Arnavutluk'taki Türkçe Öğretmenlerinin Türkçenin Etkili Öğretimi Üzerine Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması/The Investigation of Turkish Teachers' Views in Albania on Effective Turkish Teaching: A Case Study

Esin Yağmur Şahin
3.208 818

Öz


Özet

Bu araştırmanın amacı, Arnavutluk'ta Arnavutlara Türkçeyi öğreten öğretmenlerin Türkçe öğretimiyle ilgili yaşadıkları tecrübelerden hareketle Türkçenin öğretiminde yaşanan sorunların nasıl çözüleceğine dair düşüncelerini tespit etmek ve bazı önerilerde bulunmaktır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmış, veri analizinde ise içerik analizi uygulanmıştır. Araştırma 2012 -2013 akademik yılında Arnavut gençlerine Türkçe öğreten ve Türk Dili ve Edebiyatı bilim dalında yüksek lisans yapan 18 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan “yarı yapılandırılmış, yönlendirici olmayan görüşme formu” ve bunun yanı sıra katılımcıların kişisel ve mesleki özelliklerini tanımaya yönelik “Katılımcı Bilgi Formu (KBF)” kullanılmıştır. Her bir öğretmenle gönüllülük esasına dayalı görüşülen araştırmanın çalışma grubu, nitel araştırmaların doğası gereği amaçlı örnekleme yaklaşımına göre belirlenmiştir. Araştırmada, görüşme formundan elde edilen veriler, 6 ana tema ve bu temalara ait 29 alt kategori halinde maddeleştirilerek analiz edilmiş ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Arnavutluk'ta Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmenleri, Türkçe Öğretiminin Sorunları.

Abstract

The aim of this study is to determine the views of Turkish teachers on the subject of problems faced and options to those, who have been teaching Turkish in Albania, with regard to their experiences in teaching Turkish. By so, we will try to give suggestions related to the problems. Semi-structured data collecting approach was adopted in this study. Content analysis was used in this research within qualitative research paradigm, which is framed as a descriptive case study. This study was carried out by 18 Turkish teachers in Albania, who have been also continuing their master education in Turkish language and literature. In data collecting procedure, a semi-structured interview form which was prepared by the researcher and also participants' demographic information form were utilized. It was interviewed with each teacher in a voluntary basis and for selecting the right participant random sampling was adopted. The obtained data showed that 6 main themes and 29 sub-themes were in clearly dominated in this research.

Key Words: Teaching Turkish in Albania, Turkish teachers, problems faced in Turkish teaching.


Anahtar kelimeler


Arnavutluk’ta Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmenleri, Türkçe Öğretiminin Sorunları.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Abdallah - Preteceille, M. (1999). L'éducation interculturelle. Paris: Presse Universitaires de France.

Açık, F. (2008). Türkiye'de yabancılara Türkçe öğretilirken karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü “Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu”.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.

Alyılmaz, C. (2010). Türkçe öğretiminin sorunları. Turkish Studies- International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(3), 728-749.

Arslan, M. ve Adem, E. (2010). Yabancılara Türkçe öğretiminde görsel ve işitsel araçların etkin kullanımı. Dil Dergisi, 147, 63-86.

Barın, E. (1994). Yabancılara Türkçenin öğretimi metodu. A.Ü. Tömer Dil Dergisi, (17): 53-56.

Bayraktar, N. (2002). Yabancılara Türkçe öğretiminin tarihsel gelişimi. I. Uluslararası Çanakkale-Truva Dil Eğitimi ve Okul Gelişimi Sempozyumu.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.

Byram, M. & Esarte-Sarries, V. (1991). Investigating cultura lstudies in foreign language teaching. Clevedon: MultilingualMatters Ltd.

Byram, M. & Morgan, C. (1994). Teaching and learning language and culture. Clevedon: MultilingualMatters Ltd.

Byram, M. & Zarate, G. (1997). Definitions, objectives and assessment of socio cultural competence. In M. Byram, G. Zarate & G. Neuner (Eds.), Sociocultural Competence in Language Learning and Teaching(pp. 9-39). Strasbourg: Council of Europe.

Byram, M. (1989). Culturalstudies in foreign language education. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Byram, M. (1994). Culture and language learning in higher education. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Byram, M. (1997). Facetoface: Learning-and-culture through visits and exchanges. London: CILT.

Byram, M., Nichols, A. & Stevens, D. (2001). Developing intercultural competence in practice. Clevedon: Multilingual Matters.

Candaş Karababa, Z. C. (2009). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi ve karşılaşılan sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 265-277.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (Genişletilmiş 3. Baskı), Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Demirel, Ö. (1993). Yabancı dil öğretimi ilkeler, yöntemler, teknikler (3. Basım). Ankara: Usem Yayınları.

Demirel, Ö. (2010). Yabancı dil öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Dolunay, S. K. (2005). Türkiye ve dünyadaki Türkçe öğretim merkezleri ve türkoloji bölümleri üzerine bir değerlendirme. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Donitsa-Schmidt, S., Inbar, O. & Shohamy, E. (2004). The effect of teaching spoken Arabic on students' attitudes and motivation in Israel. Modern Language Journal, 88 (2), 217-228.

Doughty, C. J. & Long, M. H. (2005). The handbook of second language acquisition. Malden: Blackwell Puplishing.

Dörnyei, Z. (2005). The psycology of the language learner. London: Lawrence Erlbaum Associates.

Ergün, M. (2008). "Prens" Sabahattin Bey'in eğitim üzerine düşünceleri. Kuramsal Eğitimbilim, 1 (2), 1-9.

Gibitz U. (2002). Fremdsprachen lernen und lehren heute. wir deutschlehrer. Kamerun: Goethe InstitutYaondé (Kamerun). S. 9-28.

Hammerly, H. (1985). An integratedtheory of languageteaching. Columbia: Second Language Publications.

İşcan, A. (2011). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde filmlerin yeri ve önemi. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/3, p. 939-948.

Karaağaç, G. (2013). Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi (http://www.turkcede.org/dil-uzerine-yazilar/702-turkcenin-dunya-dillerine-etkisi.html (02.08.2013).

Kaya G. ve Koçak Usluel Y. (2011). Öğrenme-öğretme süreçlerinde bit entegrasyonunu etkileyen faktörlere yönelik içerik analizi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 31.

Kırkkılıç, A. (Ed.) (2002). Türk dili yazılı anlatım ve kompozisyon bilgileri. Erzurum: Aktif Yayınevi.

Koçer, Ö. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin hedef kültürle bütünleştirilmiş dersler sonrasında görüşlerinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 25-35.

Koçer, Ö. ve Dinçer, A. (2011). The effect of culture integrated languages courses on foreign language education. US-China Education Review, 8(2), 20-27.

Kramsch, C. (2004). Language thought and culture. USA: Berkeley University Press.

Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An IntroductiontoIts Methodology (2nd ed. ed.). Thousand Oaks: CA: Sage.

Le Blanc, C. Courtel, C. & Trescases, P. (1990). Le syllabusculture : Étudenationnelle sur lesprogrammes de français de base. Ottawa : Association Canadiennedes Professeurs de languessecondes.

Lessard-Clouston, M. (1992). Assessing culture learning: issues and suggestions. The Canadian Modern Language Review, 48 (2), 156-341.

Lightbown, P. M. & Nina Spada (2004). How languages are learned. Oxford: Oxford University Pres.

Neuner, G. (1998). Le rôle de la compétencesocioculturelle dans l'enseignement et l'apprentissagedeslanguesvivantes. Le français dans le monde, Numéro Spécial: Apprentissage et Usagedes Langues dans le Cadre Européen. Hachette Edicef. New York: Harpe rCollins College Publishers.

Nikolov, M. (2001). A study of unsuccessfull anguage learners(pp. 149-170). In Z. Dörnyei& R. Schmidt (Eds.), Motivation and second language acquisition. Honolulu: The University of Hawaii.

Özbay, M. (2002). Kültür aktarımı açısından Türkçe öğretimi. Türk Dili, 602, 112-120.

Özbay, M. (2010). Türkçe öğretimi yazıları. Ankara: Öncü Kitap.

Özbay, M. (2012). Kazım Nami Duru'nun Tiran ve Berat'taki eğitim hizmetleri. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu: Türk ve Arnavut Kültüründe Ortak Yönler, Beder Üniversitesi, Tiran-Arnavutluk.

Richard-Amato, P., A. (1996). Making it happen: Interaction in the second language classroom : from theory to practice. New York: Longman.

Pulverness, A. (2003). Distinctions & dichotomies: Culture-free, culture-bound. English Teaching Professional, 14, 17-25.

Putatunda, R. (2013). The importance and advantages of learning a second language. http://www.buzzle.com/articles/the-importance-and-advantages-of-learning-a-second-language.html (02.08.2013).

Seelye, H. (1984). Teaching culture: strategies for foreign language educators. Skokie, IL: National Textbook Cooperation.

Singerman, A. (1993). The cultural component of foreign language learning: A common core defined at four levels of competence with pedagogical aids applied to the French speaking world. American Association of Teachers of French National Commission on Cultural Competence. Draftversion.

Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(17).

Şahin, Y. (2009). Yabancı dil öğretiminde öğrenci başarısını olumsuz yönde etkileyen unsurlar. TSA Dergisi, 13 (1).

Vandewalle, J. (1999). Pratik Türkçe öğretiminde karşılaşılan bazı sorunlar ve çözümleri. AÜ TÖMER Dil Dergisi.

Yaylı, D. ve Bayyurt, Y. (2009). Yabancılara Türkçe öğretimi. Ankara: Anı yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.