Kent Konseylerinin Sorunları Üzerine Bir İnceleme: Çanakkale Kent Konseyi Örneği/A Review on the City Councils Issues: An Example of Çanakkale City Council

Hüseyin Erkul, Tan Baykal, Hüseyin Kara
6.908 1.070

Öz


Özet

Kent konseyleri, katılımcı demokrasi açısından önemli bir araç olarak, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, dayanışma ve yerel katılım amaçlarını gerçekleştirmelidir. Araştırmanın amacı; kent konseyleri ile ilgili olarak daha önceden yapılmış çalışmaları incelemek, kent konseylerinin sorunlarını irdelemek, çözüm önerileri getirmek ve Çanakkale Kent Konseyi'nin çalışmalarını anlamak, açıklamak ve betimlemektir.

Anahtar Sözcükler: Kent Konseyleri, Yerel Yönetimler, Katılım, Demokrasi

Abstract

City councils, an important tool for participatory democracy, should accomplish goals of protecting city rights and laws, sustainable development, solidarity and local participation. The purpose of this article is to review previous publications related to city councils and examine issues they face, make suggestions for solutions, understand, explain, and depict the endeavors of the Canakkale City Council.

Key Words: City Councils, Local Governments, Participation, Democracy


Anahtar kelimeler


Kent Konseyleri, Yerel Yönetimler, Katılım, Demokrasi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Baykal, T. (2010). “Gündem 21 ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Uygulamaları”, Kamu Yönetimi Araştırmaları: Türkiye ve ABD'den Örneklerle Çevre, Kent ve Kent Yönetim, (Ed: H. Erkul ve T. Baykal), Kaya Yayınları, Ankara, s.215-224.

Belediye Kanunu (2005). Kanun No. 5393, Kabul Tarihi: 3/7/2005, Resmi Gazete Tarihi:13/07/2005

Çanakkale Kent Eylem Plan (2009). Çanakkale Kent Konseyi Yayını, Yayın No: 8, Çanakkale.

Çanakkale Kent Konseyi (2012). “Seramik Şehri Çanakkale”, Çanakkale Kent Konseyi Yayını, Yayın No: 28, Çanakkale.

Çanakkale Kent Konseyi Çalışma Yönergesi (2011). Çanakkale Kent Konseyi Yayınları, Yayın No: 25, Çanakkale.

Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi Yönergesi (2011). Çanakkale Kent Konseyi Yayınları, Yayın No: 23, Çanakkale.

Çanakkale Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yönergesi (2012). Çanakkale Kent Konseyi Yayınları, Yayın No: 27, Çanakkale.

Çanakkale Kent Konseyi Çocuk Oyun Alanları Çalışma Grubu (2010). Çanakkale Kentindeki Çocuk Oyun Alanlarının Yeterlik ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi Özet Raporu, Çanakkale.

Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yönergesi (2009). Çanakkale Kent Konseyi Yayınları, Yayın No: 18,Çanakkale.

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönergesi (2010). Çanakkale Kent Konseyi Yayınları, Yayın No: 19, Çanakkale.

Çanakkale Kent Konseyi Yat Limanı Projesi Çalışma Grubu (2012). Çanakkale Yat Limanının Doğal ve Çevre Değerleriyle Yeri Açısından Değerlendirilmesi, Özet Raporu, Çanakkale.

Çanakkale Kent Konseyi Yönetmeliği (2009). Çanakkale Kent Konseyi Yayını, Yayın No: 16, Çanakkale.

Çanakkale Kent Konseyi (2010). “1 Ocak-31 Aralık 2010 Etkinlik Raporu”, Çanakkale Kent Konseyi Yayını,

Çanakkale Kent Konseyi (2011). “Ekim 2009-Eylül 2011 Çalışma Raporu”, Çanakkale Kent Konseyi Yayını, Yayın No: 26

Çanakkale Olay Gazetesi, “Çanakkale'den Demokrasi Mesajı Verildi, 30.03.2012, s.5

Çevikbaş, R. & Kaplan, I. (2011). “Belediyelerde Demokrasinin Tabana Yayılması: Kent Konseyi Mekanizması, İller ve Belediyeler Dergisi, Türkiye Belediyeler Birliği Yayını, Sayı: 759, Ankara.

Council of Europe (1992). The European Urban Charter. Strasbourg , https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=887405&Site=COE, Erişim: 13.01.2013

Çukurçayır, A. (2000). Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, Yargı Yayınları, Ankara.

Çukurçayır, A., & Eroğlu, T. (2009). “Kent Yönetiminde Demokratik Bir Açılım Olarak Kent Konseyleri”, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları,(Ed: K. Görmez ve M. Ökmen), Beta Yayın, İstanbul, ss.224-247

Emrealp, S. (2010). Türkiye'nin Katılımcı Demokratik Yerel Yönetişim Modeli Olarak Dünyaya Armağanı: Kent Konseyleri, UCLGMEWA, İstanbul.

Erkul, H. (2010). Türkiye'de Yerel Yönetimler, Detay Yayıncılık, Ankara.

Erkul, H. (2012). “Demokrasi ve Kent Konseyleri”, Gökçeada Gazetesi, 16.01.2012

Genç, F.N.,Özoğuz, B. & Yılmaz, M. (2011). “Yönetişim Yaklaşımı ve Farklı Katılım Yöntemleri”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kent Konseyleri Sempozyumu 6-7 Mayıs 2011, Bursa.

Göktürk, A. & Kavili, S. (2002). “Yerel Gündem 21 ve Katılım”. (Ed: B.A.Güler, F. Kartal ve A. Sabuktay ), Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri Ankara: TODAİE, s.237-253

Görmez, K. & Altınışık, U. H.(2011). “Yerel Demokrasi ve Kent Konseyleri”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kent Konseyleri Sempozyumu 6-7,Mayıs 2011, Bursa.

Güneş, M. & Baykal,T. (2010). “1980 Sonrası Dönüşümün Yerele Etkisi: Yeni Yerel Katılım Biçimlerinin Genel Bir Eleştirisi”, Toplum ve Demokrasi, 8-10 Aralık 2010, s.26

Kahraman, H.B., Keyman, E.F., Sarıbay, A.Y. (1999). Katılımcı Demokrasi, Kamusal Alan ve Yerel Yönetim, Demokrasi Kitaplığı Dünya YerelYönetim ve Demokrasi Akademisi [WALD] Yayını, İstanbul.

Keleş, R.(2011). Yerel Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınları, İstanbul.

Kentsel Gelişim Alanları Çalışma Grubu (2006). “Kentsel Gelişim Alanları Çalışma Grubu Sonuç Raporu Özeti”, Çanakkale Kent Konseyi Yayını, Yayın No: 11, Çanakkale.

Kerman, U.,Altan, Y., Aktel, M., &Lamba, M. (2011). “Yerel Yönetişim ve Kent Konseyleri”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kent Konseyleri Sempozyumu 6-7 Mayıs 2011, Bursa.

Kestellioğlu, G. (2011). “Yerel Demokrasi ve Kent Konseyleri: Kahramanmaraş Örneği”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kent Konseyleri Sempozyumu 6-7 Mayıs 2011, Bursa.

Köseoğlu, Ö. (2011). “Kent Konseyleri: Müzakereci Demokrasi İçin Bir Fırsat mı?”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kent Konseyleri Sempozyumu 6-7 Mayıs 2011, Bursa.

Ökmen, M. & Görmez, K. (2009). “Türkiye'de Yerel Gündem 21 ve Yerel Yönetişim Uygulamaları”. (Ed: K. Görmez ve M. Ökmen.), Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, Küresel, Bölgesel ve Yerel Perspektifler, Beta, İstanbul, s.109-129.

Öner, Ş. (2005). “Katılımcı Demokrasi açısından Belediye Kanunu”, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar -1: Reform içinde (Ed.: H. Özgür, M. Köşecik), Nobel Yayınları.

Resmi Gazete (08.10.2006). “Kent Konseyi Yönetmeliği”, Sayı: 26313, Değişiklik (06.06.2009), Sayı: 27250.

Sağır, M. (2003). “Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılımda. Yeni Arayışlar: Yerel Gündem 21 Antalya. Kent Konseyi Kadın Meclisi”. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 4, s.28-41.

Şahin, S. Z. (2011). “Kent Konseylerinin Katılımcı Kent Yönetimine Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme: Ankara Örneği”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kent Konseyleri Sempozyumu 6-7 Mayıs 2011, Bursa.

Şahin, Y. (2011). Kentleşme Politikası. Trabzon: Murathan Yayınevi.

Toprak, Z. (2008). Kent Yönetimi ve Politikası. İzmir: Birleşik Matbaa.

Toprak, Z. (2010). Yerel Yönetimler. İzmir: Birleşik Matbaa.

Toprak, Z. (2010a). “Türkiye'de Yerel Yönetimler-Yapılanma Merkez –Yerel Yönetim İlişkileri”. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, s.26

Toprak, Z. (2012). Çevre Yönetimi ve Politikası. İzmir: Birleşik Matbaa.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği (2012). "Çanakkale Buluşması Özet Raporu", 28-30 Mart 2012, http://www.kentkonseyleribirligi.org/index.php/component/content/article/1-son-haberler/55-28-30-mart-2012-canakkale-bulumas-oezet-raporu, (Erişim: 16.01.2013)

Türkiye Kent Konseyleri Birliği (2012a). "Bölgesel Balıkesir Toplantısı Özet Raporu", 15 Mayıs 2012, http://www.kentkonseyleribirligi.org/index.php/component/content/article/1-son-haberler/58-kent-konseyleri-birlii-3-doenem-1-boelgesel-toplants-balkesir-oezet-raporu (Erişim: 16.01.2013)

Türkiye Kent Konseyleri Birliği (2012b). "Tekirdağ Özet Raporu", 21 Mayıs 2012. http://www.kentkonseyleribirligi.org/index.php/component/content/article/1-son-haberler/56-kent-konseyleri-birlii-3-doenem-2-boelgesel-toplants-tekirda-oezet-raporu, (Erişim: 16.01.2013)

İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı (1997). Habitat II Kent Zirvesi İstanbul 96. İstanbul: İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları.

Yavuz, S. (2006). “Çanakkale Kent Konseyi Yürütme Kurulu 2006 Yılı Faaliyet Raporu”. Çanakkale Kent Konseyi Yayını, No: 12, s.3.