Birlikte Öğrenme Tekniğinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Alan Bilgisi Başarılarına Etkisi/The Effect of Learning Together Technique on the Achievement of Written Expression Pedagogical Content Knowledge of Prospective Primary Education Teach

Mehmet Nuri Kardaş
3.253 1.012

Öz


Özet

Bu çalışmanın amacı birlikte öğrenme tekniğinin yazılı anlatım alan bilgisi konularının öğretiminde öğrenci başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisini tespit etmektir.

Araştırmada ön test son test ölçümlerine dayanan kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gruplarını 2011-2012 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1. Sınıfta öğrenim gören ve yazılı anlatım dersini alan 74 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Deney (n=38) ve kontrol (n=36) grubu öğrencilerine 30 sorudan oluşan Yazılı Anlatım Alan Bilgisi Testi (YAABT) ön-son ve kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde t- testi istatistiği kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda; yazılı anlatım alan bilgisi başarısının artırılmasında ve kalıcı öğrenmeler sağlamada birlikte öğrenme tekniği, öğretmen merkezli geleneksel yönteme kıyasla daha başarılı bulunmuştur. Araştırmanın ön test verilerinde deney ve kontrol grupları başarıları arasında önem düzeyinde anlamlı bir fark yokken (p> ,05), son test (t= 7,064; p< ,05) ve kalıcılık (t= 8,960; p< ,05) testlerinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Birlikte öğrenme, yazılı anlatım, alan bilgisi.

 

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of learning together technique used in teaching written expression pedagogical content knowledge on students' achievement and permanent learning.

In the research, control group experimental design which is based on pre-test and post-test measurements has been used. The study groups of this research consist of 74 prospective teachers who took written expression lessons and who were first-year students at Artvin Coruh University, Faculty of Education in the department of Primary School Teaching in the fall semester of 2011-2012 academic year. The study was conducted with 30 questions including Written Expression Pedagogical Content Knowledge Test (WEPCKT) pretest-posttest and permanence test on experimental (n=38) and control (n=36) groups' students. T-test statistic was used to analyze the data.

According to research result, learning together technique has been accepted to be more successful than the teacher-centered traditional method in providing permanent learning and increasing the achievement of written expression content knowledge. Although there is no significant difference between experimental and control group in terms of achievements in pre-test data (t = -,500; p> ,05), there has been determined to be a significant difference in favor of the experimental group in post-test (t= 7,064; p< ,05)  and permanence tests (t= 8,960; p< ,05).

Key Words: Learning Together, Written expression, pedagogical content knowledge.


Anahtar kelimeler


Birlikte öğrenme, yazılı anlatım, alan bilgisi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Arslan, M. M., ve Eraslan, L. (2003). Yeni eğitim paradigması ve Türk Eğitim Sistemi'nde dönüşüm gerekliliği. Milli Eğitim Dergisi, 160.

Bağcı, H. (2007) Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım derslerine yönelik tutumları ile yazma becerileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Johnson, D.W and Johnson, R.T ( 1994) Learning together and alone, Boston: Allyna and Bacon

Johnson, D.W and Johnson, R.T ( 1999). Making coperative learning work, Theory and practise, 38(2), 67-73.

Maden, S.(2011b). Takım oyun turnuva tekniğinin yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin eğitiminde kullanımı, Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi Cilt: 2, S. 3, s. 52-67

Maden, S. (2011a). Effect of Jigsaw I Technique on Achievement in Written Expression Skill, Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) • Spring • 911-917 ©

Maden, S.(2010). The effect of Jigsaw IV on the achievement of course of language teaching methods and techniques, Educational Research and Review Vol. 5(12), pp. 770-776,

Maloof, J., & White, V. K. B. (2005).Team study training in the college biology laboratory.Journal of Biological Education, 39(3), 120-124.

Meng, J.(2010). Jigsaw cooperative learning in English reading, journal of language teaching and research, Vol. 1, No. 4, p. 501-504,

Slavin, R.E. (1980). Cooperative learning. Review of Educational Research, 50(2), 315- 342.

Slavin R. E.,& Sharan S. (1990). Comprehensive cooperative learning methods: Embedding cooperative learning in the curriculum and school, cooperative learning: Th eory and research. New York: Preston Pres. 613–625.

Stevens, R. J. and Slavin R. (1995). The cooperative elementary school effects on student's achievment, attidutes, and social reiations. American Edocational Research, s. 32.No:2

Şahin, A.(2010a) Effects of Jigsaw II technique on academic achievement and attitudes to writen experission course, Educational Research and Reviews Vol. 5(12),pp.777-787

Şahin, E., Maden, S., Kardaş, M.N. ve Şahin A. (2011). Noktalama işaretlerinin öğretiminde grup araştırması tekniğinin öğrenci başarısına etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayı/Issue: 15, s. 257 - 268

Şahin, A. (2011c). Takım Oyun Turnuvaları Tekniğinin Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri, EKEV Akademi Dergisi, 46, 489-498

Şahin, A.(2011a). Effects of Jigsaw III technique on achievement in written expression Asia Pacific Education Review Volume 12, Number 3 , 427-435,

Şahin, A. (2011). İş birlikli öğrenme teknikleri ve Türkçe öğretimi, (I. Basım), Ankara, Pegem A Yayınları,