Journal of Science Education, 26 (12), 1527-1546.

Yücel, E. (2002). “Sarıçam ormanlarının verimliliği ile vejetasyon ve tür çeşitliliği arasındaki ilişkiler”. Türkmen Dağı örneği, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: S.1-6