Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

937.061 413.481

ÖNEMLİ DUYURU

DERGİMİZİN DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN YOĞUNLUK NEDENİYLE 30.07.2016 TARİHİ İTİBARİYLE YENİ MAKALE KABULÜ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMUŞTUR.

YENİ MAKALE KABULÜ BAŞLADIĞINDA DUYURU YAPILACAKTIR.

DERGİMİZE GÖSTERDİĞİNİZ İLGİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDER, İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ.

 

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez (Mart, Haziran Eylül ve Aralık) yayımlanan sosyal bilimler içerikli akademik bir dergidir.

Dergimize yazınızı yükleyebilmeniz için Hesabım \ Profilimi düzenle seçeneğinde Yazar butonunun işaretlenmiş olması gerekekmektedir.

Hakem sürecinin başlatılabilmesi için yazınızı öncelikle örnek makale ve yazım kurallarımıza göre düzenleyiniz.


Dergimiz, aşağıdaki veritabanları ve endekslerde taranmaktadır.


                                  

  Duyurular

 

Dergimize Yazı Yükleyecek Yazarların Dikkatine

 
Bu uyarıya göre yüklenmeyen yazılar dikkate alınmayacaktır.  
Yayın tarihi: 2016-07-29 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 13, Sayı 35 (2016)

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler/ Table of Contents PDF
İçindekiler/ Table of Contents
BELÇİKA'DA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARININ YAZILI ANLATIM YANLIŞLARI ÜZERİNE TESPİTLER/DETECTIONS ON ERROS IN WRITTEN EXPRESSION OF TURKISH CHILDREN LIVING IN BELGIUM PDF
Ülker ŞEN
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA ALGILARINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME PDF
Başak UYSAL
KUANTUM ÖĞRENME DÖNGÜSÜ İLE DESTEKLENEN HARMANLANMIŞ ÖĞRENMENİN ÖĞRETMEN ADAYLARI PERSPEKTİFİNDEN Q METODU İLE İNCELENMESİ PDF
Sevilay ÇIRAK
TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCILAR ÖRNEĞİNDE YANSITICI GÜNLÜK KULLANMA VE YAZMA ÖZ YETERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ / THE RELATION BETWEEN REFLECTIVE DIARY USE AND WRITING SELF-EFFICACY: THE CASE OF FOREIGNERS WHO LEARN TURKISH AS A SECOND LANGUAGE PDF
Deniz MELANLIOĞLU, Tazegül DEMİR
THE EFFECT OF TASK-INDUCED INVOLVEMENT LOAD ON INCIDENTAL VOCABULARY ACQUISITION PDF (English)
Tuncay KARALIK, Ali MERÇ
TÜRKİYE'DE AKADEMİK BAŞARI DEĞİŞKENİ ALANINDA YAPILAN ÖĞRENME STİLLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ PDF
Orçun BOZKURT, Zülküf ORAK
Dramatizasyon Yöntemi İle Okul Öncesi Çocuklara Fen Konularının Öğretimine Yönelik Etkinlikler Oluşturulması\ Preparing Activities For Teaching Science Subjects To Pre-School Children Through Dramatization Method PDF
Zeynep AKSAN, Dilek ÇELİKLER
Sekizinci Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Güdülerine Ve Tutumlarına Etkisi/The Effect of Computer Assısted Instructıon on Students’ Motivations and Attitudes in 8th Grade History of Revolution PDF
Hasan Güner BERKANT, Yasemin ATMACA
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK PERFORMANS DÜZEYLERİ PDF
Erhan GÖRMEZ
Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Fiziksel ve İlişkisel Saldırganlığın Ebeveyn Tutumları Açısından İncelenmesi/Examınatıon of Physical and Relatıonal Agressıon of Preschool Chıldren ın Terms of Parental Attıtudes PDF
Selin İKİZ, Ayşe ÖZTÜRK SAMUR
EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME KATILIM DÜZEYLERİNE İLİŞKİN ALGILARI PDF
Gamze YAVUZ KONOKMAN, Gürol YOKUŞ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN ‘‘TEKNOLOJİ’’ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELEMESİ PDF
Fahrettin KORKMAZ, Serkan ÜNSAL
ÇEVRE OKURYAZARLIĞININ KAZANDIRILMASINDA YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİSİ PDF
İren Özgün NALÇACI, Murtaza AYKAÇ
İş Motivasyonu Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu Sektörü Örneği/ Analysis of the Relationship Between Job Motivation and Organizational Commitment: A Public Sector Sample PDF
Feyza Çağla ORAN, Seyhan BİLİR GÜLER, Pervin BİLİR
ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Muamber YILMAZ
FİNANSAL ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ İLİŞKİSİ:BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA / FINANCIAL RATIOS - STOCK RETURN NEXUS: AN APPLICATON ON BIST PDF
Songül KAKİLLİ ACARAVCI
YATIRIM PROJELERİNİN GELİR GRUPLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Alper DEMİRBUGAN
SOSYAL MEDYANIN MATERYALİZM VE GÖSTERİŞ TÜKETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜKETİCİ SOSYALLEŞMESİ PERSPEKTİFİ PDF
Betül BALIKÇIOĞLU, Pelin VOLKAN
EKONOMİK KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: İSO 500 SANAYİ İŞLETMELERİ UYGULAMASI PDF
Mehmet KOCAMAN, Necati ALTEMUR, Seda ALDEMİR, Süleyman Serdar KARACA
Öğretim Elemanlarının Uluslararası Bilgisayar Eğitimi Standartlarına Göre Yeterliliklerinin İncelenmesi / According to Proficiency Examination of the International Computer Education Instructor Standards PDF
Fatma Nur KIRALİ, Hasan AYDIN
SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İLE CAM TAVAN SENDROMU ARASINDAKİ İLİŞKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ PDF
Haydar HOŞGÖR, Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR, Kalbiye MEMİŞ
Stratejik Planlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Çorlu Belediyesi Örneği / A Comparative Study On Strategic Plans: Çorlu Municipality Case PDF
Recep BOZLAĞAN, Serpil HARAÇ
XVI. VE XVIII. YÜZYIL DÖNEMİNDE DEVLETİN MÜLTEZİMLERLE UZLAŞMA YÖNTEMLERİ: ADANA SANCAĞI ÖRNEĞİ PDF
İhsan Erdem SOFRACI, Mehtap ERGENOĞLU
XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ İLE İSKANDİNAV ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER (İSVEÇ VE DANİMARKA-NORVEÇ) PDF
Serhat KUZUCU
ŞAİR OSMANLI PADİŞAHLARINA DAİR BİR ESER: KELÂMÜ’L-MÜLÛK MÜLÛKÜ’L-KELÂM PDF
İsmail AVCI


ISSN: 1304-429X