İlköğretim 6-8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Yazma Etkinliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Evaluation of The Writing Activities in The Primary School 6th- 8th Turkish Course Books According to The Teacher Views

Hüseyin Güfta, Hüseyin Özçakmak
4.171 1.924

Öz


Özet

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci çalışma ve öğretmen kılavuz kitaplarındaki yazma etkinliklerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Çalışma, programın uygulayıcısı olan öğretmenlerin yazma etkinlikleri hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesi açısından önemlidir.

Antakya şehir merkezindeki 36 ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 92 Türkçe öğretmeni çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışma, 2010-2011 öğretim yılında Antakya şehir merkezinde okutulan Koza Yayınları'na ait 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe öğrenci çalışma ve öğretmen kılavuz kitapları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada, yazma etkinliklerine yönelik öğretmen görüşlerinin tespit edilmesi amacıyla ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf düzeyleri için ayrı ayrı geliştirilen veri toplama araçları kullanılmıştır. Ölçekler, yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmasının ardından öğretmenlere uygulanmış, uygulamadan elde edilen veriler yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, Bağımsız Değişkenler t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) istatistikleri kullanılarak analiz edilmiştir.

Çalışma sonuçlarına göre, 83 yazma etkinliğinden 37'si, amaca uygunluk, uygulanabilirlik, düzeye uygunluk ve anlaşılabilirlik boyutları açısından yüksek oranda uygun bulunurken, 23 yazma etkinliğinde bu oran %50'nin altında kalmıştır. Ayrıca yazma etkinliklerine yönelik öğretmen görüşlerinde, cinsiyet bağımsız değişkeni açısından erkek öğretmenlerin; kıdem bağımsız değişkeni açısından 16 yıl ve üstü kıdeme sahip öğretmenlerin; mezun olunan okul bağımsız değişkeni açısından ise eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin daha olumlu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yazma Etkinlikleri, Öğretmen Görüşleri, Öğrenci Çalışma Kitabı, Öğretmen Kılavuz Kitabı.

 

Abstract

This study aims to evaluate writing activities in the primary school 6th, 7th and 8th student's workbook, teacher guide books according to the teachers' views. The study is important in terms of the determination of views of teachers at the implementer position of program for the writing activities.

The sample of the study includes 92 Turkish teachers working at 36 primary schools in the Antakya city-center. This study was carried out using the 6th, 7th and 8th student's work books, teacher's guide books published by Koza Yayınları which are taught in the Antakya city-center for 2010-2011 educational period.

In the study, data collecting tools which were separately developed for primary school 6th, 7th and 8th grades were used in order to collect the views of teachers. The scales were applied to the teachers following the validity and reliability study. The data acquired from application were analyzed using the percentage, frequency, arithmetical average, standard deviation, Independent Variables t-Test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) statistics.

According to the study results, while 37 of 83 writing activities were found to be highly appropriate for expediency, applicability, fitness for level, understandability dimensions, and the same proportion for 23 activities was below the %50. As for the teacher views about the writing activities, gender, it was concluded that in terms of independent variable gender, male teachers; in terms of independent variable seniority, teachers with seniority of 16 years and above; and in terms of independent variable alma mater, the teachers graduated from educational faculty considered more positively.

Key Words: Writing Activities, Teacher Views, Student's Workbook, Teacher's Guide Book

Anahtar kelimeler


Yazma Etkinlikleri, Öğretmen Görüşleri, Öğrenci Çalışma Kitabı, Öğretmen Kılavuz Kitabı.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Bağcı, H. (2011). “İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretleri İle Yazım Kurallarını Uygulayabilme Düzeyi”. Turkish Studies, 6(1), 672-684. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1513069113_ba%C4%9Fc%C4%B1hasan.pdf (Erişim Tarihi: 06.06.2011).

Coşkun, E. (2007). “Yazma Becerisi”. (Ed.: A. Kırkkılıç ve H. Akyol). İlköğretimde Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. s. 49-91.

Çınar, O., Teyfur, E. ve Teyfur, M. (2006). “İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerinin Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı ve Programı Hakkındaki Görüşleri”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 47-64.

Doğan, Y. (2007). İlköğretim İkinci Kademede Dil Becerisi Olarak Dinlemeyi Geliştirme Çalışmaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Doğu, Y. (2010). İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabındaki Etkinliklerin Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi Aksaray Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Eyüp, B. (2008). İlköğretim İkinci Kademe 1981 ile 2005 Türkçe Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.

Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretim ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Güneş, F. (2009). “Türkçe Öğretiminde Günümüz Gelişmeleri ve Yapılandırmacı Yaklaşım”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (6), 1-21.

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karatay, H. (2011). “Süreç Temelli Yazma Modelleri: Planlı Yazma ve Değerlendirme”. (Ed: M. Özbay), Yazma Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi, s. 21-42.

Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1995). Türkçe Öğretimi. Ankara: Engin Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi 6, 7, 8. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2009).“Öğretim Programlarının Yenilenme Gerekçeleri ve Davranışçı Yaklaşım ile Yapılandırmacı Yaklaşım Arasındaki Farklar”. www.ogm.meb.gov.tr/belgeler/programİyaklasim.ppt (Erişim Tarihi: 10.05.2011).

Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.

Özbay, M. (2008). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Kitap.

Tayşi Karakuş, E. (2007). İlköğretim 5. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Hikaye ve Deneme Türü Metinlerindeki Okuduğunu Anlama Becerilerinin Karşılaştırılması (Kütahya İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Tompkins, G. E. (1998). Language Arts Contents and Teaching Strategies. Ohio: Uppe Saddle River.

Türk Dil Kurumu. (1998). Türkçe Sözlük (9. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu.

Ünal, E. ve Şahinci, C. (2011). “Türkçe Öğretmenlerinin İlköğretim 6, 7, ve 8. Sınıf Türkçe Dil Bilgisi Konularının Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”. Turkish Studies, 6(1), 1849-1862. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1535176600_%C3%BCnalemre.pdf (Erişim Tarihi: 06.06.2011).

Üner, Ş. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin Öğrenci Seviyesine Uygunluğunun ve Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Aksaray örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.