Demokrat Parti Döneminde Elazığ'da Ekonomik ve Sosyal Hayat (1954-1957)/Economic and Social Life in Elazig during the Democratic Party Rulership (1954-1957)

Emine Pancar
3.004 1.695

Öz


Özet

Makalede Demokrat Parti döneminde Elazığ'daki ekonomik ve sosyal hayat çalışılmıştır. Çalışmada önce ekonomik hayat başlığı altında Demokrat Parti döneminde Elazığ'daki sanayi ve ticari gelişmeler, tarım ve hayvancılık alanında yapılan faaliyetler ve imar faaliyetleri incelenmiştir. İmar faaliyetleri kapsamında Demokrat Parti döneminde merkezde inşa edilen yapılar, şehir dışında yol ve köprü çalışmaları, şehir ve köy içme suyu çalışmaları irdelenmiştir. Çalışmanın ikinci başlığı ise sosyal hayattır. Bu başlık altında da 1954-1957 yılları arasında Elazığ'da ki eğitim, sağlık faaliyetleri ile sosyal hayat ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada o yıllarda Elazığ'da çıkartılan yerel gazeteler birincil kaynaklar olarak kullanılmıştır. Belirtilen dönemde Elazığ milletvekillerinin meclisteki konuşmaları da incelenerek, bölgesel sorunların meclis gündemine ne derece yansıtılabildiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Konuyla ilgili tetkik eserlerde değerlendirilerek dönem aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Elazığ, Demokrat Parti, Yerel Basın

Abstract

The article studies the economic and social life in Elazığ during the Democratic Party rulership. In the study, primarily under the economic life topic, the industrial and commercial developments, activities in agriculture and stockbreeding and zoning practices in Elazığ have been analyzed. Within the scope of the zoning activities, the buildings constructed in the city center, road and bridge constructions in the suburban areas, potable water networks in both urban and rural areas during the Democratic Party period have been scrutinized. The second topic of the study is the social life. Under this topic, throughout the educational and healthcare activities in Elazığ between 1954-1957, the social life is presented. In the study, local newspaper published in Elazığ in that period have been used as the primary resources. In the said period, the speeches delivered by the Elazığ deputies in the National Assembly have been reviewed to determine to what extent the regional problems were reflected to the assembly agenda. The technical studies also have been read to clarify the period.

Key Words: Elazığ, Democratic Party, Local Pres


Anahtar kelimeler


Elazığ, Demokrat Parti, Yerel Basın.

Tam metin:

PDF

Referanslar


ELAZIĞ GAZETESİ

TURAN GAZETESİ

YENİ HARPUT GAZETESİ

DEMOKRAT ELAZIĞ GAZETESİ

ULUOVA GAZETESİ

TBMM TUTANAKLARI

AKSIN, A. (1999). 19.Yüzyılda Harput, Elazığ; Ceren Matbaacılık.

ALPTEKİN, Ç. (1992). "Selçuklular Zamanında Harput", Tarih İçinde Harput, Elazığ s.45-57.

AYTEKİN, H. ve YAVUZ, N. (24-27 Eylül 1998). “İkinci Meşrutiyet Döneminde Elazığ İli Eğitim Sistemi”, Dünü Bugünüyle Harput, Elazığ; Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi Yayınları, s.193-209.

COŞAR, N. (2005). “Demokrat Parti Dönemi Maliye Politikası”,Ankara; Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.60, Sayı.1, s.29-58.

ELAZIĞ İL YILLIĞI, 1970.

KONGAR, E. (1998). İstanbul; 21.Yüzyıldı Türkiye, 15.Baskı, Remzi Yayınevi.

OKTAR, S. ve VARLI A. (2010). “Türkiye'de 1950-54 Döneminde Demokrat Parti'nin Tarım Politikası”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt.28, Sayı.1, s.1-22.

ŞUR, Ş. (2008). “Atatürk İlkeleri ve Demokrat Parti İktidarı”, Ankara; Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

TONKA, B.N., (24-27 Eylül 1998). “Harputta Amerikan Misyoner Okulları”, Dünü Bugünüyle Harput, Elazığ; Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi Yayınları, s.185-191.

ÜNAL, M. A. (1992). "16. ve17. Yüzyıllarda Harput Sancağının Demoğrafik Yapısı", Tarih İçinde Harput, Elazığ s.89-99.

YAPICI, S. (2009). Osmanlı Salnamelerinde Harput (1869-1908), Elazığ; Eleskav Yayınları,

YILMAZÇELİK, İ. ( 1999). "Cumhuriyet Sonrası Elazığ'da Tarım-Ticaret Ve Sanayi (1923-1938)", Elazığ; Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.9, S.1, s.235-280

BARATOV, K. (2011). "İktisat Tarihi", Çağdaş Türkiye, Cem Yayınevi, İstanbul.

BAYTAL. Y. (2007). "Demokrat Parti Dönemi Ekonomi Politikaları", Atatürk Yolu Dergisi, S.40, s.545-567.

OKTAR S., VARLI A. (2010). "Türkiye'de 1950-54 Döneminde Demokrat Parti'nin Tarım Politikaları", İ.İ.B.F., C.XXVIII, S.1, s.1-22.

TAKIM, A. (2012). "Demokrat Parti Dönemi Uygulanan Ekonomi Politikaları ve Sonuçları", Ankar Üniversitesi SBF Dergisi, C.67, s. 157-187.

Emiroğlu, A., Koçyiğit N., Kesici, S. (2012). "Demokrat Parti Yönetiminde Ekonomik Politikalar", Tarihin Peşinde, S.8, s.73-92.