Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamasının, Bilişüstü Becerileri Ve Öz-Yeterlik Algıları İle Ürün Niteliği Üzerindeki Etkisi / An Effect Of The Project Based Learning On Metacognitive Skills, Self-Efficacy And Established Product Quality

Betül Tonbuloğlu, Dolgun Aslan, Sertel Altun, Hasan Aydın
3.754 1.688

Öz


Özet

Bu araştırmanın amacı, proje tabanlı öğrenme yönteminin biliş üstü becerilere ve öz-yeterlik algısına etkisini ve öğrencilerin proje tabanlı öğrenme yöntemiyle yeni bir ürün meydana getirme becerilerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel ve nicel veri analizi yöntemleri birlikte kullanılmıştır (mixed-metod). Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 eğitim- öğretim yılında İstanbul ilinin Ataşehir ilçesinde bulunan İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu'ndaki 25 tane 5. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Bu öğrencilerin bulunduğu sınıf, bilgisayar dersini seçen iki sınıf arasından rastgele olarak belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak biliş üstü beceriler ölçeği, öz-yeterlik algısı ölçeği, gözlem formu, öz-değerlendirme ve akran değerlendirme formu ile proje değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Deneme modellerinden "öntest- sontest deney deseni" esas alınmış, öntest ile sontest ortalamaları arasındaki farka bağımlı grup t-testi kullanılarak bakılmıştır. Gözlem formu, öz-değerlendirme ve akran değerlendirme formları ile proje değerlendirme ölçeklerinden elde edilen bilgiler ise, içerik analizi yöntemiyle nitel olarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre proje tabanlı öğrenme yönteminin, özyeterlilik algısı ve bilişüstü beceriler üzerinde anlamlı bir fark oluşturduğu gözlenmiş, aynı zamanda nitel analizler sonucunda gruplardaki davranışların haftalara göre genel olarak olumlu yönde değiştiği yargısına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Proje Tabanlı Öğrenme, Bilişüstü Beceriler, Öz Yeterlik Algısı.

Abstract

The aim of this research is to bring forward the impact of project based learning ability over the metacognitive skills and  self-sufficiency and bring about a new product by students' skills to create things with project based learning method. In this research, qualitative and quantitative data analysis techniques are used together (Mixed method). In the 2012-2013 education year, from Ihsan Kursunoglu Middle School- Ataşehir Istanbul, twenty-five fifth grade students constitude the research. For this class, students are chosen randomly form two classes that whose students choose to study computer lesson. For data collecting tool, metacognitive skills scale, self-sufficiency perception scale and observation form are applied and project evaluation form is used with self-evaluation and peer evaluation form "Pretest-posttest experiment pattern" is based for trial modal,   and to check the dependent group the t-test is applied for seeing the difference between the average of pre and post tests. Observation form, self-evaluation and peer evaluation forms, and the information that gathered from the project evaluation scales, in terms of qualitative, analyzed with  content analysis technique .According to the findings of this research, the project based learning skill makes meaningful difference over perception of self-sufficiency and over-knowing skills, and in the end of weekly qualitative analysis, groups behavior changed in positive direction as well.

Key Words: Project Based Learning, Metacognitive Skills, Perception Of Self-Sufficiency


Anahtar kelimeler


Proje Tabanlı Öğrenme, Bilişüstü Beceriler, Öz-Yeterlik Algısı.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akgün, Ş. (2000). Fen Bilgisi Öğretimi. (Altıncı Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.

Akbulut, E. (2006). “Müzik Öğretmeni Adaylarının Mesleklerine İlişkin Öz Yeterlik İnançları”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, s. 24-33.

Bandura, A. (1982). “Self-Efficacy Mechanism In Human Agency”. American Psychologist, 37, pp. 122-147.

Bandura, A. (1986). Social Foundations Of Thought And Action: A Social Cognitive Theory. Prentice- Hall: New Jersey.

Bandura, A. 1997a. Self-Efficacy: The Exercise of Control. ABD: W.H. Freeman and Company.

Barrows, H. S. (1996). Problem-Based Learning In Medicine And Beyond: A Brief Overview. In L. Wilkerson & W. H. Gijselaers (Eds.), Bringing Problem-Based Learning To Higher Education: Theory And Practice (pp. 3-12). San Francisco: JosseyBass

Başbay, M. (2007). Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Best, J. W. (1970). Research In Education. (Second Ed). Prentice Hall.

Blumenfeld, P.; Soloway, E.; Marx, R.A. (1991). “Motivating Project Based Learning: Sustaining the Doing Supporting the Learner”. Educational Psychologist, 26, pp. 369-398.

Brooks, J.G. ( 1993). The Case For Constructivist Classrooms. Virginya: ASCD Alexandria.

Burr, S, N. (2001). Collaboration, Reflection And Self-Assesment To Promate Curricular Change İn Early Child Edication. Yayımlanmamış Doktora Tezi, South Caroline Üniversitesi, Spartanburg.

Cadelle-Elawar, M. (1992). “Effects Of Teaching Metacognitive Skills To Students With Low Mathematics Ability”. Teaching and Teacher Education, 8, pp. 109-121.

Çakıroğlu, A. (2007). Üstbilişsel Strateji Kullanımının Okuduğunu Anlama Düzeyi Düşük Öğrencilerde Erişi Artırımına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Çilenti, K. (1985). Fen Eğitimi Teknolojisi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Dede, D. (2008). Bilgisayar Destekli Proje Tabanlı Öğretim İle Geleneksel Proje Tabanlı Öğretim Stratejilerinin, Öğrencilerin Fen Bilgisi Ve Bilgisayar Dersi Akademik Başarılarına Ve Portfolyo Değerlendirme Sonuçlarına Etkilerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Demirel, Ö. ve diğerleri (2001). “Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Öğrenme Sürecine Ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi”. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (7-8 Haziran 2001) Bildirisi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yay.

Demirel, Ö. ( 2012). Eğitimde Program Geliştirme: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.

Doğanay, A. (1997). “Ders Dinleme Sırasında Bilişsel Farkındalıkla İlgili Stratejilerin Kullanımı”. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(15), pp. 34-42 .

Dori, Y. ve Tal, R. (2000). “Formal And Informal Collabarate Projects: Engaging In Industry With Environment Awareness”. Science Education, 84(1), pp. 1-19.

Ducharme, C. C. (1993). Historical Roots Of The Project Apprach In The United States: 1850-1930. National Association For The Education Of Young Children, Anaheim, Ca.

Durmaz, H., Dalgıç, Ö., Paksuz, S. (2004). “Fen Bilgisi Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Üzerine Yürütülen Bir Çalışma”. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (9-11 Ekim 2004) Bildirileri, İstanbul.

Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. 3.Basım. Ankara: Anı Yayıncılık.

Frank, M. & Barzilai, A. (2004). “Integrating Alternative Assessment In A Project-Based Learning Course For Pre-Service Science And Technology Teachers”. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(1), pp. 41-61.

Fontana, A., & Frey, J. (1994). The Art Of Science. The Handbook Of Qualitative Research, pp. 361-76.

Hacker, D. J. (1998). “Definitions and Empirical Foundations”. In D. J. Hacker, J. Dunlosky & A. C. Graesser (Eds.), Metacognition in Educational Theory and Practice. ABD: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers: 1-23.

Hanten, G., Dennis, M., Zhang, L., Barnes, M., Roberson, G., Archibald, J., & Levin, H. S. (2004). “Childhood Head Injury And Metacognitive Processes In Language And Memory”. Developmental Neuropsychology, 25(1-2), pp. 85-106.

Harris, J. H. & Katz, L. (2001). Young Investigators: The Project Approach In The Early Years. New York: Teachers College Press.

Kaldi, S., Filippatou, D. & Govaris, C. (2011). “Project-Based Learning In Primary Schools: Effects On Pupil's Learning And Attitudes”. Education, 3(13), pp. 35- 47.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Katz, L. ve Chard, S. (1989). Engaging Children's Minds: The Project Approach. Norwood, NJ: Ablex.

Koç, G. (2007). Eğitimde Yeni Yönelimler. (Ed: Özcan Demirel). Ankara: Pegem yayıncılık

Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2001). “Fen Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, pp. 193- 200.

McGrath, D. (2002). Getting Started With Project Based Learning. Learning and Leading With Technology, 30.

Oğuzkan, A. F. (1985). Orta Dereceli Okullarda Öğretim: Amaç İlke Ve Yöntemler. Ankara: Emel Matbaacılık.

Rummel, J. F. (1964). An Introduction To Research Procedures In Education. (Second ed). Harper and Row.

Siegle, D., McCoach, B. (2007). “Increasing Student Mathematics Self- Efficacy Through Teacher Training”. The Journal of Secondary Gifted Education. 18(2), pp. 278-331.

Simkins, M., Cole, K., Tavalin, F. & Means, B. (2002). Increasing Student Learning Through Multimedia Projects. United Kingdom: Association for Supervision and Curriculum Development.

Solomon, G. (2003). “Project Based Learning: A Primer”. Technology and Learning, 23(6), p.20.

Raghavan, K, Coken-Regev, S. & Strobel, S. A. (2001). “Student Outcomes In A Local Systemic Change Project”. School Science and Mathematics, 101(8).

TDK Türk Dil Kurumu, (2013). Erişim: http://www.tdk.gov.tr/

Tortop, H. S. (2010). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Hazırlanan Alan Gezisi İle Desteklenmiş Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Güneş Enerjisi Ve Kullanım Alanları Konusuna Uygulanması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Üredi, I. (2005). Algılanan Anne Baba Tutumlarının İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri Ve Motivasyonel İnançları Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Williams, D, A. (1998). Documenting Children's Learning: Assesment And Evaluation In The Project Approach. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Alberta Üniversitesi, Edmonton/ Alberta.

Yalın, H. I. (2002). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenenlerin Problem Çözme Becerilerine, Bilişötesi Farkındalık Ve Derse Yönelik Tutum Düzeylerine Etkisi İle Öğrenme Sürecine Katkıları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Yurtluk, M. (2003). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Matematik Dersi Öğrenme Süreci Ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Zimmerman, B. J. (2000). “Self-Efficacy: An Essential Motive To Learn”. Contemporary Educational Psychology, 25(1), pp. 82- 91.

Zoller, U. (1991). “Problem Solving And The 'Problem Solving Paradox' In Decision-Making-Oriented Environmental Education”. Conceptual Issues In Environmental Education, pp. 71-88.